เมนูหลัก
ระบบบริการตรวจสอบสิทธิ
ตรวจสอบสิทธิ กรมบัญชีกลาง
Download DBPOP
งานเชื่อมโยง
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
HAPPYNOMETER

แบบสำรวจความสุขด้วยตนเอง : ความสุขวัดเองก็ได้

วัตถุประสงค์
เพื่อสำรวจ ติดตาม ประเมินผล และนำเสนอคุณภาพชีวิตและความสุขของคนทำงาน 9 มิติ
  1. สุขภาพดี
  2. ผ่อนคลายดี
  3. น้ำใจดี
  4. จิตวิญญาณดี
  5. ครอบครัวดี
  6. สังคมดี
  7. ใฝ่รู้ดี
  8. สุขภาพเงินดี
  9. การงานดี

บันทึกแบบสำรวจ

แสกน QR code ที่นี่

OSS REPORT
OSS REPORT

 

  
รายการ Gallery หน้าหลัก    
ประชุมคณะทำงานพัฒนาระบบเรียกเก็บตามจ่ายบริการทางการแพทย์ จังหวัดระยอง ปี 2563 (30 มกราคม 2563) ( 7/ก.พ./2563 )
    วันที่ 30 มกราคม 2563 เวลา 08.30-16.30 น. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดระยอง โดยกลุ่มงานประกันสุขภาพ จัดประชุมคณะทำงานพัฒนาระบบเรียกเก็บตามจ่ายบริการทางการแพทย์ จังหวัดระยอง ปี 2563 ณ ห้องประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขระยอง สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดระยอง เพื่อบริหารจัดการระบบเจ้าหนี้ ลูกหนี้ การเรียกเก็บระหว่างกันของหน่วยบริการ และเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการเงินการคลัง โดยมีนายสุกิจ บรรจงกิจ รองผู้อำนวยการด้านการแพทย์ โรงพยาบาลระยอง เป็นประธานการประชุม ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วยคณะทำงานพัฒนาระบบเรียกเก็บตามจ่ายบริการทางการแพทย์ จังหวัดระยอง
ประชุมคณะกรรมการบริหารงานบริการ ผู้ประกันตนของจังหวัดระยอง ครั้งที่1 /2563 ( 22/ม.ค./2563 )
    วันที่ 8 มกราคม 2563 เวลา 09.00 น. นายแพทย์สุนทร เหรียญภูมิการกิจ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดระยอง เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการบริหารงาน ผู้ประกันตนของจังหวัดระยอง ครั้งที่ 1/2563 เพื่อจัดระบบบริการทางการแพทย์และสาธารณสุขแก่ผู้ประกันตน และจัดทำแผนใช้จ่ายเงินรายรับเพื่อกิจการในการบริหารจัดการในส่วนที่เกี่ยวกับการให้บริการแก่ผู้ประกันตน ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วยคณะกรรมการบริหารงานบริการ ผู้ประกันตนของจังหวัดระยอง ณ ห้องประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดระยอง
สสจ.ระยอง จัดประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการประสิทธิภาพการเงินการคลัง (CFO) จังหวัดระยอง ครั้งที่ 1/2563 ( 14/ม.ค./2563 )
    วันที่ 14 มกราคม 2563 เวลา 08.30-16.30 น. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดระยอง โดยกลุ่มงานประกันสุขภาพ จัดประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการประสิทธิภาพการเงินการคลัง (CFO) จังหวัดระยอง ณ ห้องประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขระยอง สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดระยอง เพื่อกำหนดแนวทาง และกำกับติดตาม การดำเนินงานการบริหารการเงินการคลังของของหน่วยบริการจังหวัดระยอง โดยมีนายประดิษฐ์ ปฐวีศรีสุธา นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ โรงพยาบาลวังจันทร์ เป็นประธานการประชุม ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วยคณะกรรมการบริหารฯ CFO จังหวัดระยอง
การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพผู้รับผิดชอบงานผู้ประกันตนจังหวัดระยอง ( 20/ธ.ค./2562 )
    นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดระยอง เป็นประธานเปิดประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพผู้รับผิดชอบงาน ผู้ประกันตนจังหวัดระยอง ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ วันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. ณ ห้องประชุมสร้อยทอง โรงแรมโกลเด้น ซิตี้ ระยอง อำเภอเมือง จังหวัดระยอง ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย ผู้รับผิดชอบงานของโรงพยาบาล สาธารณสุขอำเภอ โรงพยาบาลส่งเสริสสุขภาพตำบล จำนวน 120 คน
ประชุมเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานตรวจสุขภาพและประกันสุขภาพแรงงานต่างด้าว/เรียกเก็บค่าชดเชยค่าบริการทางการแพทย์ ( 13/ธ.ค./2562 )
    กลุ่มงานประกันสุขภาพ จัดประชุมเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานตรวจสุขภาพและประกันสุขภาพแรงงานต่างด้าว/เรียกเก็บค่าชดเชยค่าบริการทางการแพทย์ ในวันพฤหัสบดีที่ 12 ธันวาคม 2562 เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ ห้องประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดระยอง
ประชุมเจ้าหน้าที่พิจารณาแผนปฏิบัติการแรงงานต่างด้าว ปีงบประมาณ 2563 ( 6/พ.ย./2562 )
    กลุ่มงานประกันสุขภาพ ได้จัดประชุมเจ้าหน้าที่พิจารณาแผนปฏิบัติการแรงงานต่างด้าว ปีงบประมาณ 2563 วันที่ 18 ต.ค. 2562 เวลา 08.30-16.30 น. ณ ห้องประชุมตึกคุ้มครองผู้บริโภค สำนักงานสาธารรสุขจังหวัดระยอง
ประชุมเจ้าหน้าผู้รับผิดชอบงานต่างด้าว สสจ.ระยอง ( 15/ต.ค./2562 )
    ประชุมเจ้าหน้าผู้รับผิดชอบงานต่างด้าว สสจ.ระยอง
ประชุมคณะกรรมการบริหารงานบริการ ผู้ประกันตนของจังหวัดระยอง ครั้งที่ 2 /2562 ( 19/ส.ค./2562 )
    -
ประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการประสิทธิภาพการเงินการคลัง จังหวัดระยอง ( 19/ก.ค./2562 )
    ประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการประสิทธิภาพการเงินการคลัง จังหวัดระยอง ในวันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. ณ ห้องประชุมชัยพฤกษ์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดระยอง เพื่อทำที่หน้าที่ร่วมกัน กำหนดแนวทาง และกำกับติดตาม ประเมินผลการดำเนินงานการบริหารการเงินการคลังของจังหวัดระยอง ให้มีประสิทธิภาพตามนโยบาย และบรรลุวัตถุประสงค์ตามที่กระทรวงกำหนด
ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดราชบุรี ( 10/ก.ค./2562 )
    วันที่ 10 กรกฎาคม 2562 เวลา 09.00-12.00 น. นพ.ประภาส ผูกดวง นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน) ได้รับมอบหมายจาก นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดระยอง ให้เป็นประธาน กล่าวต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดราชบุรี นำทีม โดย นายชวนนท์ อิ่มอาบ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลวัดเพลง ปฏิบัติหน้าที่ นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน) ซึ่งเดินทางมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานด้านการพัฒนาระบบ สุขภาพแรงงานต่างด้าว ณ ห้องประชุมชัยพฤกษ์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดระยอง
กำลังแสดงหน้าที่ 1/3 -> [จำนวน 21 อัลบัม]
<< 1 2 3 >>

กลุ่มงานประกันสุขภาพ
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดระยอง