นพ.ชัยวัฒน์ จัตตุพร
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดระยอง

Welcome to Health Office of Rayong Province
ตรวจเยี่ยมและนิเทศงานปลวกแดง 23 ก.พ. 60
ประชุมคณะกรรมการความปลอดภัยด้านอาหารจังหวัดระยอง ครั้งที่ 1/2560 23 ก.พ. 60
ประเมิน ER รพ.เขาชะเมาเฉลิมพระเกียรติ 22 ก.พ. 60
นศ. ป.โท หลักสูตรนานาชาติ ม.มหิดลศึกษาดูงาน สสจ.ระยอง 22 ก.พ. 60
ตรวจเยี่ยมและนิเทศงานบ้านฉาง 21 ก.พ. 60
ประชุมงานป้องกันควบคุมโรคติดต่ออุบัติใหม่อุบัติซ้ำ 17 ก.พ. 60
โครงการรักระยอง ช่วยระยอง คืนความสุขให้คนระยอง 16 ก.พ. 60
ประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนงานส่งเสริมสุขภาพกลุ่มวัยรุ่น ระดับจังหวัด 15 ก.พ. 60
งานรับมอบเครื่องผลิตออกซิเจนอัตโนมัติ 15 ก.พ. 60
ประชุม War room ไข้เลือดออกและโรคติดเชื้อไวรัสซิกา 14 ก.พ. 60
 รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนระดับ/รับย้ายให้ดำรงตำแหน่งว่าง
 ประกาศรับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อรับย้ายให้ดำรงตำแหน่งสาธารณสุขอำเภอและตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล
 ประกาศรับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนระดับให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (จพ.สาธารณสุข) ระดับอาวุโส
 ขอเชิญเข้าร่วมฝึกอบรม เรื่อง คีเลชั่นบำบัด (Chelation Therapy) ครั้งที่ 16
 กำหนดการรับสมัครสอบเพื่อหนังสืออนุมัติและวุฒิบัตร ประจำปี 2560
 การประชุมสัมมนาเชิงวิชาการพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติราชการของลูกจ้างส่วนราชการและการประชุมใหญ่สามัญ 59
 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัยพันธ์และส่งบุคลากรเข้ารับการอบรม
 มูลนิธิส่งเสริมและพัฒนาคนพิการ เปิดอบรมคอมพิวเตอร์ 2 หลักสูตร
 ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการนักกำหนดอากหารแห่งประเทศไทย ประจำปี 2560
 ขอเชิญเข้าร่วมอบรมการสร้างเสริมทักษะในเด็กพิเศษ เรื่อง Handwriting in children with special needs
อ่านต่อ...
 PPT ข้อมูลการประชุมความร่วมมือระหว่างหน่วยงานในการจัดการมูลฝอยติดเชื้อ เมื่อวันที่ 23 กพ.2560-บ่าย
 PPT นำเสนอข้อมูลงานอนามัยสิ่งแวดล้อมวันที่ 23 กพ.2560-เช้า
 แบบประเมินตนเอง-ระบบจัดการปัจจัยเสี่ยง (Hotzone) (รายงาน)
 แบบประเมินผู้ให้บริการขนมูลฝอยติดเชื้อ (รายงาน)
 แบบประเมินการจัดการมูลฝอยติดเชื้อสำหรับโรงพยาบาล (รายงาน)
 แบบรายงานผลการดำเนินงานอนามัยสิ่งแวดล้อม และการจัดการมูลฝอยติดเชื้อ จังหวัดระยอง ปีงบประมาณ 2560
 23 กุมภาพันธ์ 2560 ขอเชิญประชุมเชิงปฏิบัติการความร่วมมือในการจัดการมูลฝอยติดเชื้อจังหวัดระยอง ณ ห้องประชุมศูนย์ข้อมูลฯ สสจ.ระยอง
 23 กุมภาพันธ์ 2560 ขอเชิญประชุมเชิงปฏิบัติการการขับเคลื่อนและพัฒนางานอนามัยสิ่งแวดล้อมในภาพรวมระดับจังหวัด ณ ห้องประชุมสหกรณ์ สสจ.ระยอง
 รายงานผลการประเมินความก้าวหน้าการพัฒนาชุมชนเข้มแข็งในการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมชุมชน (ชุมชนต้นแบบ)
 19-20 ธันวาคม 2559 ขอเชิญอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการบังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้องในงานสาธารณสุข ณ โรงแรมโกลเด้นท์ ซิตี้ระยอง
 ประกาศและเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคาร สสอ.เขาชะเมา (e-bidding)
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างอาคารผู้ป่วยใน รพ.นิคมพัฒนา
 ประกาศประวดราคาก่อสร้าง รพสต.ชำสมอ
 ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคาร สสอ.เขาชะเมา
 ยกเลิกประกวดราคาจ้างก่อสร้างสุถานีอนามัยชำสมอ
 แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างปีงบ 60
 ประกาศฯและเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคาร สสอ.เขาชะเมา
 ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง ชนิดสี 2 หัวตรวจ รพ.นิคมพัฒนา
 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาซ์้อรถบรรทุกขนาด 1 ตัน
 ประกาศเผยแพร่แผนปฎิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ตามประกาศคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน
 สรุปรายงานการเฝ้าระวังโรคทางระบาดวิทยา ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2560
 สถานการณ์โรคไข้เลือดออกจังหวัดระยอง สัปดาห์ที่ 4 (22 - 28 มกราคม 2560)
 สรุปรายงานการเฝ้าระวังโรคทางระบาดวิทยา ประจำเดือน มกราคม 2560
 สรุปรายงานการเฝ้าระวังโรคทางระบาดวิทยา ประจำเดือน ธันวาคม 2559
 สถานการณ์โรคไข้เลือดออกจังหวัดระยอง สัปดาห์ที่ 49 (4 - 10 ธันวาคม 2559)
 สรุปรายงานการเฝ้าระวังโรคทางระบาดวิทยา ประจำเดือน พฤศจิกายน 2559
 ประกาศกรมควบคุมโรค เรื่องการป้องกันโรคและภัยสุขภาพที่เกิดในฤดูหนาว
 สรุปรายงานการเฝ้าระวังโรคทางระบาดวิทยา ประจำเดือน ตุลาคม 2559
 สถานการณ์โรคที่ต้องเฝ้าระวัง และควบคุมป้องกันโรคจังหวัดระยอง ประจำเดือน ตุลาคม 2559
 สถานการณ์ การเฝ้าระวังและการสอบสวนโรคติดเชื้อไวรัสซิกา ประเทศไทย ปี 2559
 
 
 
สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ. 2555 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดระยอง ถนนสุขุมวิท อ.เมือง จ.ระยอง 21000
โทรศัพท์ 038-967415-7 โทรสาร 038-611336 อีเมล์ rayong21 at gmail.com