นายชุมพล สุวรรณ
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดระยอง

Welcome to Health Office of Rayong Province
ประชุมเชิงปฏิบัติการนำเสนอผลงานเพื่อพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิ
ประเมินผลการดำเนินงาน 6 เดือน
Best practice
ncd
วิ่งเพื่อสุขภาพ Bogie99 Running Challenge
รณรงค์ควบคุมไข้เลือดออก
วันอาสาสมัครสาธารณสุขแห่งชาติ
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดระยองและคณะกรรมการบริหารร่วมกัน ประกาศอัตลักษณ์องค์กรคุณธรรม
กิจกรรมวันวาเลนไทน์
 ประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์ปฏิบัติการ,นักรังสีการแพทย์ปฏิบัติการ
 ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการ ครั้งที่ 32 ประจำปี 2559 เรื่อง "ความเปลี่ยนแปลง ความท้าทาย และโอกาสในระบบการดูแลสุขภาพประชาชน"
 ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการทางกุมารเวชศาสตร์
 ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการประจำปี 2559 เรื่อง "ความท้าทาย:พยาบาลยุคไทยแลนด์ 4.0"
 ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 ประกาศจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เรื่อง การรับสมัครสอบคัดเลือกนักเรียนที่มีความถนัดทางภาษาอังกฤษเข้าศึกษาในหลักสูตรแพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ โดยวิธีรั
 ประกาศจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เรื่อง การรับสมัครสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาในหลักสูตรแพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ โดยวิธีรับตรง ปีการศึกษา 2560
 การปฐมนิเทศข้าราชการบรรจใหม่ "หลักสูตรการเป็นข้าราชการที่ดี" ประจำปี ๒๕๕๙ (สสอ.)
 การปฐมนิเทศข้าราชการบรรจใหม่ "หลักสูตรการเป็นข้าราชการที่ดี" ประจำปี ๒๕๕๙ (โรงพยาบาล)
 ประชาสัมพันธ์แนวทางการช่วยเหลือผู้ถูกแมงกระพรุน จากการเล่นน้ำทะเล
อ่านต่อ...
 16-17 สิงหาคม 2559 ขอเชิญอบรมเชิงปฏิบัติการ “การจัดการมูลฝอยติดเชื้อสำหรับผู้ควบคุมดูแลและผู้ปฏิบัติงานมูลฝอยติดเชื้อ จังหวัดระยอง”
 ยกเลิก ศึกษาดูงานการจัดการขยะติดเชื้อและงานอนามัยสิ่งแวดล้อม 9-11 สิงหาคม 2559 ณ จังหวัดชัยภูมิ
 4 สิงหาคม 2559 ประชุมคณะอนุกรรมการสาธารณสุขจังหวัดระยอง ครั้งที่3-2/2559 เวลา 13.00-16.30 น. ณ ศูนย์ราชการจังหวัดระยอง
 2 สิงหาคม 2559 ประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนงานอนามัยสิ่งแวดล้อม เขตสุขภาพที่ 6 เวลา 08.30-16.30 น. ณ ห้องจริยธรรม สสจ.ระยอง
 แบบสำรวจสถานการณ์ด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ ระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ2558
 29 มิถุนายน 2559 ประชุมเชิงปฏิบัติการการขับเคลื่อนและพัฒนางานอนามัยสิ่งแวดล้อมในภาพรวมระดับจังหวัด
 1-3รายละเอียดตัวชี้วัดที่ K46-อำเภอมีระบบจัดการปัจจัยเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ-ตาม MOU-KPI 2559
 1-2แบบประเมินอำเภอ-ระบบการจัดการปัจจัยเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ ตาม MOU-KPI 2559
 1-1แบบประเมิน CUP-การจัดการมูลฝอยติดเชื้อสำหรับโรงพยาบาล
 แจ้งเปลี่ยนสถานที่ประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนงานอนามัยสิ่งแวดล้อม เขตสุขภาพที่ ๖ ครั้งที่ ๒/ ๒๕๕๙
 สอบราคาซื้อเตียงผ่าตัดผู้ป่วยทั่วไป รพ.นิคมพัฒนา
 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การเกษตร จำนวน 2 รายการ (e-bidding)
 ร่าง ประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 3 รายการ (e-bidding)
 ร่างประกวดราคาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (e-bidding)
 ร่างประกวดประกาศราคาซื้อครุภัณฑ์การเกษตร (e-bidding)
 แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2559
 ประกวดราคาก่อสร้างอาคารสถานีอนามัย (e-bidding) (2)
 ประกวดราคาก่อสร้างอาคารสถานีอนามัย (e-bidding) (1)
 สอบราคาซ์้อรถโดยสาร 12 ที่นั่ง(ดีเซล) สำหรับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดระยอง
 ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างอาคารที่ทำการสาธารณสุขอำเภอ เป็นอาคาร คสล.2ชั้น อ.นิคมพัฒนา (e-bidding)
 แนวทางการช่วยเหลือผู้ถูกแมงกะพรุน จากการเล่นน้ำทะเล
 สรุปรายงานการเฝ้าระวังโรคทางระบาดวิทยา ประจำเดือน กรกฎาคม 2559
 สถานการณ์โรคไข้เลือดออกจังหวัดระยอง สัปดาห์ที่ 26 (26 มิ.ย. – 2 ก.ค. 2559)
 ปัญหาโรคติดต่อจังหวัดระยอง
 การตรวจจับการระบาดของโรคไข้เลือดออก ของ gen2 update 10.06.59
 สถานการณ์โรคไข้เลือดออกจังหวัดระยอง สัปดาห์ที่ 22 (29 พ.ค. – 4 มิ.ย. 2559)
 ประกาศกรมควบคุมโรค เรื่อง การป้องกันโรคและภัยสุขภาพที่เกิดในช่วงฤดูฝน
 สรุปรายงานการเฝ้าระวังโรคทางระบาดวิทยา ประจำเดือน พฤษภาคม 2559
 สถานการณ์โรคที่เป็นปัญหาสำคัญ ของจังหวัดระยอง
 ประกาศกรมควบคุมโรค เรื่องการป้องกันโรคและภัยสุขภาพที่เกิดในช่วงฤดูร้อน
 
 
 
สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ. 2555 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดระยอง ถนนสุขุมวิท อ.เมือง จ.ระยอง 21000
โทรศัพท์ 038-967415-7 โทรสาร 038-611336 อีเมล์ rayong21 at gmail.com