เมนูหลัก
ระบบบริการตรวจสอบสิทธิ
ตรวจสอบสิทธิ กรมบัญชีกลาง
Download DBPOP
งานเชื่อมโยง
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
HAPPYNOMETER

แบบสำรวจความสุขด้วยตนเอง : ความสุขวัดเองก็ได้

วัตถุประสงค์
เพื่อสำรวจ ติดตาม ประเมินผล และนำเสนอคุณภาพชีวิตและความสุขของคนทำงาน 9 มิติ
  1. สุขภาพดี
  2. ผ่อนคลายดี
  3. น้ำใจดี
  4. จิตวิญญาณดี
  5. ครอบครัวดี
  6. สังคมดี
  7. ใฝ่รู้ดี
  8. สุขภาพเงินดี
  9. การงานดี

บันทึกแบบสำรวจ

แสกน QR code ที่นี่

OSS REPORT
OSS REPORT

 
  หมวดหมู่ ประกันสุขภาพคนต่างด้าว OSS
เรื่อง : ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การยกเว้นข้อหา้มมิให้คนต่างด้าวเข้ามาในราชอาณาจักรเป็นการเฉพาะ ส าหรบัคนต่างด้าวสัญชาตกิมัพูชา ลาว และเมียนมา สามารถมายนื่ค าขอ รับหนังสือคนประจา เรือ เพื่ออยู่ในราชอาณาจักรเป็นการชวั่คราว และท างานกับนายจ้างในกิจการปร
โดย : admin
ศุกร์์ ที่ 1 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2563
เข้าชม : 688 ดาวน์โหลด : 302
  

ดาวน์โหลดไฟล์แนบ

ขนาดไฟล์ 78.58 KBs

อธิบายเกี่ยวกับไฟล์ที่บริการโหลด :
ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การยกเว้นข้อหา้มมิให้คนต่างด้าวเข้ามาในราชอาณาจักรเป็นการเฉพาะ ส าหรบัคนต่างด้าวสัญชาตกิมัพูชา ลาว และเมียนมา สามารถมายนื่ค าขอ รับหนังสือคนประจา เรือ เพื่ออยู่ในราชอาณาจักรเป็นการชวั่คราว และท างานกับนายจ้างในกิจการประมงทะเล


ประกันสุขภาพคนต่างด้าว OSS 5 อันดับล่าสุด

      แบบฟอร์มแผนปฏิบัติงาน 2564 6/ส.ค./2563
      อัตราค่าบริการสาธารณสุขของหน่วยบริการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข สำหรับชาวต่างชาติ พ.ศ. 2562 22/มิ.ย./2563
      อัตราค่าบริการสาธารณสุขของหน่วยบริการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๖๒ สำหรับประชาชนคนไทย 22/มิ.ย./2563
      เอกสารแนบ การเบิกจ่าย การเฝ้าระวัง สอบสวน ป้องกันฯ Covid-19 1/พ.ค./2563
      การเบิกจ่ายเงินค่าใช้จ่ายในการ เฝ้าระวัง สอบสวน ป้องกันฯ Covid-19 1/พ.ค./2563


กลุ่มงานประกันสุขภาพ
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดระยอง