นพ.ชัยวัฒน์ จัตตุพร
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดระยอง

Welcome to Health Office of Rayong Province
โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 19 เม.ย. 60
ประชุมฟื้นฟูการใช้โปรแกรม COC 18 เม.ย. 60
อบรมผู้ดูแลผู้สูงอายุ Care Giver
ประชุมกรรมการ ศปถ จ.ระยอง 17 เม.ย. 60
นพ.ธเรศ ตรวจเยี่ยม งานป้องกันการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุจราจร 14 เม.ย. 60
ครบรอบ 7 ปี มอบสิ่งดีดีเพื่อปวงชน ของหนังสือพิมพ์เพื่อปวงชน
วันจักรี
ตรวจเยี่ยมและนิเทศงาน CUP ระยอง 5 เม.ย. 60
โครงการเสริมสร้างความรู้การใช้จ่ายเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพ 4 เม.ย. 60
งานมหกรรมเล่าขานตำนานเมืองระยองเฉลิมพระเกียรติ 62 พรรษา 3 เม.ย. 60
 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และส่งบุคลากรเข้าร่วมสัมนาเชิงปฎิบัติการ
 ขอเรียนเชิญบุคลากรในสังกัดลงทะเบียนเข้าร่วมการประชุมวิชาการ Clinical Oncology Pharmacy Symposium (COPS) ครั้งที่ 10 เรื่อง Celebrating 10 year anniver
 ประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต และหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม ไฟล์ 3
 ประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต และหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม ไฟล์ 2
 ประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต และหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม ไฟล์ 1
 ประชาสัมพันธ์หลักสูตรการฝึกอบรม สถาบันทันตกรรมจะจัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตรระยะยาว (หลักสูตร ๑ ปี) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐
 ขอเชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฎิบัติการ "การพยาบาลด้านการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อเบื้องต้นในสถานบริการสาธารณสุข"
 ขอความอนุเคราะห์ส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมและโปรดเผยแพร่ข่าวการอบรม โครงการอบรมพยาบาลอาชีวอนามัยระยะสั้น (ุ60 ชั่วโมง)
 ศูนย์ส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรเพื่อสังคม (ส.พ.บ.) ขอเชิญเข้าร่วมอบรมสัมนา
 ขอเชิญเข้าร่วมประชุม เรื่อง "เครือข่ายการพยาบาล : วิจัยและนวัตกรรมเพื่อนนำไปสู่การพยาบาลที่เป็นเลิศในยุคไทยแลนด์ ๔,๐"
อ่านต่อ...
 กำหนดการประเมิน EHA และสุ่มประเมินงานอนามัยสิ่งแวดล้อม จังหวัดระยอง ปี 2560 ระหว่างวันที่ 20 มีนาคม – 5 พฤษภาคม 2560
 รายงานสรุปผลการประเมินอำเภอมีระบบจัดการปัจจัยเสี่ยงจากสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ จังหวัด ระยอง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 รอบ 6 เดือน (ตค.2559-มีค.2560)
 23 มีนาคม 2560 เชิญประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนงานอนามัยสิ่งแวดล้อม เขตสุขภาพที่ 6 ครั้งที่ 3/2560 ณ สสจ.จันทบุรี
 ปรับกำหนการตรวจประเมิน EHA อปท.จังหวัดระยอง ปี 2560 ใหม่
 วันที่ 24-28 เมย.2560 กำหนดการสุ่มประเมิน ติดตามและเยี่ยมพัฒนางานอนามัยสิ่งแวดล้อมจังหวัดระยอง
 แบบประเมิน EHA ปี 2560 พร้อม SOP ในการประเมินตนเองและรับการประเมิน
 หนังสือแจ้งการรายงานผลการดำเนินงานอนามัยสิ่งแวดล้อมและการจัดการมูลฝอยติดเชื้อ จังหวัดระยอง
 PPT ข้อมูลการประชุมความร่วมมือระหว่างหน่วยงานในการจัดการมูลฝอยติดเชื้อ เมื่อวันที่ 23 กพ.2560-บ่าย
 PPT นำเสนอข้อมูลงานอนามัยสิ่งแวดล้อมวันที่ 23 กพ.2560-เช้า
 แบบประเมินตนเอง-ระบบจัดการปัจจัยเสี่ยง (Hotzone) (รายงาน)
อ่านต่อ...
 ประกาศและเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคาร สสอ.เขาชะเมา (e-bidding)
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างอาคารผู้ป่วยใน รพ.นิคมพัฒนา
 ประกาศประวดราคาก่อสร้าง รพสต.ชำสมอ
 ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคาร สสอ.เขาชะเมา
 ยกเลิกประกวดราคาจ้างก่อสร้างสุถานีอนามัยชำสมอ
 แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างปีงบ 60
 ประกาศฯและเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคาร สสอ.เขาชะเมา
 ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง ชนิดสี 2 หัวตรวจ รพ.นิคมพัฒนา
 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาซ์้อรถบรรทุกขนาด 1 ตัน
 ประกาศเผยแพร่แผนปฎิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ตามประกาศคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน
 สรุปรายงานการเฝ้าระวังโรคทางระบาดวิทยา ประจำเดือน มีนาคม 2560
 สถานการณ์โรคไข้เลือดออกจังหวัดระยอง สัปดาห์ที่ 11 ( 12 - 18 มีนาคม 2560 )
 สถานการณ์โรคไข้เลือดออกจังหวัดระยอง สัปดาห์ที่ 10 ( 5 – 11 มีนาคม 2560 )
 สถานการณ์โรคไข้เลือดออกจังหวัดระยอง สัปดาห์ที่ 9 (26 กุมภาพันธ์ – 4 มีนาคม 2560)
 สถานการณ์โรคไข้เลือดออกจังหวัดระยอง สัปดาห์ที่ 8 (19 - 25 กุมภาพันธ์ 2560)
 สถานการณ์โรคที่ต้องเฝ้าระวัง และควบคุมป้องกันโรคจังหวัดระยอง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2560
 สรุปรายงานการเฝ้าระวังโรคทางระบาดวิทยา ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2560
 สถานการณ์โรคไข้เลือดออกจังหวัดระยอง สัปดาห์ที่ 4 (22 - 28 มกราคม 2560)
 สรุปรายงานการเฝ้าระวังโรคทางระบาดวิทยา ประจำเดือน มกราคม 2560
 สรุปรายงานการเฝ้าระวังโรคทางระบาดวิทยา ประจำเดือน ธันวาคม 2559
 
 
 
สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ. 2555-2560 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดระยอง
142 หมู่ 2 ถนนสุขุมวิท ต.เนินพระ อ.เมือง จ.ระยอง 21000
โทรศัพท์ 038-967415-7 โทรสาร 038-611336 อีเมล์ rayong21 at gmail.com