สาระความรู้ งานวิจัย วิชาการ
ดาวน์โหลด
 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสุขภาพจังหวัดระยอง ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2565-2569)
ดาวน์โหลด
 เอกสารประชุมชี้แจงแผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจำปี 2565
ดาวน์โหลด
 รายงานผลประเมินการดำเนินงานตามตัวชี้วัด MOU สสจ.ระยอง ปีงบฯ 2564 (รอบ 12 เดือน)
ดาวน์โหลด
 การจัดทำข้อเสนอแผนงานโครงการที่สนับสนุนการขับเคลื่อนแนวทางการพัฒนาตามร่างกรอบแผนพัฒนาภาค พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐
ดาวน์โหลด
 รายงานผลประเมินการดำเนินงานตามตัวชี้วัด PA/MOU สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดระยอง ปีงบประมาณ 2564 (รอบ 10 เดือน)
ดาวน์โหลด
 แบบฟอร์มสำรวจลาศึกษาภายในประเทศ ปีการศึกษา 2565
ดาวน์โหลด
 ผลงานตามนโยบายสำคัญรอบ 6 เดือนแรก ปีงบประมาณ 2564 ของปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ดาวน์โหลด
 รายงานผลประเมินการดำเนินงานตามตัวชี้วัด MOU สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดระยอง ปีงบประมาณ 2564 รอบ 9 เดือน
ดาวน์โหลด
 ขอส่งแผนปฏิบัติการและงบประมาณด้านสุขภาพ จังหวัดระยอง ปีงบประมาณ 2564 (อนุมัติรอบ 2)
ดาวน์โหลด
 สรุปผลการตรวจราชการ ประจำปี 2564 รอบที่ 1
ดาวน์โหลด
 แจ้งรายชื่อผู้รับผลประโยชน์เงินช่วยเหลือศพ
ดาวน์โหลด
 รายงานผลประเมินการดำเนินงานตามตัวชี้วัด MOU สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดระยองประจำปีงบประมาณ 2564 (รอบ 6 เดือน)
ดาวน์โหลด
 แผนยุทธศาสตร์สาธารณสุขอย่างยั่งยืน ปี พ.ศ.2565-2569
ดาวน์โหลด
 มติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 13 พ.ศ. 2563
ดาวน์โหลด
 แผนปฏิบัติการและงบประมาณด้านสุขภาพ CUP แกลง ปี 2564
ดาวน์โหลด
 สรุปประเด็นและมติที่ประชุมคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 1/2564
ดาวน์โหลด
 คำสั่งแต่งตั้ง เขตสุขภาพที่ 6 ปี 2564
ดาวน์โหลด
 แผนปฏิบัติการและงบประมาณด้านสุขภาพ CUP บ้านค่าย ปี 2564 (อนุมัติแล้ว)
ดาวน์โหลด
 รายงานผลประเมินการดำเนินงานตามตัวชี้วัด MOU สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดระยอง ประจำปีงบประมาณ 2564 (รอบ 5 เดือน) (แก้ไขครั้งที่ 2)
ดาวน์โหลด
 แผนปฏิบัติการและงบประมาณด้านสุขภาพ CUP เฉลิมพระเกียรติฯ ปี 2564 (อนุมัติแล้ว)
ดาวน์โหลด
 ตก. 3 ปี 2564 รอบ 1
ดาวน์โหลด
 สรุปผลการตรวจราชการเขต6จ.ระยองรอบ1 ปี 2654
ดาวน์โหลด
 สรุปผลการตรวจราชการรอบที่ 1 ปี 2564
ดาวน์โหลด
 Slide นำเสนอ Service plan รอบ 1 ปี 2564
ดาวน์โหลด
 Slide นำเสนอ ตรวจราชการรอบ 1 ปี 2564
ดาวน์โหลด
 แผนปฏิบัติการและงบประมาณด้านสุขภาพ CUP วังจันทร์ ปี 2564 (อนุมัติแล้ว)
ดาวน์โหลด
 เอกสารรับการตรวจราชการ รอบที่ 1 ปี 2564
ดาวน์โหลด
 แผนปฏิบัติการและงบประมาณด้านสุขภาพ CUP ปลวกแดง ปี 2564 (อนุมัติแล้ว)
ดาวน์โหลด
 แผนปฏิบัติการและงบประมาณด้านสุขภาพ สสจ.ระยอง ปีงบประมาณ 2564 (อนุมัติงบประมาณ 5 เดือน)
ดาวน์โหลด

หน้า 1 จากทั้งหมด7หน้า
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7

 
 
 
สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ. 2555 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดระยอง ถนนสุขุมวิท อ.เมือง จ.ระยอง 21000
โทรศัพท์ 038-613735 , 038-613430 โทรสาร 038-611336 อีเมล์ rayong21@gmail.com