นพ.ชัยวัฒน์ จัตตุพร
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดระยอง

Welcome to Health Office of Rayong Province
มหกรรมเครือข่ายวัยทำงานสุขภาพดี 15 มิ.ย. 60
รณรงค์ป้องกันและควบคุมไข้เลือดออก 15 มิ.ย. 60
ประชุมเตรียมการรับเสด็จทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาฯ 12 มิ.ย. 60
ประชุมการกำจัดโรคมาลาเรีย 8 มิ.ย. 60
นำเสนอผลการดำเนิน TO BE NUMBER ONE จังหวัดระยอง 2 มิ.ย. 60
สมาคมเพื่อนชุมชนผลักดันผลิตพยาบาลวิชาชีพสู่โรงหมอระยอง
ตรวจเยี่ยม สอ.เฉลิมพระเกียรติฯ 1 มิ.ย. 60
กวป ครั้งที่ 5/2560 31 พ.ค. 60
มหกรรมกระโดดโลดเต้นเล่นสนุก เพื่อเด็กไทยสูงสมส่วน แข็งแรง IQ EQ ดี 30 พ.ค. 60
อบรม อสม. อ.แกลง 30 พ.ค. 60
 การรับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อรับย้ายให้ดำรงดำแหน่งระดับสูงขึ้น / รับย้ายข้าราชการ (ตำแหน่งสาธารณสุขอำเภอ (นักวิชาการสาธารณสุข) ระดับชำนาญการพิเศษ)
 การรับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อรับย้ายให้ดำรงดำแหน่งระดับสูงขึ้น / รับย้ายข้าราชการ (ตำแหน่งเภสัชกร (ด้านเภสัชกรรมคลินิก) ระดับชำนาญการพิเศษ)
 การรับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อรับย้ายให้ดำรงดำแหน่งระดับสูงขึ้น / รับย้ายข้าราชการ (ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข (ด้านบริการทางวิชาการ) ระดับชำนาญการ
 ประกาศรายชื่อผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุเข้ารับราชการ ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ ตำแหน่งนักกายภาพบำบัดปฏิบัติการ และตำแหน่งนักรังสีการแพ
 ประกาศรายชื่อผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุเข้ารับราชการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์ปฏิบัตงานและตำแหน่งเจ้าพนักงานเวชสถิติปฏิบัติงาน
 ประกาศรายชื่อ วัน เวลา และสถานที่สอบพนักงานราชการ
 ข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 30 พค 2560
 ขอเชิญข้าราชการ/บุคคลากร เข้าร่วมประชุมและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ
 ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมงานประชุมวิชาการ " การพยาบาลผ่าตัดจุกษุ 2560 "
 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครข้าราชการรัฐสภาสามัญและข้าราชการตามกฎหมายอืน เข้ารับการเลือกสรรเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงดำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดั
อ่านต่อ...
 วันที่ 14 ก.ค.2560 ประชุมคณะกรรมการสาธารณสุขจังหวัดตาม พ.ร.บ. การสาธารณสุข พ.ศ.2535 ณ ห้องศรีสมุทโภคไชย ชั้น4 ศาลากลาง
 คำแนะนำการดูแลป้องกันผลกระทบต่อสุขภาพจากความร้อน
 ขอให้ดำเนินงานและรายงานตามข้อสั่งการข้อเสนอแนะจากการตรวจราชการแบบบูรณาการ(คณะที่5) รอบที่1 ปี 2560
 กิจกรรมการประเมิน EHA ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดระยอง ปี2560
 กำหนดการประเมิน EHA และสุ่มประเมินงานอนามัยสิ่งแวดล้อม จังหวัดระยอง ปี 2560 ระหว่างวันที่ 20 มีนาคม – 5 พฤษภาคม 2560
 รายงานสรุปผลการประเมินอำเภอมีระบบจัดการปัจจัยเสี่ยงจากสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ จังหวัด ระยอง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 รอบ 6 เดือน (ตค.2559-มีค.2560)
 23 มีนาคม 2560 เชิญประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนงานอนามัยสิ่งแวดล้อม เขตสุขภาพที่ 6 ครั้งที่ 3/2560 ณ สสจ.จันทบุรี
 ปรับกำหนการตรวจประเมิน EHA อปท.จังหวัดระยอง ปี 2560 ใหม่
 วันที่ 24-28 เมย.2560 กำหนดการสุ่มประเมิน ติดตามและเยี่ยมพัฒนางานอนามัยสิ่งแวดล้อมจังหวัดระยอง
 แบบประเมิน EHA ปี 2560 พร้อม SOP ในการประเมินตนเองและรับการประเมิน
อ่านต่อ...
 ประกาศการเปิดเผยรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลางและการคำนวณราคากลาง การทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ เรื่อง STROKE FAST TRACK และ 16
 ประกาศการเปิดเผยรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลางและการคำนวณราคากลาง จ้างเหมาบริการทำอาหารกลางวันและอาหารว่าง
 ประกาศตกลงราคาจ้างเหมาบริการพิมพ์สติ๊กเกอร์สีประชาสัมพันธ์ อุบัติเหตุ หรือเจ็บป่วยฉุกเฉิน เรียก 1669
 ประกาศการเปิดเผยรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลางและการคำนวณราคากลาง (จ้างเหมาบริการนักวิชาการสารธารณุข)
 ประกาศการเปิดเผยรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลางและการคำนวณราคากลาง (จ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่วิเคราะห์ข้อมูลฯ
 ตกลงราคาซื้อวัสดุสำนักงาน
 ตกลงราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์
 ประกาศและเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคาร สสอ.เขาชะเมา (e-bidding)
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างอาคารผู้ป่วยใน รพ.นิคมพัฒนา
 ประกาศประวดราคาก่อสร้าง รพสต.ชำสมอ
 สถานการณ์โรคที่ต้องเฝ้าระวัง และควบคุมป้องกันโรคจังหวัดระยอง ประจำเดือน พฤษภาคม 2560
 สรุปรายงานการเฝ้าระวังโรคทางระบาดวิทยา ประจำเดือน เมษายน 2560
 สรุปรายงานการเฝ้าระวังโรคทางระบาดวิทยา ประจำเดือน มีนาคม 2560
 สถานการณ์โรคไข้เลือดออกจังหวัดระยอง สัปดาห์ที่ 11 ( 12 - 18 มีนาคม 2560 )
 สถานการณ์โรคไข้เลือดออกจังหวัดระยอง สัปดาห์ที่ 10 ( 5 – 11 มีนาคม 2560 )
 สถานการณ์โรคไข้เลือดออกจังหวัดระยอง สัปดาห์ที่ 9 (26 กุมภาพันธ์ – 4 มีนาคม 2560)
 สถานการณ์โรคไข้เลือดออกจังหวัดระยอง สัปดาห์ที่ 8 (19 - 25 กุมภาพันธ์ 2560)
 สถานการณ์โรคที่ต้องเฝ้าระวัง และควบคุมป้องกันโรคจังหวัดระยอง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2560
 สรุปรายงานการเฝ้าระวังโรคทางระบาดวิทยา ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2560
 สถานการณ์โรคไข้เลือดออกจังหวัดระยอง สัปดาห์ที่ 4 (22 - 28 มกราคม 2560)
 
 
 
สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ. 2555-2560 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดระยอง
142 หมู่ 2 ถนนสุขุมวิท ต.เนินพระ อ.เมือง จ.ระยอง 21000
โทรศัพท์ 038-967415-7 โทรสาร 038-611336 อีเมล์ rayong21 at gmail.com