แบบรายงานผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดประเมินผลการปฏิบัติราชการ MOU/PA รอบ 5 เดือน
ขอให้ส่งรายงานผลการดำเนินงานดังกล่าว มายังกลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข ทาง E-mail rayong21@gmail.com ภายในวันที่ 28 ก.พ. 63
ดาวน์โหลด
 แบบฟอร์มลาศึกษาภายในประเทศ ปี 2563
ดาวน์โหลด
 แบบฟอร์มตรวจสอบภายใน ปี2563
ดาวน์โหลด
 แบบรายงานการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจำปี 2563
ดาวน์โหลด
 แบบฟอร์มการบริหารจัดการความเสี่ยง
ดาวน์โหลด
 แบบฟอร์มการจัดทำรายงานการควบคุมภายใน
ดาวน์โหลด
 Template ตัวชี้วัด MOU/PA ปีงบประมาณ 2563 (มติที่ประชุม 4 ธ.ค. 62)
ขอให้ส่ง Template มายังกลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ฯ ที่ E-mail rayong21@gmail.com ภายในวันที่ 13 ธ.ค. 62
ดาวน์โหลด
 Template สรุปผลการดำเนินงานสาธารณสุข ประจำปี 2562
ขอให้ส่งสรุปผลการดำเนินงานดังกล่าวมายังกลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข ภายในวันที่ 15 พฤศจิกายน 2562 ที่ E-mail rayong21@gmail.com
ดาวน์โหลด
 แบบรายงานผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดการปฏิบัติราชการ MOU ปี 2562 - ไตรมาส 4
ขอให้ส่งรายงานมายังกลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ฯ หรือ E-mail : rayong21@gmail.com ภายในวันที่ 4 ตุลาคม 2562
ดาวน์โหลด
 แบบรายงานผลการดำเนินงานตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ (PA) ของเขตสุขภาพที่ 6 ไตรมาส 4
ดาวน์โหลด
 ตก.3 ข้อสั่งการ รอบ 2 ปี 2562
ดาวน์โหลด
 แบบรายงานผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดประเมินผลการปฏิบัติราชการ MOU ไตรมาส 3
ขอให้ส่งรายงานผลการดำเนินงานดังกล่าว มายังกลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ฯ หรือ E-mail : rayong21@gmail.com ภายในวันที่ 8 กรกฎาคม 2562
ดาวน์โหลด
 แบบรายงานผลการดำเนินงานตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ (PA) ของเขตสุขภาพที่ 6 ไตรมาส 3
ขอให้ส่งรายงานผลการดำเนินงานดังกล่าว มายังกลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ฯ หรือ E-mail : rayong21@gmail.com ภายในวันที่ 28 มิถุนายน 2562
ดาวน์โหลด
 แบบรายงานผลการดำเนินงานตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ 20 ปี กระทรวงสาธารณสุข ปีงบประมาณ 2562 (Health KPI) ไตรมาส 3
ขอให้ส่งรายงานผลการดำเนินงานดังกล่าว มายังกลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ฯ หรือ E-mail : rayong21@gmail.com ภายในวันที่ 28 มิถุนายน 2562
ดาวน์โหลด
 แบบสรุปนิเทศ CUP
ดาวน์โหลด
 เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานของระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด ฉบับเดือนตุลาคม 2561
ดาวน์โหลด
 เอกสารการตรวจราชการ รอบที่ 1 ปี 62 คณะ 3
ดาวน์โหลด
 เอกสารการตรวจราชการ รอบที่ 1 ปี 62 คณะ 2
ดาวน์โหลด
 เอกสารการตรวจราชการ รอบที่ 1 ปี 62 คณะ 1
ดาวน์โหลด
 แบบรายงานผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดประเมินผลการปฏิบัติราชการ MOU ไตรมาส 2
ดาวน์โหลด
 แบบรายงานผลการดำเนินงานตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ (PA) ของเขตสุขภาพที่ 6 ไตรมาส 2
ดาวน์โหลด
 แบบรายงานผลการดำเนินงานสาธารณสุข ประจำปี 2561
ดาวน์โหลด
 แบบสอบทานปี 2562
ดาวน์โหลด
 แบบรายงานผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดประเมินผลการปฏิบัติราชการ MOU-2562 ไตรมาส 1
ดาวน์โหลด
 แบบฟอร์มลาศึกษา ศน.3
ดาวน์โหลด
 แบบรายงานผลการดำเนินงานตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ (PA) ของเขตสุขภาพที่ ๖ ไตรมาส ๑
ดาวน์โหลด
 PMQA 2562- แบบฟอร์ม รายงาน รายละเอียด
ดาวน์โหลด
 แบบฟอร์ม Template ตัวชี้วัด MOU/PA ประจำปีงบประมาณ 2562
ดาวน์โหลด
 ขอประชาสัมพันธ์การรับสมัครสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาในหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต
ดาวน์โหลด
  แบบฟอร์มรายงานการจัดหาและแบบฟอร์มรายงานผลการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ภาครัฐมูลค่าไม่เกิน 5 ล้านบาท
ดาวน์โหลด

หน้า 1 | 2 จากทั้งหมด3หน้า
| 3

 
 
 
สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ. 2555 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดระยอง ถนนสุขุมวิท อ.เมือง จ.ระยอง 21000
โทรศัพท์ 038-613735 , 038-613430 โทรสาร 038-611336 อีเมล์ rayong21@gmail.com