เอกสาร ย้าย/โอน
ดาวน์โหลด
 แบบรายงานผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดการปฏิบัติราชการ MOU ปี 2565 รอบ 3 เดือน
ดาวน์โหลด
 เอกสารประชุม PMQA 9ธค.64 สสจ.ระยอง-QR Code
ดาวน์โหลด
 แบบฟอร์มขอจริยธรรมการวิจัย กรณีทั่วไป
ดาวน์โหลด
 แบบฟอร์มขอจริยธรรมการวิจัยกรณีอายุ7-12 ปี
ดาวน์โหลด
 Template ตัวชี้วัด MOU-PA ปีงบประมาณ 2565
ดาวน์โหลด
 แบบฟอร์มสำรวจงานวิจัยที่ดำเนินการในปีงบประมาณ 2563-วช
ดาวน์โหลด
 ฟอร์มเอกสารทำสัญญาลาศึกษาปี 2565
ดาวน์โหลด
 แบบรายงานผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดการปฏิบัติราชการ MOU รอบ 12 เดือน
ดาวน์โหลด
 แบบรายงานผลการดำเนินงาน PA สำนักงานเชตสุขภาพที่ 6 ไตรมาส 4
ดาวน์โหลด
 ใบแสดงความจำนงขอศึกษาและฝึกอบรมอบรมภายในประเทศ
ดาวน์โหลด
 การจัดทำประมาณการงบดำเนินงานรายจ่ายขั้นต่ำที่จำเป็น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ขอให้ส่งรายงาน ทาง E-mail : rayong21@gmail.com ภายในวันที่ 23 สิงหาคม 2564
ดาวน์โหลด
 สำรวจลาศึกษา ปีการศึกษา 2565
ดาวน์โหลด
 แบบฟอร์มรายงานผลประเมินการดำเนินงานตามตัวชี้วัด PA/MOU สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดระยอง ปีงบประมาณ 2564 (รอบ 10 เดือน )
ขอให้ส่งรายงาน ทาง E - mail : rayong21@gmail.com ภายในวันที่ 10 สิงหาคม 2564
ดาวน์โหลด
 แบบรายงานตัวชี้วัด MOU รอบ 9 เดือน 2564
ขอให้ส่งรายงาน ทาง E-mail : rayong21@gmail.com ภายในวันที่ 24 มิถุนายน 2564
ดาวน์โหลด
 แบบรายงานผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดการปฏิบัติราชการ MOU รอบ 6 เดือน(แก้ไข)
ขอให้ส่งรายงาน ทาง E - mail : rayong21@gmail.com ภายในวันที่ 23 มีนาคม 2564
ดาวน์โหลด
 แบบฟอร์มตรวจสอบภายในปี 2564
ดาวน์โหลด
 แบบรายงานผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดประเมินผลการปฏิบัติราชการ MOU/PA รอบ 5 เดือน
ขอให้ส่งรายงานผลการดำเนินงานดังกล่าว มายังกลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข ทาง E-mail : rayong21@gmail.com ภายในวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564
ดาวน์โหลด
 แบบฟอร์มการจัดทำเอกสารรับการตรวจราชการ ปีงบประมาณ 2564
ดาวน์โหลด
 แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ (แบบรายงาน MOU รอบ 3 เดือน)
ขอให้ส่งรายงาน ทาง E-mail : rayong21@gmail.com ภายในวันที่ 4 มกราคม 2564
ดาวน์โหลด
 แบบฟอร์มรายงานการจัดทำแผนปฏิบัติการรองรับนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดีฯ ปี 2564
ดาวน์โหลด
 ข้าราชการทำสัญญาอนุญาตให้ข้าราชการลาไปศึกษาภายในประเทศ ประจำปี 2564
ดาวน์โหลด
 Template ตัวชี้วัด MOU-PA ปีงบประมาณ 2564
ดาวน์โหลด
 ใบสมัครอาสาสมัคร พอ.สว. (ในจังหวัด พอสว.) จังหวัดระยอง
ดาวน์โหลด
 แบบฟอร์มสำรวจลาศึกษาภายในประเทศ ปีการศึกษา 2564 (เพิ่มเติม)
ดาวน์โหลด
 แบบรายงานผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดประเมินผลการปฏิบัติราชการ MOU/PA รอบ 12 เดือน
ขอให้ส่งรายงานผลการดำเนินงานทาง E-mail : rayong21@gmail.com ภายใน 21 กันยายน 2563
ดาวน์โหลด
 แบบรายงานผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดประเมินผลการปฏิบัติราชการ MOU/PA รอบ 10 เดือน
ขอให้ส่งรายงานผลการดำเนินงาน ทาง E-mail rayong21@gmail.com ภายใน 7 ส.ค. 2563
ดาวน์โหลด
 เกณฑ์ราคากลาง และคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับ พ.ค. 2563
ดาวน์โหลด
 แบบฟอร์มรายงาน ผลการจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
ดาวน์โหลด
 เอกสารแนบเพิ่มเติม ในการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์
ดาวน์โหลด

หน้า 1 จากทั้งหมด3หน้า
| 2 | 3

 
 
 
สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ. 2555 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดระยอง ถนนสุขุมวิท อ.เมือง จ.ระยอง 21000
โทรศัพท์ 038-613735 , 038-613430 โทรสาร 038-611336 อีเมล์ rayong21@gmail.com