[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by CMPLS.NET 2.5
กลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป  
เมนูหลัก
poll

   คุณคิดว่าเวปนี้เป็นอย่างไร


  1. ดีมาก
  2. ดี
  3. ปานกลาง
  4. แย่
  5. แย่มาก


ทำเนียบบุคลากร
นางสายจิตร์ สุขศรี
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย
แบบลงทะเบียน


  
รายการ Gallery หน้าหลัก    
วันที่ 5 มิถุนายน 2565 เยี่ยมเสริมพลังการขับเคลื่อนการจัดการตลาดสดน่าซื้อ วิถีใหม่ ณ ตลาดกลางผลไม้ตะพง ( 8/มิ.ย./2565 )
    วันอาทิตย์ที่ 5 มิถุนายน 2565 กรมอนามัย โดยศูนย์อนามัยที่ ๖ ร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดระยอง ได้ดำเนินการขับเคลื่อนงานส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมในพื้นที่จังหวัดระยอง โดยอธิบดีกรมอนามัย และคณะได้กำหนดลงพื้นที่เยี่ยมเสริมพลังการดำเนินงานการจัดการตลาดสด น่าซื้อวิถีใหม่ และแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า (COVID-๑๙) ในวันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๖๕ ณ ตลาดกลางผลไม้ตะพง ตำบลตะพง อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง
วันที่ 2 มิถุนายน 2565 ประชุมชี้เเจงมาตรการเเละเเนวทางการเปิดสถานบริการ ผับ บาร์ จังหวัดระยอง ( 2/มิ.ย./2565 )
    วันพฤหัสบดีที่ 2 มิถุนายน 2565 นายยุทธพล  องอาจอิทธิชัย รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานการประชุมการประชุมชี้เเจงมาตรการเเละเเนวทางการเปิดสถานบริการ ผับ บาร์ จังหวัดระยอง  ณ ห้องประชุมชัยพฤกษ์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดระยอง โดยมีนายประดิษฐ์ ปฐวีศรีสุธา รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดระยอง พร้อมเจ้าหน้าที่กลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย กลุ่มงานควบคุมโรค สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดระยอง สาธารณสุขอำเภอเมืองระยอง ปลัดจังหวัดระยอง ผู้กำกับการตำรวจภูธรอำเภอเมืองระยอง ชี้แจงให้ผู้ประกอบกิจการสถานบริการ ผับ บาร์ จังหวัดระยอง ปฏิบัติตามแนวทางมาตรการตามคำสั่งจังหวัดระยอง ประเมินตนเองตามเกณฑ์ COVID FREE SETTING กรมอนามัย เพื่อให้เปิดบริการสถานบันเทิง ผับ บาร์ คาราโอเกะ ได้ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2565 ภายใต้มาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน COVID จังหวัดระยอง
วันที่ 24 พฤษภาคม 2565 มอบใบประกาศฯ EHA , อบต.น่าอยู่ ประจำปี 2564 ( 24/พ.ค./2565 )
    วันอังคารที่ 24 พฤษภาคม 2565 ว่าที่ร้อยตรีพิรุณ เหมะรักษ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง มอบประกาศเกียรติคุณให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน 16 แห่ง โดยมีนายเรงชัย สุขสิลา รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดระยอง เป็นผู้กล่าวรายงาน ตามที่กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับ กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ได้มีนโยบายให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พัฒนาระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อม (Environmental Health Accreditation : EHA)  เพื่อเป็นการยกระดับมาตรฐานระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อมให้มีประสิทธิภาพและได้รับการรับรองมาตรฐานคุณภาพ  ซึ่งสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดระยองและศูนย์อนามัยที่ 6 ได้ประเมินรับรองคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (EHA)  ประจำปี 2564 ผ่าน “ระดับเกียรติบัตร” จำนวน 15 แห่ง และเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานอนามัยสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่นชุมชน พัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลที่มีการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมเพื่อท้องถิ่นชุมชนน่าอยู่ ที่เอื้อต่อการมี สุขภาพดีของประชาชนอย่างมีส่วนร่วมและบูรณาการ ประจำปี 2564 ได้มีองค์การบริหารส่วนตำบล ผ่านการประเมินรับรอง “ประกาศเกียรติคุณ อบต. จัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมเพื่อท้องถิ่นและชุมชน ระดับน่าอยู่ยั่งยืน” จำนวน 1 แห่ง
วันที่ 18 พฤษภาคม 2565 ประชุมถอดบทเรียนการซ้อมเเผนฯ ด้านการเเพทย์เเละสาธารณสุข จังหวัดระยอง ( 20/พ.ค./2565 )
    วันพุธที่ 18 พฤษภาคม 2565 นายประดิษฐ์  ปฐวีศรีสุธา รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดระยอง เป็นประธานการประชุมถอดบทเรียนการซ้อมแผนตอบโต้อุบัติภัยสารเคมี ด้านการแพทย์และสาธารณสุข โดยมีเจ้าหน้าที่ กลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย ทีมแพทย์ พยาบาล โรงพยาบาลระยอง โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ระยอง โรงพยาบาลเอกชน องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง เทศบาลเมืองมาบตาพุด และกลุ่มบริษัท ปตท.จังหวัดระยอง เข้าร่วมประชุม จำนวน 40 คน ณ ห้องประชุมสวนสมุนไพรสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จังหวัดระยอง
วันที่ 17 พฤษภาคม 2565 การฝึกการป้องกันเเละบรรเทาสาธารณภัย จังหวัดระยอง ประจำปี 2565 ( 19/พ.ค./2565 )
    วันอังคารที่ 17 พฤษภาคม 2565 นายประดิษฐ์  ปฐวีศรีสุธา รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดระยอง เข้าร่วมการฝึกซ้อมแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดระยอง (สาธารณภัยขนาดกลาง : ระดับ 2) ด้านสารเคมี วัตถุอันตราย อัคคีภัยแนวท่อรับ – ส่งผลิตภัณฑ์ และการอพยพประชาชน ประจำปี 2565 โดยมีเจ้าหน้าที่กลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อมฯ ศูนย์ประสานงานการแพทย์ฉุกเฉิน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดระยอง ทีมแพทย์ พยาบาล โรงพยาบาลระยอง โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ระยอง โรงพยาบาลเอกชน องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง เทศบาลเมืองมาบตาพุด ณ ห้องประชุมศูนย์ควบคุมภาวะฉุกเฉิน (EIC) สำนักงานเทศบาลเมืองมาบตาพุด และจุด Treatment zone ณ สถานคุ้มครองสวัสดิภาพเด็กระยอง จังหวัดระยอง
วันที่ 3 6 9 พฤษภาคม 2565 ตรวจประเมินด้านสาธารณสุขช่องทางเข้าออกประเทศทางเรือ จังหวัดระยอง ( 10/พ.ค./2565 )
    กลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดระยอง ร่วมกับสำนักงานท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด จังหวัดระยอง ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ระยอง และเทศบาลเมืองมาบตาพุด ออกตรวจประเมินด้านสาธารณสุขช่องทางเข้าออกประเทศทางเรือ จังหวัดระยอง ตามข้อกำหนดของกฎอนามัยระหว่างประเทศ พ.ศ. 2548 (IHR 2005)  เพื่อสนับสนุนระบบสาธารณสุขในระดับประเทศให้มีศักยภาพในการเฝ้าระวังโรคและภัยสุขภาพและสร้างความเข้มแข็งในการป้องกันควบคุมโรคบนพื้นฐานความร่วมมือระหว่างภาคีที่เกี่ยวข้อง ให้การดำเนินงานเป็นไปตามแผนปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่องในการตรวจประเมินส้วมสะอาดตามมาตรฐาน HAS และตรวจประเมินอาหารสะอาด รสชาติอร่อย (Clean Food Good Taste) ณ ช่องทางเข้าออกประเทศทางเรือ จังหวัดระยอง จำนวน ๑๕ แห่ง ระหว่างวันที่ 3 6 9 พฤษภาคม ๒๕๖๕
วันที่ 27 เมษายน 2565 ฝึกซ้อมแผนตอบโต้อุบัติภัยสารเคมี (Table - Top Exercise : TTX) ด้านการแพทย์และสาธารณสุข ( 27/เม.ย./2565 )
    วันพุธที่ 27 เมษายน 2565 นายสุนทร เหรียญภูมิการกิจ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดระยอง เป็นประธานการฝึกซ้อมแผนตอบโต้อุบัติภัยสารเคมี การฝึกซ้อมบนโต๊ะ (Table - Top Exercise : TTX) ด้านการแพทย์และสาธารณสุข โดยมีรองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดระยอง ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดระยอง เจ้าหน้าที่กลุ่มงานอนามัยสิ่แวดล้อม กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดระยอง  ทีมแพทย์ พยาบาล โรงพยาบาลระยอง โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ระยอง โรงพยาบาลเอกชล  องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง  เทศบาลเมืองมาบตาพุด และตัวแทนกลุ่มบริษัท ปตท. จังหวัดระยอง เข้าร่วมประชุม จำนวน 40 คน ณ ห้องประชุมชัยพฤกษ์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดระยอง
วันที่ 20 เมษายน 2565 จัดประชุมหารือเพื่อกำหนดมาตรการพื้นที่พิเศษนําร่องเพื่อการท่องเที่ยวจังหวัดระยอง (Blue Zone) ( 21/เม.ย./2565 )
    วันพุธที่ 20 เมษายน 2565 นายอนันต์  นาคนิยม รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานการประชุมหารือเพื่อกำหนดมาตรการพื้นที่พิเศษนําร่องเพื่อการท่องเที่ยวจังหวัดระยอง (Blue Zone)  เวลา 13.30 – ๑6.30 น. ณ ห้องประชุมชัยพฤกษ์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดระยอง พร้อมด้วยนายสมศักดิ์ พะเนียงทอง ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธาณสุข โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมจากหน่วยงานภาครัฐ สถานประกอบการภาคเอกชนในจังหวัดระยองที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ นายสุนทร เหรียญภูมิการกิจ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดระยอง ปลัดจังหวัดระยอง นายอำเภอ ทุกอำเภอ ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดระยอง ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดระยอง ประธานหอการค้าจังหวัดระยอง ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานระยอง ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดระยอง นายกสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวจังหวัดระยอง ประธานชมรมร้านอาหารจังหวัดระยอง
วันที่ 19 เมษายน 2565 ออกตรวจการดำเนินงานฯ ศูนย์พักคอย (CI) ในพื้นที่อำเภอปลวกแดง อำเภอบ้านฉาง จ.ระยอง ( 19/เม.ย./2565 )
    วันอังคารที่ 19 เมษายน 2565 กลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดระยอง ออกตรวจติดตามการดำเนินงานด้านการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อม งานสุขาภิบาล การจัดการขยะติดเชื้อ ตามมาตรการเพื่อเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ศูนย์พักคอย (CI) THE PEACE APARTMENT ตำบลมาบยางพร อำเภอปลวกแดง จ.ระยอง และโรงเรียนบ้านหินสามชั้น ตำบลสำนักท้อน อำเภอบ้านฉาง จ.ระยอง
วันที่ 12 เมษายน 2565 ออกตรวจการดำเนินงานฯ ศูนย์พักคอย อบต.พนานิคม และโรงพยาบาลสนามมาบชลูด จ.ระยอง ( 12/เม.ย./2565 )
    วันอังคารที่ 12 เมษายน 2565 กลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดระยอง ออกตรวจติดตามการดำเนินงาน ศูนย์พักคอย องค์การบริหารส่วนตำบลพนานิคม และโรงพยาบาลสนามมาบชลูด จ.ระยอง ตามมาตรการดำเนินงานควบคุมป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
กำลังแสดงหน้าที่ 1/17 -> [จำนวน 166 อัลบัม]
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>