ประกาศนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดีของสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ 2564
 ขอความอนุเคราะห์หลักสูตรระดับหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา (โท - เอก)
 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์งานประชุมวิชาการ ครั้งที่ 8 ประจำปี 2564
 เผยแพร่วารสารและเชิญตีพิมพ์ผลงานวิชาการ
 ประชาสัมพันธ์ทุนด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ประจำปี 2565
 ขอเชิญประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมสมัครรับรางวัลเลิศรัฐ ประจำปี 2564
 การเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นผู้อำนวยการสถาบันการเรียนรู้การสร้างเสริมสุขภาพ
 ขอประชาสัมพันธ์การรับสมัครเข้าศึกษาอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง ประจำปี 2564 รอบที่ 1
 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินครั้งที่ 1 และมีสิทธิเข้ารับการประเมินครั้งที่ 2 พนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป
 ขอเชิญเข้าร่วมประชุม จำนวน 7 โครงการ
 ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่องวิทยาการประเมินผลกระทบด้านสุขภาพ
 การเสนอชื่อกุมารแพทย์ดีเด่นของราชวิทยาลัยกุมาร/สมาคมกุมารแพทย์แห่งประเทศไทย
 ขอเชิญเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร มาตรการบังคับทางปกครองและการบังคับคดีปกครองของหน่วยงานของรัฐภายใต้กฎหมายใหม่
 ขอประชาสัมพันธ์การเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นผุ้อำนวยการสถาบันการเรียนรู้การสร้างเสริมสุขภาพ
 ขอส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร ประจำปี 2564
 ขอแจ้งผลพิจารณาผู้ที่ได้รับรางวัลศิษย์เก่าแพทย์ศิริราชดีเด่น ประจำปี 2563
 ขอเชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาโปรแกรมอุปกรณ์เคลื่อนที่สำหรับการให้บริการปรับเปลี่ยนโรงพยาบาล
 ขอเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ พัฒนาองค์กรด้วยการจัดทำแผนพัฒนาระบบทรัพยากรบุคคลตามหลักการ งบประมาณ 64 รุ่นที่ 6
 ประชาสัมพันธ์เข้าร่วมประชุมวิชาการ วิถีใหม่ หัวใจแข็งแรง
 ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการ เรื่องการบริการสุขภาพบนโลกดิจิทัลอย่างชาญฉลาด
 ขอเชิญเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรระยะยาว รุ่นที่ 2
 ขอเชิญพยาบาลเข้าอบรมระยะสั้น จำนวน 5 รุ่น
 ขอเชิญพยาบาลเข้าร่วมอบรมระยะสั้น จำนวน 3 รุ่น
 ประชาสัมพันธู์หลักสูตรฝึกอบรม จำนวน 7 หลักสูตร
 ขอประชาสัมพันธ์หลักสูตรฝึกอบรม จำนวน 7 หลักสุตร
 ประกาศรับสมัครผู้เข้าหลักสูตรฝึกอบรมพยาบาลชั้นสูง ระดับวุฒิบัตร ประจำปีการศึกษา 2564
 ขอเชิญเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ ประจำปี 2564
 ขอเชิญเข้าร่วมฝึกอบรม จำนวน 3 รุ่น
 ขอจัดส่ง Policy Brief และจุลสาร
 ขอประชาสัมพันธ์การคัดเลือกอาจารย์ พยาบาลดีเด่น ของสมาคมศิษย์เก่าพยาบาลกระทรวงสาธารณสุข
 ประกาศรับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุข 13 ตำแหน่ง ระหว่าง 25 พ.ย.63-1 ธ.ค.63
 -ขอประชาสัมพันธ์ข้อมูลคลังความรู้ หัวข้อเรื่อง ถอดรหัส:การละเว้นการปฏิบัติหน้าที่และจับดีกรีคดีทุจริตคอร์รัปชัน
 ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เข้าถึงเข้าใจเทคนิคการจัดทำแผนยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาและขับเคลื่อนองค์กร ประจำปีงบประมาณ 2564 รุ่นที
 ขอเชิญเข้าร่วมอบรมสัมมนาวิชาการโครงการ Privacy & Security Summit 2020
 รายงานการศึกษาวิจัย 2 เรื่องของกองบริหารการสาธารณสุข
 ขอเชิญเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ครั้งที่ 2
 ขอเชิญเข้าร่วมอบรมเชิงวิชาการ หลักเกณฑ์ราคากลางงานก่อสร้างของราชการและการใช้ค่า K
 ขอเชิญร่วมประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการงานด้านรังสีการแพทย์ ครั้งที่ 10
 ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการรังสีการแพทย์แห่งประเทสไทย ครั้งที่ 18
 การมอบอำนาจการปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง

หน้า 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 จากทั้งหมด82หน้า
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82

 
 
 
สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ. 2555 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดระยอง ถนนสุขุมวิท อ.เมือง จ.ระยอง 21000
โทรศัพท์ 038-967415-7 โทรสาร 038-611336 อีเมล์ rayong21 at gmail.com