28/09/2564 ประกวดราคาจ้างโครงการสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์เพื่ิอเพิ่มประสิทธิภาพและลดต้นทุนการผลิตด้านการเกษตรแบบท่อพญานาค ขนาดไม่น้อยกว่า ๔๕,๐๐๐ วัตต์ ตำบลวังจันทร์ อำเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิ
23/09/2564 ประกวดราคาจ้างติดตั้งทุ่นแพลอยน้ำเพื่อเพิ่มรายได้ให้กับชุมชนชายฝั่ง เกาะมันใน (สมเด็จอนุรักษ์พันธ์ุเต่าทะเล เกาะมันใน จังหวัดระยอง) ความยาว ๑๕๐ เมตร เกาะมันใน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-biddi
16/09/2564 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงพัฒนาระบบประปาหมู่บ้าน บ้านเขาลอย หมู่ที่ ๕ ตำบลชากบก อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
14/09/2564 ประกวดราคาซื้อเครื่องติดตามสัญญาณชีพพร้อมเครื่องกระตุกหัวใจในรถพยาบาลเพื่อเชื่อมต่อระบบศูนย์กลางการรักษาทางไกล โรงพยาบาลบ้านค่าย ตำบลหนองละลอก อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิ
10/09/2564 จ้างที่ปรึกษาโครงการศึกษาพัฒนาศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยรวมแบบครบวงจร จังหวัดระยอง ต้นแบบพลังงานยั่งยืน โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป
09/09/2564 ประกวดราคาจ้างเหมาบริหารชุมชนแบบเหมาจ่าย โครงการบ้านพักข้าราชการจังหวัดระยอง (แฟลตเช่า) จำนวน 70 หน่วย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
07/09/2564 ประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ (ยา) ของโรงพยาบาลระยอง จำนวน ๓ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
23/08/2564 จ้างที่ปรึกษาโครงการศึกษาการพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อรองรับเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) ในเขตอำเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป
23/08/2564 ประกวดราคาจ้างจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารบำบัดและส่งเสริมสุขภาพ โรงพยาบาลระยอง สาขาเกาะหวาย จำนวน ๑ งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
19/08/2564 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตเป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็กและวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทาง รย.ถ.90058 (แหลมมะขาม - ต้นทางรัก) ชุมชนบ้านแหลมมะขาม หมู่ที่ 2 ตำบลทับมา อำเภอเมือ

 
 
 
สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ. 2555-2560 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดระยอง
142 หมู่ 2 ถนนสุขุมวิท ต.เนินพระ อ.เมือง จ.ระยอง 21000
โทรศัพท์ 038-967415-7 โทรสาร 038-611336 อีเมล์ rayong21@gmail.com