ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมระยะสั้น เดือนธันวาคม 2563-มกราคม 2564
 ขอเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการบริการวิชาการหลักสูตรเจาะลึกประเด็นและแนวทางปฏิบัติการจัดจ้าง การทำสัญญา
 ขอเชิญเข้าร่วมโครงการบริการวิชาการหลักสูตรการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านพัสดุ
 ประกาศสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดระยอง เรื่อง ข้าราชการผู้มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่นและดีมาก
 ขอความร่วมมือเสนอชื่อนิสิตเก่าดีเด่น ประจำปี 2564
 ขอประชาสัมพันธ์ฝึกอบรมstandard Course in Clinical Trial and GCP Training 2020
 ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการทางกุมารเวชศาสตร์
 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป รายงานตัววันที่ 1 ตุลาคม 2563
 ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 และมีสิทธิเข
 ขอเชิญส่งบุคลากรเข้ารับการอบรม หลักสูตรการบริหารระบบสารสนเทศทางการแพทย์ รุ่นที่ 11
 ประชาสัมพันธ์การรับสมัครสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาในหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต
 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้ง 1 ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข
 ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1
 ประกาศรับสมัครเพื่อรับย้าย/รับโอนข้าราชการพลเรือนสามัญ
 ขอเชิญเข้าร่วมการศึกษาอบรมหลักสูตร วิทยาการการจัดการสำหรับนักบริหารระดับสูง (วบสฉ รุ่นที่ 6
 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินครั้งที่ 1 และมีสิทธิ์ประเมินครั้งที่ 2 (สอบสัมภาษณ์) พนักงานกระทรวงสาธารณสุข วันที่ 22 ก.ย.63
 ประการรับสมัครพยาบาลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าศึกษาอบรมในหลักสูตรพยาบาลเวชปฏิบัติและหลักสูตรพยาบาลเฉพาะทาง ประจำปีการศึกษา 2564
 ขอประชาสัมพันธ์การอบรมระยะสั้นตจวิทยา ประจำปี 2563
 ขอเสนอชื่ออายุรแพทย์ดีเด่นและอายุรแพทย์รุ่นใหม่โดดเด่น ประจำปีพุทฑศักราช 2564
 ขอเชิญส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรม จำนวน 2 หลักสูตร
 ขอเชิญแพทย์ พยาบาล และบุคลากรทางการแพทย์เข้าร่วมการประชุมวิชาการสัญจร
 ขอประชาสัมพันธ์หลักสูตรการฝึกอบรมพยาบาลไตเทียม รุ่นที่ 48
 ขอเชิญประชาสัมพันธ์หลักสูตรฝึกอบรมประกาศนียบัตรชั้นสูง การบริหารภาครัฐและกฎหมาย รุ่นที่ 20
 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และส่งบุคลากรเข้ารับการอบรม
 ขอเชิญร่วมงาน ประชุม วิชาการประจำปี ครั้งที่ 56 คณะแพทยศาสตร์จุฬา
 ประกาศรับสมัครพนักงานราชการจำนวน 1 อัตรา ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข กลุ่มงานควบคุมโรค สสจ.ระยอง
 ขอประชาสัมพันธ์ เรื่องเสนอชื่อศิษย์เก่า่มหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อพิจารณารับรางวัลมหิดลทยากร ประจำปี 2563
 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินฯ ครั้งที่ 1 (สอบข้อเขียน) วัน เวลา สถานทีีสอบ พนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป
 ขอเชิญเข้าแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในรูปแบบชุมชนนักปฏิบัติ
 ขอเชิญเข้าร่วมงานStartup Thailand X lnnovation Thailand Expo 2020
 ขอประชาสัมพันธ์สมัครเข้าศึกษาอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลทางการแพทย์สำหรับผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 9
 ขอประชาสัมพันธ์โครงการหลักสูตรนักวิจัยทางสุขภาพสำหรับผู้ประกอบวิชาชีพสาธารณสุข รุ่นที่ 3
 ขอประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการสมาคมสาธารณสุขแห่งประเทศไทย ประจำปี 2563
 ขยายระยะเวลารับสมัครฯ ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ
 ขอเชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการการบริหารจัดการงานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย รุ่นที่ 17
 ขอเชิญร่วมงานโครงการให้ความรู้ในหัวข้อการพัฒนาดัชนีชี้วัดอุตสาหกรรม
 ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมอบรมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำแผนการจัดการความรู้รายบุคคล
 ยกเลิกตำแหน่งรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป จำนวน 3 อัตรา
 ขอเชิญบุคลาการเข้าร่วมอบรมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เข้าถึงเข้าใจเทคนิคการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง ปีงบประมาณ 2563 รุ่นที่ 10
 ขอเชิญบุคลากรในสังกัดเข้าร่วมโครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อระบบสุขภาพ

หน้า 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 จากทั้งหมด82หน้า
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82

 
 
 
สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ. 2555 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดระยอง ถนนสุขุมวิท อ.เมือง จ.ระยอง 21000
โทรศัพท์ 038-967415-7 โทรสาร 038-611336 อีเมล์ rayong21 at gmail.com