ขอเชิญส่งผลงานวิชาการ รพ.ชลบุรี ปี 2563
 ขอเชิญประชุมวิชาการออนไลน์ วาระครบ 60 ปี
 ขอเชิญเข้าร่วมอบรมหลักสูตร ความเข้าใจประเด็นปัญหาการจัดชื้อจัดจ้างและแนวทางปฏิบัติการพิจารณาเรื่องอุทธรณ์
 ขอเชิญเข้าร่วมอบรมหลักสูตร ความเข้าใจประเด็นปัญหาการจัดชื้อจัดจ้างและแนวทางปฏิบัติการพิจารณาเรื่องอุทธรณ์
 ขอเชิญเข้าอบรมหลักสูตรความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการเงินการคลังสำหรับบุคลากรภาครัฐ รุ่นที่ 1 - รุ่นที่ 6
 ขอเชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้รหัสโรค
 ขอประชาสัมพันธ์และเสนอชื่อนิสิตเก่าดีเด่นคณะเกษตร บุคคล และสถาบันที่มีความดีเด่นทางการเกษตร ประจำปี 2563
 ขอเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการข้อควรระวังในการจัดชื้อจัดจ้าง การบริหารพัสดุ รุ่นที่ 1 - รุ่นที่ 4
 ขอเชิญเข้าร่วมอบรมหลักสูตรเทคนิคและแนวทางปฏิบัติการกำหนดและเปิดเผยราคากลาง รุ่นที่ 1 - รุ่นที่ 6
 ขอเชิญเข้าอบรมหลักสูตรแนวทางการบริหารสัญญาและตรวจรับพัสดุให้ถูกต้องฯ รุ่นที่ 1 - รุ่นที่ 3
 ขอเชิญบุคลากรพยาบาลในหน่วยงานเข้าร่วมประชุมโดยไม่ถือเป็นวันลา
 ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการประจำปี พ.ศ. 2564 และเชิญนำเสนอผลงานวิจัยเผยแพร่
 ขอประชาสัมพันธ์ให้แพทย์และพยาบาลเข้ารับการอบรมเรื่องการใช้เครื่องดูดมดลูกแทนการขูดมดลูก
 ประชาสัมพันธ์งานประชุมวิชาการผู้สูงอายุระดับชาติ วิถีใหม่ สังคมสูงวัยก้าวไกล อย่างยั่งยีน ครั้งที่ 6
 ขอประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการ ประจำปี 2563
 ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมหลักสูตรแนวทางการจัดทำขอบเขตของงาน TOR ให้ถูกต้องตามกฎหมาย เพื่อให้สามารถจัดชื้อจัดจ้างทำสัญญาและเบิกจ่ายได้ตามแผน
 โปรดเสนอชื่อบุคคลผู้สมควรได้รับการคัดเลือกเป็นองค์ปาฐก ประจำปีพุทธศักราช 2564
 ขอประชาสัมพันธ์เข้าร่วมงานประชุมวิชาการวิสัญญีวิทยา 4 สถาบัน และ 45 ปี สาขาวิสัญญีวิทยา
 ขอประชาสัมพันธ์การจัดสัมมนาทางวิชาการเรื่องการบริหารพัสดุให้ปลอดภัย ถูกใจและถูกต้อง
 ขอประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมหลักสูตรการอบรมเจ้าพนักงานสาธารณสุข ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ . 2535 และ พ.ศ. 2562
 ขอเชิญเข้าร่วมฝึกอบรมหลักสูตรเพิ่มผลิตภาครัฐ
 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และส่งบุคลากรเข้าร่วมหลักสูตรฝึกอบรมในช่วงเดือนพฤศจิกายน 2563
 ขอเชิญเข้าร่วมการจัดสัมมนาทางวิชาการ เรื่องการบริหารพัสดุให้ปลอดภัย ถูกใจ และถูกต้อง
 ขอเชิญเข้าร่วมโครงการให้ความรู้กฎหมายจำเป็นสำหรับแพทย์ และข้อควรรู้การป้องกันแก้ไขคดีการแพทย์
 ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมหลักสูตร ผู้นำยุคใหม่ รุ่นที่ 8
 ขอประชาสัมพันธ์จุลสาร ก.พ.ค. News ปีที่ 3 ฉบับที่ 3
 ขอประชาสัมพันธ์หลักสูตรฝึกอบรมวิเคราะห์เจาะลึกข้อมูลการชดเชยค่าบริการทางการแพทย์และวิธีเปลี่ยนข้อมูลให้เป็นเงิน
 ขอส่งประกาศแพทยสภา การกำหนดกรอบเวลาการทำงานของแพทย์ภาครัญ
 ขอประชาสัมพันธ์ข้อมูลคลังความรู้ หัวข้อภาครัฐกับการก้าวสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัล
 ประกาศจังหวัดระยอง เรื่องบัญชรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่ว ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข จำนวน 1 ราย
 ขอประชาสัมพันธ์การประชุมเชิงปฏิบัติการ Clean Food for Good Life
 ขอประชาสัมพันธ์งานประชุมวิชาการสัญจร ครั้งที่ 2/2563
 ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมออนไลน์
 ขอเชิญเข้ารับการอบรมโครงการบริการวิชาการหลักสูตรเทคนิคการปฏิบัติงานสำหรับเจ้าหน้าที่
 ขอเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรหลักสูตรการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานการคำนวณราคากลาง
 ขอเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร การเพิ่มพูนความรู้สำหรับเจ้าหน้าที่พัสดุผู้เริ่มปฏิบัติงานการจัดชื้อจัดจ้าง
 ขอเชิญเข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรการพัฒนาทักษะการปฏิบัติงานด้านการเงินการคลังการเบิกจ่าย
 ขอเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคคล ในการจัดทฎ TOR ที่ดีและถูกต้องตามพระราชบัญญัติการจัดชื้อจัดจ้าง
 ขอเชิญเข้ารับการอบรมโครงการบริการวิชาการการพัฒนาทักษะปฏิบัติงานด้านการจัดชื้อจัดจ้าง
 ประชาสัมพันธ์เข้าร่วมงานประชุมวิชาการประจำปี TMI 2020

หน้า 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 จากทั้งหมด82หน้า
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82

 
 
 
สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ. 2555 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดระยอง ถนนสุขุมวิท อ.เมือง จ.ระยอง 21000
โทรศัพท์ 038-967415-7 โทรสาร 038-611336 อีเมล์ rayong21 at gmail.com