[x] ปิดหน้าต่างนี้
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป   
English Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) French German Italian Japanese Korean Portuguese Russian Spanish Vietnamese Thai     
ค้นหา   
เมนูหลัก
งานต่างๆ
งานวิจัย/R2R
เชื่อมกลุ่มงานโยงงานต่าง

บุคคลากรกลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ

รูปภาพ ชื่อ-นามสกุส ตำแหน่ง
นางสุทธาทิพย์ หวังสีศิริเพชร

หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ

นางพิชญาภา บำรุงพงษ์ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
นางเอื้อมพร  บุราณเคน

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

นางกิดาการ อินทร์ตา

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

นางสราญทิพย์ สังข์ไชย พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ
ภญ.จิตรทิพย์ วาณิชยชลกิจู

เภสัชกรชำนาญการ

นางสุภาวดี โกมลกาญจนกุล นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
นางยบุญโชค เกาะแก้ว เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน
นางนฤมล อุทธรส เจ้าหน้าที่ธุรการ
นางสาวปรารถนา อรัญศักดิ์ เจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษาปฏิบัติงาน
     


หัวข้อ

รายละเอียด

ผู้รับผิดชอบที่ 1

ผู้รับผิดชอบที่ 2

 

งาน คุณภาพบริการปฐมภูมิ/
งานสุขภาพภาคประชาชน

 

 

1. งานพัฒนา
ระบบบริการปฐมภูมิ

1.1 งานพัฒนา รพ.สต./ ศสม. ให้ได้ตามเกณฑ์

นางเอื้อมพร

นางกิดาการ

1.2 การพัฒนาคุณภาพหน่วยบริการปฐมภูมิตามเกณฑ์ PCA ,เกณฑ์ QOF

นางเอื้อมพร

นางกิดาการ

1.3 โครงการการจัดเครือข่ายหน่วยบริการปฐมภูมิ

นางเอื้อมพร

นางกิดาการ

1.4 การจัดทำแผนยุทธศาสตร์ปฐมภูมิ

นางเอื้อมพร

นางกิดาการ

1.5 พัฒนา LAB ใน รพ.สต.

นางเอื้อมพร

นางกิดาการ

1.6 จัดเก็บข้อมูลบุคลากร รพ.สต. ให้เป็นปัจจุบัน

นางเอื้อมพร

นางกิดาการ

2. งานสุขภาพภาคประชาชน

2.1 ประชุมชมรม อสม.ทุกเดือน

นางกิดาการ

นางเอื้อมพร

2.2 ประกวด อสม.ดีเด่นระดับจังหวัด/ระดับเขต

นางกิดาการ

นางเอื้อมพร

2.3 พัฒนาศักยภาพ อสม.

นางกิดาการ

นางเอื้อมพร

2.4 จัดงานวัน อสม.แห่งชาติ

นางกิดาการ

นางเอื้อมพร

 

งาน service plan/คุณภาพบริการรพ./
งานรักษาพยาบาล

 

 

3. งานพัฒนาคุณภาพบริการ

3.1 พัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลตามมาตรฐาน HA , HPH/ LA/ QA

นางจิตรทิพย์

นางสราญทิพย์

 

3.2 การดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้าย

นางสราญทิพย์

นางจิตรทิพย์

 

3.3  การสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการของโรงพยาบาล/ รพ.สต. ในจังหวัดระยอง

นางสราญทิพย์

นางจิตรทิพย์

 

3.4 พัฒนาระบบส่งต่อ/ สรุปรายงานรับ-ส่งต่อผู้ป่วย ของ รพ. ในจังหวัดระยอง

นางสราญทิพย์

นางจิตรทิพย์

 

3.5 พัฒนาโปรแกรมไทยรีเฟอร์ร่วมกับโรงพยาบาล

นางสราญทิพย์

นางสราญทิพย์

4.งาน service plan

4.1 focal point ในการขับเคลื่อน service plan ระดับจังหวัด (จัดประชุมภาพรวม 18 สาขา)

นางจิตรทิพย์

นางจิตรทิพย์

 

4.2 ประสานงานระดับจังหวัดจังหวัดและระดับเขต

นางสุภาวดี

นางจิตรทิพย

 

4.3 รวบรวมจัดทำเอกสาร 18 สาขา เตรียมรับการตรวจราชการ

นางสุภาวดี

นางจิตรทิพย

 

4.4 สรุปผลการดำเนินงาน 18 สาขา จังหวัดระยอง ประจำปี

นางสุภาวดี

นางจิตรทิพย

หัวข้อ

รายละเอียด

ผู้รับผิดชอบที่ 1

ผู้รับผิดชอบที่ 2

5.งานรักษาพยาบาล

5.1 งานประสานจัดหน่วยปฐมพยาบาลทั่วไป

นายโชคชัย

นางสราญทิพย์

 

5.2 งานประสานจัดหน่วยปฐมพยาบาลกรณีรับเสด็จ

นายโชคชัย์

นางสราญทิพย์

 

5.3 งานรักษาพยาบาลในผป.ราชานุเคราะห์

นายโชคชัย์

นางสราญทิพย์

 

5.4 งาน พอสว.

นายโชคชัย์

นางสราญทิพย์

 

5.5 งานพัฒนาการเยี่ยมบ้านผู้ป่วยแต่ละโรคตามเกณฑ์

นายโชคชัย์

นางสราญทิพย์

 

งานสุขศึกษาและประชาสัมพันธ์/งานจัดการความรู้/งานส่งเสริมจริยธรรม

 

 

6. งานสุขศึกษา/ ประชาสัมพันธ์

6.1 งานมาตรฐานสุขศึกษา

นางสาวรฐา

นางปรารถนา

 

6.2 งานหมู่บ้านเฉลิมพระเกียรติ ๕๗ พรรษา และงานสุขบัญญัติแห่งชาติ

นางสาวรฐา

นางปรารถนา

 

6.3 งานเฝ้าระวังพฤติกรรม และเตือนภัยสุขภาพ

นางสาวรฐา

นางปรารถนา

 

6.4 งานประชาสัมพันธ์
- แถลงข่าว/ สัมมนาสื่อมวลชน/ เผยแพร่ข่าวสื่อต่างๆ
- ประชาสัมพันธ์ ผ่านสื่อส่วนกลาง กท.สธ.
- ให้บริการทำข่าว/ เขียนข่าว

นางสาวรฐา

นางปรารถนา

7. งานจัดการความรู้(KM)

7.1 จัดทำ Website การจัดการความรู้

นางพิชญาภา

นางปรารถนา

 

7.2 จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างหน่วยงาน Best Practice

นางพิชญาภา

นางปรารถนา

 

7.3 กิจกรรม OD

นางพิชญาภา

นางปรารถนา

8. งานจริยธรรม

8.1 กิจกรรมวันสงกรานต์/ วันสาธารณสุข

นางพิชญาภา

นางปรารถนา

 

8.2 กิจกรรมชมรมจริยธรรมสาธารณสุข

นางพิชญาภา

นางปรารถนา

 

8.3 กิจกรรมศูนย์พระมหาชนกสาธารณสุขระยอง

นางพิชญาภา

นางปรารถนา

 

8.4 ประกวดคนดีศรีสาธารณสุข/ ข้าราชการดีเด่น

นางพิชญาภา

นางปรารถนา

 

8.5 ประชุมวิชาการเขต/ ประชุมวิชาการจังหวัด

นางสุภาวดี

นางปรารถนา

  8.6 โครงการพระราชดำริ/โครงการเฉลิมพระเกียรติ นางสุภาวดี นางพิชญาภา

9.งารธุรการ

9.1 งานธุรการ

นางนฤมล

นางปรารถนา

 

9.2 เตรียมประชุมคณะกรรมการบริหาร/ กวป. (ทุกเดือน)

นางสุทธาทิพย์

นางนฤมล/นางปรารถนา

หัวข้อ

รายละเอียด

ผู้รับผิดชอบที่ 1

ผู้รับผิดชอบที่ 2

 

9.3 นิเทศงาน

นางสุทธาทิพย์

1. นางสาวรฐา
2. นางเอื้อมพร
3. นางกิดาการ
4.นางสราญทิพย์
5.
4. นางพิชญาภา

 

9.4 Update Website กลุ่มงานฯ

ทุกงาน