แจ้งเวียนเรื่องย้าย/โอน ของรอบการย้าย 2 ปี 2565
 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลจังหวัดระยอง
 ประกาศคณะกรรมการคัดเลือก เรื่องรายชื่อผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุเช้ารับราชการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานเวชสถิติปฏิบัติงาน
 ประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนากำลังคนคุณภาพทางการพยาบาล ปีงบประมาณ พ.ศ.2565
 จัดประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 30 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
 ประชาสัมพันธ์ฝึกอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพการวิจัยสำหรับพยาบาลวิชาชีพเพือเข้าสู่ตำแหน่งวิชาการระดับชำนาญการพิเศษและเชี่ยวชาญ
 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุ ตำแหน่งนักรังสีการแพทย์ + เจ้าพนักงานเวชสถิติ จำนวน 2 อัตรา
 ประกาศจังหวัดระยอง เรื่อง การขึ้นบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ และเภสัชกรปฏิบัติการ
 สถาบันพัฒนศาสตร์จัดฝึกอบรม พัฒนาศักยภาพนักบริหารนโยบายและยุทธศาสตร์สาธารณสุข
 ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติทางจักษุ
 ประชาสัมพันธ์โครงการศึกษาต่อเนื่อง เรื่อง Inspiration TALKS with the experts: A multidisciplinary approach to implant
 ประชาสัมพันธ์รายละเอียดการรับสมัครหรือการเสนอชื่อบุคคลผู้สมควรได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (เพิ่มเติม)
 ประชาสัมพันธ์ จัดฝึกอบรมหลักสูตรนวัตกรรมการบริหารในโลกยุคใหม่สำหรับนักบริหารระดับสูง
 รับสมัครบุคลากรเข้าร่วมเป็นนักวิจัยหลังปริญญาเอก (Post doctoral program) รุ่นที่ 3
 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอเชิญบุคลากรในสังกัดเข้ารับการอบรมและอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์
 ประชาสัมพันธ์อบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้ป่วยวิกฤต (ผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ)
 ประชาสัมพันธ์หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา (โท-เอก)
 ประชาสัมพันธ์พยาบาลวิชาชีพเข้ารับการอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวชชุมชน รุ่นที่ 4
 ประกาศรายชื่อผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ และเภสัชกรปฏิบัติการ
 ประชาสัมพันธ์จัดหลักสูตรฝึกอบรมการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้ป่วยวิกฤตวัยผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 1 ก.พ- 4ก.ค 65
 ประชาสัมพันธ์จัดโครงการพัฒนาศักยภาพการวิจัยสำหรับพยาบาลวิชาชีพเพื่อเข้าสู่ตำแหน่งระดับชำนาญการพิเศษและเชี่ยวชาญ
 ประชาสัมพันธ์โครงการ HACKa THAILAND กิจกรรมจัดอบรมเทคโนโลยีดิจิทัลในรูปแบบออนไลน์
 ขอเชิญเข้ารับการอบรมหลักสูตร "กลยุทธ์การบริหารสัญญาภาครัฐอย่างมืออาชีพภายใต้สถานการณ์โควิด (Onsite) รุ่นที่ 1
 เลื่อนเปิดรับสมัครบรรจุข้าราชการ ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ และเภสัชกรปฏิบัติการ เป็นวันที่ 7-8 ธ.ค.64
 โครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบตามแนวทางเขตพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง (SEDZ) ด้วยโมเดลเศรษฐกิจใหม่
 ประกาศจังหวัดระยอง เรื่อง การขึ้นบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ
 ขอเชิญประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “แลกเปลี่ยนเรียนรู้มาตรการสำหรับองค์กร (COVID Free Setting (CFS)) เพื่อเฝ้าระวัง กิจการ กิจกรรม และสถานประกอบการในสถ
 แผนป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ฯ
 ประกาศจังหวัดระยอง เรื่อง รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ จำนวน 13 ราย และเภสัชกรปฏิบัติการ 5 ราย
 ประชาสัมพันธ์ เว็บไซต์วิทยาลัยนักบริหารสาธารณสุข
 ขอเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรหลักสูตร ประเด็นปัญหาและวิธีปฏิบัติการเตรียมการจัดซื้อจัดจ้างฯ
 ขอประชาสัมพันธ์และเชิญชวนร่วมประชุมวิชาการ เรื่อง Drug interaction:Form PK/PD to Patient Safety and Optimal Outcomes
 ประชาสัมพันธ์อบรมหลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการพัฒนามหานคร รุ่นที่ 9
 ขอเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร หลักสูตร เสริมสร้างความรู้เพื่อป้องกันความผิดเกี่ยวกับกฏหมายฮั้วตามกฏหมายฯ
 แบบฟอร์มสำรวจข้อมูลโครงการวิจัยและพัฒนาที่ดำเนินการในปีงบประมาณ 2563
 ขอเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรหลักสูตร' เจาะลึกการทำสัญญาและการบริหารสัญญาฯ
 ขอเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรหลักสูตร'การเตรียมความพร้อมที่จำเป็นสำหรับเจ้าหน้าที่พัสดุมือใหม่ในการปฏิบัติงานฯ
 ขอเชิญเสนอชื่อผู้บริหารและบุคคลที่สมควรได้รับการพิจารณาผู้บริหารการพยาบาลและพยาบาลดีเด่นด้านการควบคุมยาสูบประจำปี พ.ศ.2565
 แจ้งขยายเวลารับสมัครและเลื่อนการอบรมหลักสูตร การพัฒนาความเชี่ยวชาญด้านนโยบายและยุทธศาสตร์สุขภาพ รุ่นที่ 5
 ประชาสัมพันธ์รับสมัครนักศึกษา ระดับปริญญาเอก คณะนิติศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ภาคการศึกษาที่ 2

หน้า 1 จากทั้งหมด83หน้า
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83

 
 
 
สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ. 2555 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดระยอง ถนนสุขุมวิท อ.เมือง จ.ระยอง 21000
โทรศัพท์ 038-967415-7 โทรสาร 038-611336 อีเมล์ rayong21 at gmail.com