นพ.ชัยวัฒน์ จัตตุพร
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดระยอง

Welcome to Health Office of Rayong Province
โครงการเสริมอาชีพ วิถีพอเพียง 19 พ.ค. 60
ประชุม EEC 16 พ.ค. 60
โครงการแลกเปลี่ยนเทคโนโลยีการบริหารโรงพยาบาล 16 พ.ค. 60
คณะศึกษาดูงาน งานบริการเวชกรรมสิ่งแวดล้อม จ.ร้อยเอ็ด 16 พ.ค. 60
ประชุมคณะกรรมการควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออก 1/2560 11 พ.ค. 60
ประชุมการใช้ Happinometer 3 พ.ค. 60
พิธีมอบเกียรติบัตรการอบรม ผู้ดูแลผู้สูงอายุ Care giver รุ่นที่ 1 ปี 2560
กิจกรรมโครงการคนไทยหัวใจเดียวกัน 26-28 เม.ย. 60
วันมาลาเรียโลก 25 เม.ย. 60
ประเมิน รพ.สต. ติดดาว 24 เม.ย. - 31 พ.ค. 60
 ขอเชิญทันตแพทย์เข้าร่วมประชุมวิชาการเรื่อง การรักษาทางทันตกรรมเพื่อสุขภาพช่องปากที่ยั่งยืน
 ขอเชิญทันตแพทย์เข้าร่วมประชุมวิชาการเรื่อง Clinical Challenge in General Dentistry
 ขอเชิญชวนเสนอรายชื่อบุคคลหรือองค์กรที่ทำคุณประโยชน์ในการขับเคลื่อนงานด้านวัคซีนของประเทศ
 ขอเชิญทันตแพทย์เข้าร่วมประชุมวิชาการประจำปี 2560
 ขอเชิญประชุมรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับ (ร่าง) พระราชบัญญัติวิชาชีพเวชกรรม (ฉบับที่..)พ.ศ. ...
 ขอเชิญประชุมวิชาการ เรื่อง การวางแผนกำลังสู่การพยาบาลที่เป็นเลิศ Human Resource Planning for Nursing Excellence
 ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมการพยาบาลกุมารเวชศาสตร์:Update in pediatrics Nursing care 2017
 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ข่าวการรับสมัครนักศึกษา ระดับปริญญาเอก มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2560
 ขอประชาสัมพันธ์และเชิญสมัครเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฎิบัติการเพื่อส่งเสริมศักยภาพผู้สำเร็จการศึกษาการแพทย์แผนไทย
 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมภาษาอังกฤษสำหรับบุคลากรของรัฐ
อ่านต่อ...
 คำแนะนำการดูแลป้องกันผลกระทบต่อสุขภาพจากความร้อน
 ขอให้ดำเนินงานและรายงานตามข้อสั่งการข้อเสนอแนะจากการตรวจราชการแบบบูรณาการ(คณะที่5) รอบที่1 ปี 2560
 กิจกรรมการประเมิน EHA ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดระยอง ปี2560
 กำหนดการประเมิน EHA และสุ่มประเมินงานอนามัยสิ่งแวดล้อม จังหวัดระยอง ปี 2560 ระหว่างวันที่ 20 มีนาคม – 5 พฤษภาคม 2560
 รายงานสรุปผลการประเมินอำเภอมีระบบจัดการปัจจัยเสี่ยงจากสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ จังหวัด ระยอง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 รอบ 6 เดือน (ตค.2559-มีค.2560)
 23 มีนาคม 2560 เชิญประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนงานอนามัยสิ่งแวดล้อม เขตสุขภาพที่ 6 ครั้งที่ 3/2560 ณ สสจ.จันทบุรี
 ปรับกำหนการตรวจประเมิน EHA อปท.จังหวัดระยอง ปี 2560 ใหม่
 วันที่ 24-28 เมย.2560 กำหนดการสุ่มประเมิน ติดตามและเยี่ยมพัฒนางานอนามัยสิ่งแวดล้อมจังหวัดระยอง
 แบบประเมิน EHA ปี 2560 พร้อม SOP ในการประเมินตนเองและรับการประเมิน
 หนังสือแจ้งการรายงานผลการดำเนินงานอนามัยสิ่งแวดล้อมและการจัดการมูลฝอยติดเชื้อ จังหวัดระยอง
อ่านต่อ...
 ตกลงราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์
 ประกาศและเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคาร สสอ.เขาชะเมา (e-bidding)
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างอาคารผู้ป่วยใน รพ.นิคมพัฒนา
 ประกาศประวดราคาก่อสร้าง รพสต.ชำสมอ
 ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคาร สสอ.เขาชะเมา
 ยกเลิกประกวดราคาจ้างก่อสร้างสุถานีอนามัยชำสมอ
 แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างปีงบ 60
 ประกาศฯและเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคาร สสอ.เขาชะเมา
 ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง ชนิดสี 2 หัวตรวจ รพ.นิคมพัฒนา
 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาซ์้อรถบรรทุกขนาด 1 ตัน
 สถานการณ์โรคที่ต้องเฝ้าระวัง และควบคุมป้องกันโรคจังหวัดระยอง ประจำเดือน พฤษภาคม 2560
 สรุปรายงานการเฝ้าระวังโรคทางระบาดวิทยา ประจำเดือน เมษายน 2560
 สรุปรายงานการเฝ้าระวังโรคทางระบาดวิทยา ประจำเดือน มีนาคม 2560
 สถานการณ์โรคไข้เลือดออกจังหวัดระยอง สัปดาห์ที่ 11 ( 12 - 18 มีนาคม 2560 )
 สถานการณ์โรคไข้เลือดออกจังหวัดระยอง สัปดาห์ที่ 10 ( 5 – 11 มีนาคม 2560 )
 สถานการณ์โรคไข้เลือดออกจังหวัดระยอง สัปดาห์ที่ 9 (26 กุมภาพันธ์ – 4 มีนาคม 2560)
 สถานการณ์โรคไข้เลือดออกจังหวัดระยอง สัปดาห์ที่ 8 (19 - 25 กุมภาพันธ์ 2560)
 สถานการณ์โรคที่ต้องเฝ้าระวัง และควบคุมป้องกันโรคจังหวัดระยอง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2560
 สรุปรายงานการเฝ้าระวังโรคทางระบาดวิทยา ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2560
 สถานการณ์โรคไข้เลือดออกจังหวัดระยอง สัปดาห์ที่ 4 (22 - 28 มกราคม 2560)
 
 
 
สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ. 2555-2560 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดระยอง
142 หมู่ 2 ถนนสุขุมวิท ต.เนินพระ อ.เมือง จ.ระยอง 21000
โทรศัพท์ 038-967415-7 โทรสาร 038-611336 อีเมล์ rayong21 at gmail.com