นายชุมพล สุวรรณ
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดระยอง

Welcome to Health Office of Rayong Province
ประชุมเชิงปฏิบัติการนำเสนอผลงานเพื่อพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิ
ประเมินผลการดำเนินงาน 6 เดือน
Best practice
ncd
วิ่งเพื่อสุขภาพ Bogie99 Running Challenge
รณรงค์ควบคุมไข้เลือดออก
วันอาสาสมัครสาธารณสุขแห่งชาติ
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดระยองและคณะกรรมการบริหารร่วมกัน ประกาศอัตลักษณ์องค์กรคุณธรรม
กิจกรรมวันวาเลนไทน์
 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 พนักงานราชการ ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล และนักวิชาการพัสดุ
 ประกาศรายชื่อผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ ตำหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ วัน เวลา และสถานที่สอบ
 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1 วัน เวลา และสถานที่สอบ พนักงานราชการ ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล และนักวิชาการพัสดุ
 ขอเชิญสมัครเข้าร่วมการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้งานประจำสู่งานวิจัย
 การอบรมปฐมนิเทศข้าราชการใหม่ (แพทย์ ทันตแพทย์ เภสัช) ประจำปี 2559
 สสจ.ระยองจัดประชุมเชิงปฏิบัติการนำเสนอผลงานเพื่อพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิ
 สสจ.ระยอง จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ การประเมินผลการดำเนินงานสาธารณสุข รอบ 6 เดือน ปีงบประมาณ 2559
 กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้นวัตกรรม / Best Practice ด้านการป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก
 สสจ.ระยอง จัดอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรผู้รับผิดชอบงานโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง
 วิ่งเพื่อสุขภาพ Bogie99 Running Challenge
อ่านต่อ...
 แจ้งเปลี่ยนสถานที่ประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนงานอนามัยสิ่งแวดล้อม เขตสุขภาพที่ ๖ ครั้งที่ ๒/ ๒๕๕๙
 กำหนดการตรวจประเมินการพัฒนาคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อม (EHA) จังหวัดระยองปี ๒๕๕๙
 3-รายละเอียดตาม MOU-KPI 2559-K46 ประกอบการประเมินผล
 เรื่อง ให้ สสอ./ รพ. รายงานผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดกระทรวงสาธารณสุข-แบบประเมินตัวชี้วัดตาม MOU-ชุดที่ 2
 เรื่อง ให้ สสอ./ รพ. รายงานผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดกระทรวงสาธารณสุข-แบบประเมินตัวชี้วัดตาม MOU-ชุดที่ 1
 เรื่อง ให้ สสอ./ รพ. รายงานผลการดำเนินงานอนามัยสิ่งแวดล้อมตามตัวชี้วัดกระทรวงสาธารณสุข รอบ 6 เดือน
 เลื่อนประชุมเชิงปฏิบัติการการขับเคลื่อนและพัฒนางานอนามัยสิ่งแวดล้อมจังหวัดระยอง วันที่ 23 มีนาคม 2559
 ขอเชิญประชุมเชิงปฏิบัติการการขับเคลื่อนและพัฒนางานอนามัยสิ่งแวดล้อมจังหวัดระยอง วันที่ 23 มีนาคม 2559
 ขอเชิญประชุมการพัฒนาระบบบริการสุขภาพด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม เขตสุขภาพที่ ๖ ครั้งที่ ๑/ ๒๕๕๙
 MOU -KPI และ Template งานอนามัยสิ่งแวดล้อม 2559
 แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2559
 ประกวดราคาก่อสร้างอาคารสถานีอนามัย (e-bidding) (2)
 ประกวดราคาก่อสร้างอาคารสถานีอนามัย (e-bidding) (1)
 สอบราคาซ์้อรถโดยสาร 12 ที่นั่ง(ดีเซล) สำหรับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดระยอง
 ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างอาคารที่ทำการสาธารณสุขอำเภอ เป็นอาคาร คสล.2ชั้น อ.นิคมพัฒนา (e-bidding)
 ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างบ้านพักข้าราชการระดับ 5-6 รพ.สต.เนินสว่าง อ.บ้านค่าย (e-bidding)
 ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างบ้านพักข้าราชการระดับ 5-6 รพ.สต.คลองน้ำเย็น อ.บ้านค่าย (e-bidding)
 ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างบ้านพักข้าราชการระดับ 5-6 รพ.สต.เขาสิงโต อ.วังจันทร์ (e-bidding)
 ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างบ้านพักข้าราชการระดับ 5-6 รพ.สต.บ้านทับมา อ.เมือง (e-bidding)
 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ ระดับ 5-6 (1 ครอบครัว) รพ.สต.วัดบุญนาค ต.ชากโดน อ.แกลง จ.ระยอง
 สถานการณ์โรคที่เป็นปัญหาสำคัญ ของจังหวัดระยอง
 ประกาศกรมควบคุมโรค เรื่องการป้องกันโรคและภัยสุขภาพที่เกิดในช่วงฤดูร้อน
 สถานการณ์โรคไข้เลือดออกจังหวัดระยอง สัปดาห์ที่ 13 ( 27 มีนาคม – 2 เมษายน 2559)
 สถานการณ์โรคไข้เลือดออกจังหวัดระยอง สัปดาห์ที่ 10 ( 6 -12 มีนาคม 2559)
 สถานการณ์โรคไข้เลือดออกจังหวัดระยอง สัปดาห์ที่ 8 (21 – 27 กุมภาพันธ์ 2559)
 สถานการณ์โรคไข้เลือดออกจังหวัดระยอง สัปดาห์ที่ 7 ( 14 -20 กุมภาพันธ์ 2559)
 การตรวจจับการระบาดของโรคไข้เลือดออก เกิด Generation 2
 สถานการณ์โรคไข้เลือดออกจังหวัดระยอง สัปดาห์ที่ 4 (24 - 30 มกราคม 2559 )
 สถานการณ์โรคเฝ้าระวังทางระบาดวิทยา เดือนมกราคม 2559
 สถานการณ์โรคไข้เลือดออกจังหวัดระยอง สัปดาห์ที่ 2 (10 -16 มกราคม 2559 )
 
 
 
สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ. 2555 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดระยอง ถนนสุขุมวิท อ.เมือง จ.ระยอง 21000
โทรศัพท์ 038-967415-7 โทรสาร 038-611336 อีเมล์ rayong21 at gmail.com