[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by COMPLUS 2.5
กลุ่มงานประกันสุขภาพ
เมนูหลัก
ระบบบริการตรวจสอบสิทธิ
ตรวจสอบสิทธิ กรมบัญชีกลาง
Download DBPOP
งานเชื่อมโยง
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
HAPPYNOMETER

แบบสำรวจความสุขด้วยตนเอง : ความสุขวัดเองก็ได้

วัตถุประสงค์
เพื่อสำรวจ ติดตาม ประเมินผล และนำเสนอคุณภาพชีวิตและความสุขของคนทำงาน 9 มิติ
  1. สุขภาพดี
  2. ผ่อนคลายดี
  3. น้ำใจดี
  4. จิตวิญญาณดี
  5. ครอบครัวดี
  6. สังคมดี
  7. ใฝ่รู้ดี
  8. สุขภาพเงินดี
  9. การงานดี

บันทึกแบบสำรวจ

แสกน QR code ที่นี่

OSS REPORT
OSS REPORT

 

  

ขั้นตอนการดำเนินการสำหรับแรงงานต่างด้าวสัญชาติกัมพูชา ลาว เมียนมาที่ได้รับอนุญาติให้อยู่ในราชอานาจักร และใบอนุญาติทำงานจะสิ้นสุดภายในปี 2562 (ไม่รวมแรงงานที่นำเข้าตาม MOU)
แนวทางการบริการจัดการการทำงานของแรงงงานต่างด้าว ปี 2562-2563 ด้านการตรวจสุขภาพและประกันสุขภาพ ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 20 ส.ค. 2562
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขกำหนดค่่าใช้จ่ายในการดำเนินการผู้ป่วยฉุกเฉินวิกฤต (ฉบับที่ 2)
เอกสารการประชุม อปสข ครั้งที่๕/๒๕๖๑
เอกสารประชุมทำแผนปฏิบัติการฯ ปีงบประมาณ 2562 (กลุ่มงานประกันสุขภาพ)
การจัดตั้งศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ One Stop Service กลุ่มประมง จังหวัดระยอง
การจัดทำแผนทางการเงิน (planfin) ของหน่วยบริการ ปีงบประมาณ ๒๕๖๒
ประชุมพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบแรงงานต่างด้าว วันที่ 10 กรกฎาคม 2561
ขอเชิญประชุมพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานแรงงานต่างด้าว ในวันอังคารที่ 10 กรกฎาคม 2561 เวลา 8.30น.-16.30น. ห้องประชุมชัยพฤกษ์ สสจ.ระยอง
แนวทางการเรียกเก็บตามจ่ายคาบริการทางการแพทย์ในระบบหลักประกันสุขภาพ ปี 2561
รับสมัครคณะกรรมการตรวจสอบเวชระเบียนการให้รหัสโรคและรหัสหัตถการ(Coding audit)ระดับเขต
ประชุมคณะทำงานการบริหารจัดการเงินงบบริการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโณค และงบบริหารจัดการแรงงานต่างด้าวจังหวัดระยอง
work sheet แผนทางการเงิน Planfin ครึ่งปีหลัง
แบบตรวจ 10 ขอ้ การปรบัแผนการเงนิกลางปีPlanFin61
แนวทางการปรับแผนทางการเงินกลางปี PlanFin61 รอบครึ่งปีหลัง

ฟอร์มรายงานสรก.ภ2_
WorkSheet Planfin 2563
แบบฟอร์มแผนปฏิบัติการ ปี 2563
แบบคำร้องลงทะเบียนเลือกหน่วยบริการหรือเปลี่ยนแปลงหน่วยบริการประจำสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ(UC)
WorkSheetPlanfinPlus2561 V3(ปรับปรุง)
HGR60 (ปรับปรุง)
แบบการยื่นคำร้องขอรับเงินช่วยเหลือเบื้องต้นกรณีได้รับความเสียหายจากการให้บริการสาธารณสุข(คู่สมรส, บุพการี, ผู้สืบสันดาน)
แบบการยื่นคำร้องขอรับเงินช่วยเหลือเบื้องต้นกรณีได้รับความเสียหายจากการให้บริการสาธารณสุข(ผู้ได้รับความเสียหาย)
แบบฟอร์มแผนปฏิบัติการและงบประมาณด้านสุขภาพ จังหวัดระยอง
แบบฟอร์มแผนปฏิบัติการ ประกันสังคมร้อยละ 5
แบบการยื่นคำร้องขอรับเงินช่วยเหลือเบื้องต้น (มาตรา41)


ข้อมูล DB-POP เดือน กรกฎาคม 2563

คู่มือมีคำตอบสิทธิหลักประกันสุขภาพ
คู่มือ ม.41
คู่มือการจัดเก็บค่ารักษาพยาบาลฯ กรม สบส
คู่มือผู้ใช้สิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
รายงานประจำปี 2560
ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี
คู่มือบริหารเงินกองทุน ปี 61
คู่มือตรวจสอบบัญชี ปี 60
คู่มือ ม.41

ดาวน์โหลด
หนังสือขอแจ้งแนวทางปฏิบัติการขอรับค่าใช้จ่าย (เพิ่มเติม) และซักซ้อมความเข้าใจการขอรับค่าใช้จ่ายเพื่อบริการสาธารณสุข สำหรับกรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 ในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ปีงบประมาณ พ.ศ.2564
เอกสารแนวทางการขอรับค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลผู้ป่วยไร้สิทธิเบิกค่ารักษาพยาบาลโคดติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019
เอกสารแนวทางการขอรับค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลผู้ป่วยไร้สิทธิเบิกค่ารักษาพยาบาลโคดติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019
แนวทางการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว 3 สัญชาติ (กัมพูชา ลาว และเมียนมา) ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
แบบฟอร์มแผนปฏิบัติงาน 2564
อัตราค่าบริการสาธารณสุขของหน่วยบริการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข สำหรับชาวต่างชาติ พ.ศ. 2562
อัตราค่าบริการสาธารณสุขของหน่วยบริการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๖๒ สำหรับประชาชนคนไทย
ข้อมูลการเบิกจ่ายผลงานบริการP&P Basic Service จ่ายแบบ Fee Schedule ปี 2563
เอกสารแนบ การเบิกจ่าย การเฝ้าระวัง สอบสวน ป้องกันฯ Covid-19
การเบิกจ่ายเงินค่าใช้จ่ายในการ เฝ้าระวัง สอบสวน ป้องกันฯ Covid-19
ประกาศ จังหวัดระยอง การให้บริการของศูนย์ OSS จังหวัดระยอง
ประกาศจังหวัดระยอง ห้ามเคลื่อนย้ายแรงงานฯ เข้า-ออก อำเภอ
ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การอนุญาตให้คนตา่งด้าวบางจา พวกอยู่ในราชอาณาจักรเป็นกรณีพิเศษ (ฉบับท ี่ 2)
ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การอนุญาตให้คนตา่งด้าวบางจา พวกอยู่ในราชอาณาจักรเป็นกรณีพิเศษ
ประกาศส านักนายกรัฐมนตรี เรื่อง การออกหนังสือคนประจ าเรือตามกฎหมายว่าดว้ยการประมง พ.ศ. 2563
ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การยกเว้นข้อหา้มมิให้คนต่างด้าวเข้ามาในราชอาณาจักรเป็นการเฉพาะ ส าหรบัคนต่างด้าวสัญชาตกิมัพูชา ลาว และเมียนมา สามารถมายนื่ค าขอ รับหนังสือคนประจา เรือ เพื่ออยู่ในราชอาณาจักรเป็นการชวั่คราว และท างานกับนายจ้างในกิจการปร
ประกาศกระทรวงแรงงาน เรื่อง การอนุญาตให้คนตา่งด้าวสญัชาติกมัพูชา ลาว และเมียนมา เข้ามาท างานในราชอาณาจกัรเปน็กรณีพิเศษ (ฉบับที่ ๒)
ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การยกเว้นข้อหา้มมิให้คนต่างด้าวเข้ามาในราชอาณาจักรเป็นการเฉพาะ ส าหรบัคนต่างด้าวสัญชาตกิมัพูชา ลาว และเมียนมา ตามมติคณะรฐัมนตรีเมื่อวันที่ 20 สงิหาคม พ.ศ. 2562
แนวทางการคัดกรองโรคแรงงานต่างด้าว ในศูนย์ OSS ปี 2563
แบบฟอร์มการรับจ่ายงบอุดหนุน ปี63

กระดานถามตอบ


หัวข้อ (อ่าน/ตอบ)
โดย
วันที่
00015 : เดินหน้าสู่แชมป์ เปิดโปรแกรม 5 นัดถัดไป "ลิเวอร์พูล"  (148/0)
กรกฏ
10 ก.ย. 2563 : 16:35
00014 : พรีเมียร์ลีก อังกฤษ  (231/0)
641
10 ก.ย. 2563 : 11:24
00013 : พรีเมียร์ลีก อังกฤษ  (214/0)
641
10 ก.ย. 2563 : 10:31
00012 : อันดับ พรีเมียร์ลีก  (147/0)
641
10 ก.ย. 2563 : 10:07
00011 : อันดับ พรีเมียร์ลีก  (137/0)
641
10 ก.ย. 2563 : 10:05
00010 : เดอ บรอยน์: “หงส์แดงเหนือชั้นกว่า แม้ว่าพรรษานี้ดีฉันอีกทั้งสร้างการเกิดคว้า”  (151/0)
H
8 ก.ย. 2563 : 18:31
00009 : ผีจ้องฉก"ติอาโก"ปาดหน้าลิเวอร์พูล  (182/0)
WHS
3 ก.ย. 2563 : 14:45
00007 : อยากดูหนัง  (290/1)
MovieBKK
20 ส.ค. 2563 : 04:33
00005 : จะเปิดร้านกาแฟ ต้นทุนเท่าไหร่ดีนะ?  (283/1)
Adrien
10 ก.ค. 2563 : 16:46
00008 : เดินหน้าสู่แชมป์ เปิดโปรแกรม 5 นัดถัดไป "ลิเวอร์พูล"  (157/0)
โคตรหล่อเลยเว้ย
20 ส.ค. 2563 : 17:21


  
ทำเนียบบุคลากร
นางมนัญญา คงทวี
หัวหน้ากลุ่มงานประกันสุขภาพ

ปฏิทินกิจกรรม


ตุลาคม 2564
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            

คลังรูปภาพ
 
 
โรงพยาบาล
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ
กลุ่มงาน ในสสจ.
สถิติผู้เยี่ยมชม

 เริ่มนับ 22/ต.ค./2560
ผู้ใช้งานขณะนี้ 1 IP
ขณะนี้
1 คน
สถิติวันนี้
165 คน
สถิติเมื่อวานนี้ี้
153 คน
สถิติเดือนนี้
3574 คน
สถิติปีนี้
23755 คน
สถิติทั้งหมด
35029 คน
IP ของท่านคือ 3.235.179.111
(Show/hide IP)


กลุ่มงานประกันสุขภาพ
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดระยอง