Welcome to Health Office of Rayong Province
No Gift Policy
ฝุ่น PM2.5 One4U
ฝุ่นPM2.5 Line
ขอเชิญร่วมลงนามถวายพระพรเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนพรรษา ราชินี
สายด่วน COVID-19
เกณฑ์การตรวจคัดกรองโรคโควิด-19 สำหรับประชาชน

 ประกาศจังหวัดระยอง เรื่อง รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ 1 อัตรา
 ประชาสัมพันธ์อบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้นำยุคใหม่ในระบอบประชาธิปไตร รุ่นที่ 12 (ปนป.12)
 ขอประชาสัมพันธ์และเชิญชวนเข้าร่วมงานประชุมวิชาการ 80 ปี กรมการแพทย์
 ขอประชาสัมพันธ์และเชิญชวนเข้าร่วมงานประชุมวิชาการ โรงพยาบาลราชวิถี ครั้งมรา 32 ประจำปี 2565
 ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนาเชิงวิชาการและประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2565
 ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมประชุมและสมัครคัดเลือกคนดีศรีเวชตา
 การเปิดรับคำขออาสาสมัครญี่ปุ่น
 รับสมัครข้าราชการเข้ารับการประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งต้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชานำญการพิเศษ
 ขอเชิญอบรมการใช้ฟ้าทะลายโจรรูปแบบต่าง ๆ สำหรับผู้ป่วยทางเดินหายใจ
 ขอเชิญบุคลากรเข้ารับการอบรม เรื่อง Trends in Pediatric care from Neonates to childhood
อ่านต่อ...
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบันทึกข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูลประเมินก่อนและหลังโครงการจังหวัดต้นแบบ ครอบครัวมั่นคง สังคมสุขภาพดี แบบบูรณาการ จ.ระยอง ปี ๒
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำแผ่นพับประชาสัมพันธ์คำแนะนำในการป้องกันโควิด-๑๙ ในชุมชน จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมบำรุงครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ทะเบียน นข ๓๖๑๒ ระยอง จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผลิตสื่อประชาสัมพันธ์รณรงค์สมัครเข้าร่วมกิจกรรมก้าวท้าใจในสถานศึกษา จำนวน ๓๐๗ แผ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมบำรุงครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ทะเบียน ป ๔๕๘๔ นนทบุรี จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมบำรุงครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ทะเบียน กต ๘๕๘๑ ระยอง จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อโทรศัพท์เคลื่อนที่ จำนวน ๑ เครื่อง กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภค สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดระยอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมบำรุงครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ทะเบียน นข ๓๑๘๑ ระยอง จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมบำรุงครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ทะเบียน กฉ ๙๓๓๗ ระยอง จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
อ่านต่อ...
 สถานการณ์โรคไข้เลือดออก จังหวัดระยอง สัปดาห์ที่ 44 ปี 2563
 สถานการณ์โรคไข้เลือดออก จังหวัดระยอง สัปดาห์ที่ 40 ปี 2563
 สถานการณ์โรคไข้เลือดออก จังหวัดระยอง สัปดาห์ที่ 39 ปี 2563
 สถานการณ์โรคไข้เลือดออก จังหวัดระยอง สัปดาห์ที่ 24 ปี 2563
 สถานการณ์โรคไข้เลือดออก จังหวัดระยอง สัปดาห์ที่ 18 (วันที่ 3 - 9 พ.ค. 2563)
 สถานการณ์โรคไข้เลือดออก จังหวัดระยอง สัปดาห์ที่ 17 (วันที่ 26 เม.ย. - 2 พ.ค. 2563)
 รายงาน COVID-19 Daily Report วันที่ 17-4-63
 สถานการณ์โรคไข้เลือดออก จังหวัดระยอง สัปดาห์ที่ 14 (วันที่ 5 - 11 เม.ย. 2563)
 สถานการณ์โรคไข้เลือดออก จังหวัดระยอง สัปดาห์ที่ 42 (วันที่ 20 ต.ค. – 26 ต.ค. 2562)
 สถานการณ์โรคไข้เลือดออก จังหวัดระยอง สัปดาห์ที่ 41 (วันที่ 13 ต.ค. – 19 ต.ค. 2562)
อ่านต่อ...
 คำสั่ง เรื่อง ยกเลิกประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดระยอง เรื่อง ขอให้สถานประกอบการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและการเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโ
 คำสั่ง เรื่อง การแจ้งเข้า - ออกเรือประมง
 คำสั่ง เรื่อง มาตรการผ่อนปรนการปิดสถานที่เสี่ยงต่อการแพร่ของโรคติดต่ออันตราย (ฉบับที่ 2)
 คำสั่ง เรื่อง ปิดสถานที่เสี่ยงต่อการแพร่ของโรคติดต่ออันตราย (ฉบับที่ 2)
 คำสั่ง เรื่อง ปิดสถานที่เสี่ยงต่อการแพร่ของโรคติดต่ออันตราย
 คำสั่ง เรื่อง มาตรการผ่อนปรนการปิดสถานที่เสี่ยงต่อการแพร่ของโรคติดต่ออันตราย
 คำสั่ง เรื่อง ยกเลิกประกาศสถานที่ราชการงดให้บริการบางประเภทเป็นการชั่วคราว
 คำสั่ง เรื่อง ปิดสถานที่จำหน่ายสุราหรือเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทุกประเภท
 คำสั่ง เรื่อง ปิดสถานที่เสี่ยงต่อการแพร่ของโรคติดต่ออันตราย
 ประกาศ เรื่องห้ามเคลื่อนย้ายแรงงานต่างด้าวสัญชาติกัมพูชา ลาว และเมียนมา เข้า-ออกจากอำเภอ ซึ่งเป็นที่ตั้งสถานที่ทำงาน
อ่านต่อ...
   
 
 
 
สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ. 2555-2560 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดระยอง
142 หมู่ 2 ถนนสุขุมวิท ต.เนินพระ อ.เมือง จ.ระยอง 21000
โทรศัพท์ 038-967415-7 โทรสาร 038-611336 อีเมล์ rayong21@gmail.com