นพ.ชัยวัฒน์ จัตตุพร
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดระยอง

Welcome to Health Office of Rayong Province
ประชุมจัดทำแผนป้องกันโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง 12 - 13 ก.ค. 60
นพ.สุนทร เหรียญภูมิการกิจ เข้ารับประทานโล่เกียรติคุณจังหวัด 6 ก.ค. 60
ศึกษาดูงานรพ.พนมดงรัก จ.สุรินทร์ และรพ.เบญจลักษณ์ จ.ศรีสะเกษ 6-7 ก.ค. 60
แสดงความยินดีสสอ.เมือง ได้รับคัดเลือกเป็น สสอ.ดีเด่นระดับเขต
ประชุมคณะอำนวยการจัดการกำลังคนฯ ครั้งที่ 1/2560 วันที่ 4 ก.ค. 60
ตรวจราชการ กรณีปกติ รอบที่ ๒ ปี 2560 28 - 30 มิ.ย. 60
ประเมินสาธารณสุขอำเภอดีเด่นระดับเขต 27 มิ.ย. 60
โครงการ TO BE NUMBER ONE จ.ระยอง 23 มิ.ย. 60
พิธีลงนาม MOU แก้ไขปัญหาพิษสุนัขบ้า 19 มิ.ย. 60
มหกรรมเครือข่ายวัยทำงานสุขภาพดี 15 มิ.ย. 60
 ประกาศการเปิดเผยรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลางและการคำนวณราคากลางจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ
 ประกาศการเปิดเผยรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลางและการคำนวณราคากลางจ้างเหมาบริการจัดบูธนิทรรศการ TO BE NUMBER ONE
 ประกาศการเปิดเผยรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลางและการคำนวณราคากลางจ้างเหมาบริการออกแบบ ตกแต่ง ผลิตตามรูปแบบศูนย์เพื่อใจ TO BE
 ขอเชิญบุคลากรในสังกัดเข้ารับการอบรม
 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โปสเตอร์การประชุมวิชาการสุขภาพจิตนานาชาติ ครั้งที่ 16 ประจำปี 2560
 การประชุมวิชาการประจำปี สถาบันโรคผิวหนัง
 ขอเชิญเข้าประชุมและขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์
 ประกาศรับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งนิติกร ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ตำแหน่งนักรังสัการแพทย์
 ประกาศรับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อพิจารณาความเหมาะสมให้ดำรงตำแหน่งว่าง ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข (ด้านส่งเสิรมพัฒนา) ระดับเชี่ยวชาญ ,ตำแหน่ง ผู้อำ
 ประกาศการเปิดเผยรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลางและการคำนวณราคากลางวัสดุคอมพิวเตอร์
อ่านต่อ...
 วันที่ 1-2 สิงหาคม 2560 ขอเชิญประชุมเชิงปฏิบัติการการดำเนินงานอาชีวอนามัยสิ่งแวดล้อม เพื่อรองรับการแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติการสาธารณสุข (ฉบับที่3)
 แบบสำรวจสถานการณ์ด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2560
 วันที่ 8 ส.ค.2560 ประชุมคณะกรรมการสาธารณสุขจังหวัดตาม พ.ร.บ. การสาธารณสุข พ.ศ.2535 ณ ห้องศรีสมุทโภคไชย ชั้น4 ศาลากลาง
 คำแนะนำการดูแลป้องกันผลกระทบต่อสุขภาพจากความร้อน
 ขอให้ดำเนินงานและรายงานตามข้อสั่งการข้อเสนอแนะจากการตรวจราชการแบบบูรณาการ(คณะที่5) รอบที่1 ปี 2560
 กิจกรรมการประเมิน EHA ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดระยอง ปี2560
 กำหนดการประเมิน EHA และสุ่มประเมินงานอนามัยสิ่งแวดล้อม จังหวัดระยอง ปี 2560 ระหว่างวันที่ 20 มีนาคม – 5 พฤษภาคม 2560
 รายงานสรุปผลการประเมินอำเภอมีระบบจัดการปัจจัยเสี่ยงจากสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ จังหวัด ระยอง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 รอบ 6 เดือน (ตค.2559-มีค.2560)
 23 มีนาคม 2560 เชิญประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนงานอนามัยสิ่งแวดล้อม เขตสุขภาพที่ 6 ครั้งที่ 3/2560 ณ สสจ.จันทบุรี
 ปรับกำหนการตรวจประเมิน EHA อปท.จังหวัดระยอง ปี 2560 ใหม่
อ่านต่อ...
 ประกาศการเปิดเผยรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลางและการคำนวณราคากลาง การทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ เรื่อง STROKE FAST TRACK และ 16
 ประกาศการเปิดเผยรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลางและการคำนวณราคากลาง จ้างเหมาบริการทำอาหารกลางวันและอาหารว่าง
 ประกาศตกลงราคาจ้างเหมาบริการพิมพ์สติ๊กเกอร์สีประชาสัมพันธ์ อุบัติเหตุ หรือเจ็บป่วยฉุกเฉิน เรียก 1669
 ประกาศการเปิดเผยรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลางและการคำนวณราคากลาง (จ้างเหมาบริการนักวิชาการสารธารณุข)
 ประกาศการเปิดเผยรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลางและการคำนวณราคากลาง (จ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่วิเคราะห์ข้อมูลฯ
 ตกลงราคาซื้อวัสดุสำนักงาน
 ตกลงราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์
 ประกาศและเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคาร สสอ.เขาชะเมา (e-bidding)
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างอาคารผู้ป่วยใน รพ.นิคมพัฒนา
 ประกาศประวดราคาก่อสร้าง รพสต.ชำสมอ
 สรุปรายงานการเฝ้าระวังโรคทางระบาดวิทยา ประจำเดือน มิถุนายน 2560
 สถานการณ์โรคที่ต้องเฝ้าระวัง และควบคุมป้องกันโรคจังหวัดระยอง ประจำเดือน พฤษภาคม 2560
 สรุปรายงานการเฝ้าระวังโรคทางระบาดวิทยา ประจำเดือน เมษายน 2560
 สรุปรายงานการเฝ้าระวังโรคทางระบาดวิทยา ประจำเดือน มีนาคม 2560
 สถานการณ์โรคไข้เลือดออกจังหวัดระยอง สัปดาห์ที่ 11 ( 12 - 18 มีนาคม 2560 )
 สถานการณ์โรคไข้เลือดออกจังหวัดระยอง สัปดาห์ที่ 10 ( 5 – 11 มีนาคม 2560 )
 สถานการณ์โรคไข้เลือดออกจังหวัดระยอง สัปดาห์ที่ 9 (26 กุมภาพันธ์ – 4 มีนาคม 2560)
 สถานการณ์โรคไข้เลือดออกจังหวัดระยอง สัปดาห์ที่ 8 (19 - 25 กุมภาพันธ์ 2560)
 สถานการณ์โรคที่ต้องเฝ้าระวัง และควบคุมป้องกันโรคจังหวัดระยอง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2560
 สรุปรายงานการเฝ้าระวังโรคทางระบาดวิทยา ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2560
 
 
 
สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ. 2555-2560 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดระยอง
142 หมู่ 2 ถนนสุขุมวิท ต.เนินพระ อ.เมือง จ.ระยอง 21000
โทรศัพท์ 038-967415-7 โทรสาร 038-611336 อีเมล์ rayong21 at gmail.com