นายชุมพล สุวรรณ
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดระยอง

Welcome to Health Office of Rayong Province
ประชุมเชิงปฏิบัติการนำเสนอผลงานเพื่อพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิ
ประเมินผลการดำเนินงาน 6 เดือน
Best practice
ncd
วิ่งเพื่อสุขภาพ Bogie99 Running Challenge
รณรงค์ควบคุมไข้เลือดออก
วันอาสาสมัครสาธารณสุขแห่งชาติ
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดระยองและคณะกรรมการบริหารร่วมกัน ประกาศอัตลักษณ์องค์กรคุณธรรม
กิจกรรมวันวาเลนไทน์
 ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการ Cardiac Network Forum ครั้งที่ 9 : หัวใจคนไทยก้าวไกลสู่สากล
 ขอเชิญแพทย์เข้าร่วมประชุมวิชาการอายุรศาสตร์ประจำปี ครั้งที่ 35
 หลักสูตรพยาบาลเแพาะทาง สาขาการพยาบาลเด็กที่มีปัญหาพัฒนาการและพฤติกรรม รุ่นที่ 4
 ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 การประชุมวิชาการและอบรมพยาบาลเฉพาะทาง สำหรับพยาบาล
 การฝึกอบรมหลักสูตรต่างๆศูนย์พัฒนาทรัพยากรบุคคล
 ขอเชิญเข้าร่วมอบรมระยะสั้น มูลนิธิสหวิทยาการเพื่อการวิจัยและพัฒนา สำนักงานราชบัณฑิตยสภา
 ประกาศการขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือก ตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์ปฏิบัติการ และตำแหน่งนักรังสีการแพทย์ปฏิบัติการ
 ขอเชิญประชุมวิชาการ สมาคมศิษย์เก่าสถาบันโรคผิวหนัง
 ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมอบรม หลักสูตรการพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัดจักษุ ประจำปี 2560
อ่านต่อ...
 ขอความร่วมมือจัดกิจกรรมรณรงค์การล้างมือ เนื่องในวันล้างมือโลก ประจำปี 2559
 16-17 สิงหาคม 2559 ขอเชิญอบรมเชิงปฏิบัติการ “การจัดการมูลฝอยติดเชื้อสำหรับผู้ควบคุมดูแลและผู้ปฏิบัติงานมูลฝอยติดเชื้อ จังหวัดระยอง”
 ยกเลิก ศึกษาดูงานการจัดการขยะติดเชื้อและงานอนามัยสิ่งแวดล้อม 9-11 สิงหาคม 2559 ณ จังหวัดชัยภูมิ
 4 สิงหาคม 2559 ประชุมคณะอนุกรรมการสาธารณสุขจังหวัดระยอง ครั้งที่3-2/2559 เวลา 13.00-16.30 น. ณ ศูนย์ราชการจังหวัดระยอง
 2 สิงหาคม 2559 ประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนงานอนามัยสิ่งแวดล้อม เขตสุขภาพที่ 6 เวลา 08.30-16.30 น. ณ ห้องจริยธรรม สสจ.ระยอง
 แบบสำรวจสถานการณ์ด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ ระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ2558
 29 มิถุนายน 2559 ประชุมเชิงปฏิบัติการการขับเคลื่อนและพัฒนางานอนามัยสิ่งแวดล้อมในภาพรวมระดับจังหวัด
 1-3รายละเอียดตัวชี้วัดที่ K46-อำเภอมีระบบจัดการปัจจัยเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ-ตาม MOU-KPI 2559
 1-2แบบประเมินอำเภอ-ระบบการจัดการปัจจัยเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ ตาม MOU-KPI 2559
 1-1แบบประเมิน CUP-การจัดการมูลฝอยติดเชื้อสำหรับโรงพยาบาล
 ร่างประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล)
 ประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 3 รายการ (e-bidding)
 สอบราคาซื้อเตียงผ่าตัดผู้ป่วยทั่วไป รพ.นิคมพัฒนา
 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การเกษตร จำนวน 2 รายการ (e-bidding)
 แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2559
 ประกวดราคาก่อสร้างอาคารสถานีอนามัย (e-bidding) (2)
 ประกวดราคาก่อสร้างอาคารสถานีอนามัย (e-bidding) (1)
 สอบราคาซ์้อรถโดยสาร 12 ที่นั่ง(ดีเซล) สำหรับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดระยอง
 ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างอาคารที่ทำการสาธารณสุขอำเภอ เป็นอาคาร คสล.2ชั้น อ.นิคมพัฒนา (e-bidding)
 ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างบ้านพักข้าราชการระดับ 5-6 รพ.สต.เนินสว่าง อ.บ้านค่าย (e-bidding)
 แจ้งแนวทางการดำเนินงานเฝ้าระวังและสอบสวนโรคติดเชื้อไวรัสซิก้า ฉบับปรับปรุงเดือน สิงหาคม 2559
 สรุปรายงานการเฝ้าระวังโรคทางระบาดวิทยา ประจำเดือน สิงหาคม 2559
 แนวทางการช่วยเหลือผู้ถูกแมงกะพรุน จากการเล่นน้ำทะเล
 สรุปรายงานการเฝ้าระวังโรคทางระบาดวิทยา ประจำเดือน กรกฎาคม 2559
 สถานการณ์โรคไข้เลือดออกจังหวัดระยอง สัปดาห์ที่ 26 (26 มิ.ย. – 2 ก.ค. 2559)
 ปัญหาโรคติดต่อจังหวัดระยอง
 การตรวจจับการระบาดของโรคไข้เลือดออก ของ gen2 update 10.06.59
 สถานการณ์โรคไข้เลือดออกจังหวัดระยอง สัปดาห์ที่ 22 (29 พ.ค. – 4 มิ.ย. 2559)
 ประกาศกรมควบคุมโรค เรื่อง การป้องกันโรคและภัยสุขภาพที่เกิดในช่วงฤดูฝน
 สรุปรายงานการเฝ้าระวังโรคทางระบาดวิทยา ประจำเดือน พฤษภาคม 2559
 
 
 
สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ. 2555 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดระยอง ถนนสุขุมวิท อ.เมือง จ.ระยอง 21000
โทรศัพท์ 038-967415-7 โทรสาร 038-611336 อีเมล์ rayong21 at gmail.com