นายชุมพล สุวรรณ
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดระยอง

Welcome to Health Office of Rayong Province
ประชุมเชิงปฏิบัติการนำเสนอผลงานเพื่อพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิ
ประเมินผลการดำเนินงาน 6 เดือน
Best practice
ncd
วิ่งเพื่อสุขภาพ Bogie99 Running Challenge
รณรงค์ควบคุมไข้เลือดออก
วันอาสาสมัครสาธารณสุขแห่งชาติ
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดระยองและคณะกรรมการบริหารร่วมกัน ประกาศอัตลักษณ์องค์กรคุณธรรม
กิจกรรมวันวาเลนไทน์
 ขอชเิญเข้าร่วมประชุมวิชาการ เรื่อง รวมพลังขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพและความปลอดภัยของผู้ป่วย
 ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการเพื่อพัฒนาวิชาชีพเภสัชกรรมโรงพยาบาล
 ประชาสัมพันธ์โครงการจัดทำมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพบริการสุขภาพ
 รับสมัครสอบคัดเลือก "หลักสูตรฝึกอบรมผู้เชี่ยวชาญด้านนโยบายและยุทธศาสตร์สุขภาพ"
 ขอเชิญเข้าประชุมวิชาการ มหาวิทยาลัยมหิดล
 ประชาสัมพันธ์การรับสมัครโครงการประชุมวิชาการประจำปี เรื่อง สังคมสูงวัย พยาบาลร่วมใจ ห่วงใยผู้สูงอายุ
 ขอเชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การประเมินสมรรถนะของวิธีทดสอบเชิงปริมาณ ครั้งที่ 2
 ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมประชุมวิชาการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ๘๔ พรรษา และทรงดำรงตำแหน่งสภานายิกา สภากาชาดไทย ๖๐ ปี เรื่อ
 ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการประจำปี คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักศึกษาหลักสูตรปริญญาโท ภาคพิเศษจังหวัดชลบุรี รุ่นที่ 19
อ่านต่อ...
 16-17 สิงหาคม 2559 อบรมเชิงปฏิบัติการ “การจัดการมูลฝอยติดเชื้อสำหรับผู้ควบคุมดูแลและผู้ปฏิบัติงานมูลฝอยติดเชื้อ จังหวัดระยอง”
 9-11 สิงหาคม 2559 ศึกษาดูงานการจัดการขยะติดเชื้อและงานอนามัยสิ่งแวดล้อม ณ จังหวัดชัยภูมิ
 4 สิงหาคม 2559 ประชุมคณะอนุกรรมการสาธารณสุขจังหวัดระยอง ครั้งที่3-2/2559 เวลา 13.00-16.30 น. ณ ศูนย์ราชการจังหวัดระยอง
 2 สิงหาคม 2559 ประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนงานอนามัยสิ่งแวดล้อม เขตสุขภาพที่ 6 เวลา 08.30-16.30 น. ณ ห้องจริยธรรม สสจ.ระยอง
 แบบสำรวจสถานการณ์ด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ ระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ2558
 29 มิถุนายน 2559 ประชุมเชิงปฏิบัติการการขับเคลื่อนและพัฒนางานอนามัยสิ่งแวดล้อมในภาพรวมระดับจังหวัด
 1-3รายละเอียดตัวชี้วัดที่ K46-อำเภอมีระบบจัดการปัจจัยเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ-ตาม MOU-KPI 2559
 1-2แบบประเมินอำเภอ-ระบบการจัดการปัจจัยเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ ตาม MOU-KPI 2559
 1-1แบบประเมิน CUP-การจัดการมูลฝอยติดเชื้อสำหรับโรงพยาบาล
 แจ้งเปลี่ยนสถานที่ประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนงานอนามัยสิ่งแวดล้อม เขตสุขภาพที่ ๖ ครั้งที่ ๒/ ๒๕๕๙
 แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2559
 ประกวดราคาก่อสร้างอาคารสถานีอนามัย (e-bidding) (2)
 ประกวดราคาก่อสร้างอาคารสถานีอนามัย (e-bidding) (1)
 สอบราคาซ์้อรถโดยสาร 12 ที่นั่ง(ดีเซล) สำหรับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดระยอง
 ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างอาคารที่ทำการสาธารณสุขอำเภอ เป็นอาคาร คสล.2ชั้น อ.นิคมพัฒนา (e-bidding)
 ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างบ้านพักข้าราชการระดับ 5-6 รพ.สต.เนินสว่าง อ.บ้านค่าย (e-bidding)
 ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างบ้านพักข้าราชการระดับ 5-6 รพ.สต.คลองน้ำเย็น อ.บ้านค่าย (e-bidding)
 ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างบ้านพักข้าราชการระดับ 5-6 รพ.สต.เขาสิงโต อ.วังจันทร์ (e-bidding)
 ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างบ้านพักข้าราชการระดับ 5-6 รพ.สต.บ้านทับมา อ.เมือง (e-bidding)
 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ ระดับ 5-6 (1 ครอบครัว) รพ.สต.วัดบุญนาค ต.ชากโดน อ.แกลง จ.ระยอง
 สรุปรายงานการเฝ้าระวังโรคทางระบาดวิทยา ประจำเดือน กรกฎาคม 2559
 สถานการณ์โรคไข้เลือดออกจังหวัดระยอง สัปดาห์ที่ 26 (26 มิ.ย. – 2 ก.ค. 2559)
 ปัญหาโรคติดต่อจังหวัดระยอง
 การตรวจจับการระบาดของโรคไข้เลือดออก ของ gen2 update 10.06.59
 สถานการณ์โรคไข้เลือดออกจังหวัดระยอง สัปดาห์ที่ 22 (29 พ.ค. – 4 มิ.ย. 2559)
 ประกาศกรมควบคุมโรค เรื่อง การป้องกันโรคและภัยสุขภาพที่เกิดในช่วงฤดูฝน
 สรุปรายงานการเฝ้าระวังโรคทางระบาดวิทยา ประจำเดือน พฤษภาคม 2559
 สถานการณ์โรคที่เป็นปัญหาสำคัญ ของจังหวัดระยอง
 ประกาศกรมควบคุมโรค เรื่องการป้องกันโรคและภัยสุขภาพที่เกิดในช่วงฤดูร้อน
 สถานการณ์โรคไข้เลือดออกจังหวัดระยอง สัปดาห์ที่ 13 ( 27 มีนาคม – 2 เมษายน 2559)
 
 
 
สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ. 2555 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดระยอง ถนนสุขุมวิท อ.เมือง จ.ระยอง 21000
โทรศัพท์ 038-967415-7 โทรสาร 038-611336 อีเมล์ rayong21 at gmail.com