Demo2 first
Welcome to Health Office of Rayong Province
สสจ.ระยอง เป็นเจ้าภาพจัดประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะชุดปฏิบัติการการแพทย์ฉุกเฉินฯ
สสจ.ระยอง รับการตรวจราชการ และนิเทศงาน
สาธารณสุขระยองร่วมอบรมระบบคุณภาพและมาตรฐานห้องปฏิบัติการด้านการแพทย์และสาธารณสุข สำหรับ รพ.สต. และ ศสม.
สาธารณสุขจังหวัดระยองได้ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงการปฏิบัติราชการ ประจำปี 2557
สสจ.ระยอง จัดประชุมรับฟังความคิดเห็นโครงการตรวจสุขภาพและเฝ้าระวังโรคของประชาชนในเขตควบคุมมลพิษ
 Power Point นำเสนอโรคไข้เลือดออกและไข้หวัดใหญ่ในการประชุมคณะผู้บริหารโรงเรียน เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 57 โรงแรมสตาร์
 สรุปรายงานการเฝ้าระวังโรคทางระบาดวิทยา เดือน มีนาคม 2557
 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน
 ขอเชิญประชุมวิชาการ " ผดุงครรภ์แผนไทยมีอะไรมากกว่าที่ดิค "
 สถานการณ์โรคไข้เลือดออก สัปดาห์ที่ 10
อ่านต่อ...
 สอบราคาจ้างจัดทำแฟ้มและคู่มือบันทึกผลการตรวจสุขภาพประชาชน
 สอบราคาวัสดุสำนักงาน จำนวน 14 รายการ ยื่นซองวันที่ 20 มี.ค.57 และกำหนดเสนอราคา 25 เม.ย.57
 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
 ร่าง TOR และร่างเอกสารประกวดราคาอาคารสถานีอนามัย รพสต.กร่ำ
 ประกาศประกวดราคาซื้อยูนิตทำฟัน จำนวน 5 เครื่อง ยื่นซองวันที่ 21 ต.ค.56 และกำหนดเสนอราคา 28 ต.ค.56
 สรุปรายงานการเฝ้าระวังโรคทางระบาดวิทยา เดือน มีนาคม 2557
 สถานการณ์โรคไข้เลือดออก สัปดาห์ที่ 10
 สถานการณ์โรคไข้หวัดใหญ่ สัปดาห์ที่ 9
 สรุปรายงานการเฝ้าระวังโรคทางระบาดวิทยา เดือน กุมภาพันธ์ 2557
 สถานการณ์โรคไข้หวัดใหญ่ สัปดาห์ที่ 6
 
 
 
สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ. 2555 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดระยอง ถนนสุขุมวิท อ.เมือง จ.ระยอง 21000
โทรศัพท์ 038-967415-7 โทรสาร 038-611336 อีเมล์ rayong21 at gmail.com