ขอเชิญส่งผลงานตีพิมพ์ วารสารสาธารณสุขแพร่เพื่อการพัฒนา
 ขอเชิญส่งผลงานวิชาการ วิจัย บทความ ด้านแรงงานเพื่อตีพิมพ์
 ประสิทธิผลการดำเนินงานตำบลดูแลระยะยาวด้านสาธารณสุขสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง จังหวัดระยอง The Study of Effectiveness of Long Term Care Operatin
 การพัฒนารูปแบบการบำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ป่วยยาเสพติดโดยการมีส่วนร่วมของชุมชนจังหวัดระยอง A Model of Development for Community Based Treatment and Rehab
 ขอเชิญส่งบทความเพื่อตีพิมพ์
 ประฃาสัมพันธ์กิจกรรม KM สป.มท.
 วารสาร รพ.ชลบุรี
 รายงานการศึกษาวิจัย 2 เรื่องของกองบริหารการสาธารณสุข
 เผยแพร่วารสารและเชิญตีพิมพืผลงานวิชาการ
 รายงานการศึกษาวิจัย 2 เรื่องของกองบริหารการสาธารณสุข
 ระยอง-หนังสือนำส่งและแบบรายงานโครงการวิจัยเสร็จสมบูรณ์ (Final Report Form)
 2563-1-แบบฟอร์มการขอจริยธรรมวิจัย-กรณีทั่วไป- ระยอง
 การเตรียมโครงร่างวิจัย
 แนวทางการขอรับการสนับสนุนการให้คำปรึกษาในการทำงานวิจัย
 แผนผังการบริหารจัดการโครงร่างวิจัยที่ยื่นขอพิจารณา สสจ.ระยอง
 บรรยายเรื่อง จริยธรรมกับการวิจัย โดย ศ.นพ.ยง ภู่วรวรรณ
 แบบประเมินผลการให้คำปรึกษาสำหรับทีมที่ปรึกษาวิจัย
 ขอเชิญส่งบทความตีพิมพ์-วารสารมหาราชนครศรีธรรมราชเวชสาร
 ขอเชิญอบรมเกี่ยวกับการวิจัย
 ขอเชิญลงผลงานตีพิมพ์วารสารกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
 กรอกข้อมูลโครงการวิจัย-วช.2561
 ขอเชิญลงผลงานตีพิมพ์วารสารพุทธชินราชเวชสาร
 ขอเชิญลงผลงานตีพิมพ์วารสาร สสจ.มหาสารคาม
 โครงการพี่เลี้ยงนักวิจัย (MOPH Research Mentorship)
 แบบฟอร์มการขอจริยธรรมวิจัย-กรณ๊เป็นเด็ก7-12ปี


 
 
 
สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ. 2555 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดระยอง ถนนสุขุมวิท อ.เมือง จ.ระยอง 21000
โทรศัพท์ 038-967415-7 โทรสาร 038-611336 อีเมล์ rayong21 at gmail.com