ขอเชิญเข้าอบรมสัมมนา จำนวน 8 หลักสูตร
 ประกาศรับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 19 ตำแหน่ง อัตราว่าง 47 อัตรา ระหว่าง 31 ส.ค.63-8 ก.ย.63
 ขอเชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดการงานอาชีวอนามัยและความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมในโรงพยาบาล
 ขอเชิญเข้าร่วมงานอบรมสัมมนาวิชาการ AI&IoT Summit 2020
 -ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมอบรมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำแผนการจัดการความรู้รายบุคคล
 ขอประชาสัมพันธ์โครงการอบรมและทดสอบ TOEFL lTP ครั้งที่ 2 ประจำปี 2563
 ขอประชาสัมพันธ์โครงการสวัสดิการสื่อการเรียนระบบ 2 ภาษา
 ขอเชิญเสนอชื่ออายุรแพทย์ดีเด่นและอายุรแพทย์รุ่นใหม่โดดเด่น ประจำปีพุทธศักราช 2564
 ขอเชิญเข้าร่วมโครงการพัฒนาบุคลากรสาธารณสุขด้วยหลักสูตรสมาธิเพื่อความสุขในการทำงาน
 ประกาศจังหวัดระยอง เรื่อง การขึินบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุ ตำแหน่งแพทย์แผนไทยปฏิบัติการ
 ขอเสนอชื่อศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยขอนแก่น เพื่อเข้ารับการคัดเลือกรางวัลศิษย์เก่าดีเด่นและศิษย์เก่าเกียรติยศประจำปี พ.ศ. 2563
 ประชาสัมพันธ์ โครงการอบรมวิทยากรขยายผลหน่วยงานของรัฐหลักสูตร “พลเมืองคุณภาพ”
 ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมอบรมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ พัฒนาองค์กรด้านการจัดทำ
 ขอประชาสัมพันธ์หลักสูตรฝึกอบรม พัฒนาศักยภาพคณะกรรมการศูนย์จัดเก็บรายได้โรงพยาบาล
 ขอประชาสัมพันธ์หลักสูตรพัฒนาบุคลากรภาครัฐด้านดิจิทัล
 ขอเชิญเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เข้าถึงเข้าใจเทคนิคการจัดทำแผนยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาและขับเคลื่อนองค์กร
 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักศึกษาษาใหม่เพื่อเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท (หลักสูตรนานาชาติ)
 ขอเชิญประชุมสัมมนาเชิงวิชาการการบริหารบุคคลลูกจ้างของส่วนราชการ
 ประกาศจังหวัดระยอง เรื่องรับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่งแพทย์แผนไทยปฏิบัติการ 10 อัตรา
 ขอเชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาโปรแกรมอุปกรณ์เคลื่อนที่สำหรับการให้บริการ
 ขอประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการโครงการประชุมวิชาการวันหมออนามัยแห่งชาติ ประจำปี 2563
 ขอเชิญเข้าร่วมอบรมจำนวน 71 หลักสูตร
 ยกเลิกระเบียนแสดงผลการเรียนหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ปพ.1)
 ขอเชิญเข้าร่วมอบรมพัฒนาความถูกต้องเครื่องมือวัดทางการแพทย์ และส่งเครื่องมือวัดทางการแพทย์เข้ารับการทวนสอบ/สอบเทียบ
 ขอประชาสัมพันธ์เข้าร่วมโครงการฝึกอบรม จำนวน 12 หลักสูตร
 การย้าย/โอน รอบ 1 ปี 2564
 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว(รายเดือน) ตน.นักวิชาการสาธารณสุข
 ขอเชิญเข้าอบรมโครงการอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรกฎหมายการเงินการธนาคาร รุ่นที่ 7
 ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องแนวทางการบันทึกข้อมูลการจัดชื้อจัดจ้างภาครัฐ
 ขอเชิญบุคลากรเข้ารับการอบรมหลักสูตร Mini M.M.in Health รุ่นที่ 29
 ขอประชาสัมพันธ์การจัดประชุมวิชาการนานาชาติวิทยาศาสตร์สาธารณสุข ครั้งที่ 20 ประจำปี 2563
 ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการประจำปี ครั้งที่ 31
 ขอเชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ การบริหารจัดการโครงการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและผู้ให้บริการภายนอก
 ประกาศรับย้ายข้าราชการ
 รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อรับย้ายให้ดำรงตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการพิเศษ
 ประกาศสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดระยอง เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ (สอบสัมภาษณ์) กำหนดวัน เวลา สถานที่ในก
 ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรม หลักสูตร แนวทางการจัดทำขอบเขตงาน
 ขอเชิญส่งโครงการวิจัยเพื่อขอรับทุนสนับสนุนการคัดเลือกแพทย์สตรีดีเด่นและมอบทุนสนับสนุน
 ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมหลักสูตร ผู้นำยุคใหม่เครือข่ายอาเซียน รุ่นที่ 11
 ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมฝึกอบรม ประจำปี 2563

หน้า 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 จากทั้งหมด82หน้า
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82

 
 
 
สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ. 2555 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดระยอง ถนนสุขุมวิท อ.เมือง จ.ระยอง 21000
โทรศัพท์ 038-967415-7 โทรสาร 038-611336 อีเมล์ rayong21 at gmail.com