ลำดับ Code หัวข้อ งานวิจัย ผูู้เขียน ไฟล์
1 ประสิทธิผลการดำเนินงานตำบลดูแลระยะยาวด้านสาธารณสุขสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง จังหวัดระยอง The Study of Effectiveness of Long Term Care Operating in Tambon, Rayong Province ณฐพร ผลงาม สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดระยอง (เผยแพร่เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2564)
2 การพัฒนารูปแบบการบำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ป่วยยาเสพติดโดยการมีส่วนร่วมของชุมชนจังหวัดระยอง A Model of Development for Community Based Treatment and Rehabilitation addiction drugs patients, Rayong province ณฐพร ผลงาม สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดระยอง (เผยแพร่เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2564)
3 แบบฟอร์มการขอจริยธรรมวิจัย-กรณีทั่วไป- ระยอง สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดระยอง
4 นวัตกรรมเรื่อง หมอนอโรมาเธอราพีบำบัด นางสาวภรภัทร นิติวุฒิเดชา แพทย์แผนไทยปฏิบัติการ สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติฯ บ้านน้้าใส
5 การประเมินรูปแบบการดูแลผู้สูงอายุติดเตียง โดยทีมหมอครอบครัว จังหวัดระยอง นางสุทธาทิพย์ หวังสีศิริเพชร สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดระยอง
6 ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อพฤติกรรมการปฏิบัติในการควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออกของประชาชนในตำบลปลวกแดง อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง พิเชษ ทองสำฤทธิ์ , ธง เย็นฉ่ำ
-->