Demo2 first
Welcome to Health Office of Rayong Province
พอสว.
รณรงค์ป้องกันโรคความดันโลหิตสูงและโรคอัมพฤกษ์ อัมพาต
รณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่
ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตาก
สสจ.ระยอง เป็นเจ้าภาพจัดประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะชุดปฏิบัติการการแพทย์ฉุกเฉินฯ
 คณะรักษาความสงบแห่งชาติ ( คสช.) อนุมัติงบประมาณในการเฝ้าระวังตรวจสุขภาพประชาชน จากมลพิษสิ่งแวดล้อมในเขตควบคุมมลพิษ ปี 2558
 ขอให้ผู้มีได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุเข้ารับราชการรายงานตัวเพื่อปฏิบัติราชการ
 การประชุมเตรียมความพร้อมการเฝ้าระวังป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสอีโบลา
 การชึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับข้าราชการในตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ, นวก, จพ.โสตฯ,จพ.เภสัชกรรม,จพ.ทันตฯ,จพ.สาธารณสุ
 สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ทรงเยี่ยมหน่วยแพทย์อาสา สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ที่ออกให้บริการแก่ราษฎรในพื้นที่จังห
อ่านต่อ...
 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์
 สอบราคาซื้อน้ำยาตรวจปัสสาวะ จำนวน10,000 ชุด ยื่นซองวันที่ 20 พ.ค.57 ถึง 5มิ.ย.57 และเปิดซอง 6 มิ.ย.57
 สอบราคาวัสดุสำนักงาน จำนวน 14 รายการ ยื่นซองวันที่ 20 มี.ค.57 และกำหนดเสนอราคา 25 เม.ย.57
 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
 ร่าง TOR และร่างเอกสารประกวดราคาอาคารสถานีอนามัย รพสต.กร่ำ
 รายงานผลการคาดการณ์โรคไข้เลือดออก และการดื้อต่อสารเคมีกำจัดแมลงของยุงลายปี ๒๕๕๗
 สรุปรายงานการเฝ้าระวังโรคทางระบาดวิทยา เดือน พฤษภาคม 2557
 สถานการณ์โรคเฝ้าระวังทางระบาดวิทยา เดือน เม.ย. 57
 สรุปรายงานการเฝ้าระวังโรคทางระบาดวิทยา เดือน มีนาคม 2557
 สถานการณ์โรคไข้เลือดออก สัปดาห์ที่ 10
 
 
 
สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ. 2555 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดระยอง ถนนสุขุมวิท อ.เมือง จ.ระยอง 21000
โทรศัพท์ 038-967415-7 โทรสาร 038-611336 อีเมล์ rayong21 at gmail.com