Demo2 first
Welcome to Health Office of Rayong Province
พอสว.
รณรงค์ป้องกันโรคความดันโลหิตสูงและโรคอัมพฤกษ์ อัมพาต
รณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่
ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตาก
สสจ.ระยอง เป็นเจ้าภาพจัดประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะชุดปฏิบัติการการแพทย์ฉุกเฉินฯ
 ประชุมคณะทำงาน Rayong Cohort ครั้งที่ ๔/๒๕๕๗
 รับสมัครแพทย์หัวหน้าทีม SRRT และผู้สอบสวนหลักเข้าอบรมหลักสูตรระบาดวิทยา ประจำปี ๒๕๕๘
 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถทักษะและสมรรถนะครั้งที่ ๑ ของพนักงานราชการ
 ประชาสัมพันธ์โครงการประชุมวิชาการเชิงปฎิบัติการในการดูแลรักษาเครื่องมืออุปกรณ์ทางทันตกรรม
 รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการประเมินสรรถนะ
อ่านต่อ...
 สอบราคาซื้อน้ำยาตรวจปัสสาวะ จำนวน10,000 ชุด ยื่นซองวันที่ 20 พ.ค.57 ถึง 5มิ.ย.57 และเปิดซอง 6 มิ.ย.57
 สอบราคาวัสดุสำนักงาน จำนวน 14 รายการ ยื่นซองวันที่ 20 มี.ค.57 และกำหนดเสนอราคา 25 เม.ย.57
 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
 ร่าง TOR และร่างเอกสารประกวดราคาอาคารสถานีอนามัย รพสต.กร่ำ
 ประกาศประกวดราคาซื้อยูนิตทำฟัน จำนวน 5 เครื่อง ยื่นซองวันที่ 21 ต.ค.56 และกำหนดเสนอราคา 28 ต.ค.56
 รายงานผลการคาดการณ์โรคไข้เลือดออก และการดื้อต่อสารเคมีกำจัดแมลงของยุงลายปี ๒๕๕๗
 สรุปรายงานการเฝ้าระวังโรคทางระบาดวิทยา เดือน พฤษภาคม 2557
 สถานการณ์โรคเฝ้าระวังทางระบาดวิทยา เดือน เม.ย. 57
 สรุปรายงานการเฝ้าระวังโรคทางระบาดวิทยา เดือน มีนาคม 2557
 สถานการณ์โรคไข้เลือดออก สัปดาห์ที่ 10
 
 
 
สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ. 2555 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดระยอง ถนนสุขุมวิท อ.เมือง จ.ระยอง 21000
โทรศัพท์ 038-967415-7 โทรสาร 038-611336 อีเมล์ rayong21 at gmail.com