ประกาศรายชื่อผู้ผ่านคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่งเจ้าพนักงานเภสัชกรรมปฏิบัติงาน จำนวน 1 ราย โรงพยาบาลบ้านค่าย
 ขอแจ้งเลื่อนการจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ
 ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำแผนการจัดการความรู้รายบุคคล และการประยุกต์ใช้ ICT ในการสื่อสารความรู้ในการสอนงาน
 ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ"เข้าถึง เข้าใจเทคนิคการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง ตามหลัก COSO เพื่อผลักดันการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ขอ
 ขอเชิญบุคลากรสาธารณสุขเข้าอบรมหลักสูตรของสมาคมฯ ประจำปี 2563
 ขอแจ้งเลื่อนการจัดงานประชุมวิชาการและการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ"นอร์ทเทิร์นวิจัย" ครั้งที่ 6
 ขอประชาสัมพันธ์โครงการหลักสูตรฝึกอบรมนักวิจัยทางสุขภาพสำหรับผุ้ประกอบวิชาชีพการสาธารณสุขขุมชน
 ขอส่งประกาศฯกำหนดการรับสมัครสอบเพื่อหนังสืออนุมัติและวุฒิบัตร ประจำปี พ.ศ. 2563
 ขอประชาสัมพันธ์การขอมอบทุนการศึกษาสำหรับข้าราชการและบุคลากรในครอบครัว
 ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าอบรมและขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการ CYber Law:Date Protection and Cybercrime
 ขอประชาสัมพันธ์การฝึกอบรมการพยาบาลเฉพาะทาง
 ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ เรื่อง รายชื่อผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่งเจ้าพนัก
 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือก ฯ
 ขอประชาสัมพันธ์การแพทย์บูรณาการสำหรับมะเร็ง ให้กับแพทย์เวชปฏิบัติทั่วไป
 ขอเชิญเข้าร่วมอบรมโรงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรหลักสูตรเจาะลึกข้อควรระวังในการจัดทำ รุ่นที่ 1- รุ่นที่ 3
 ขอเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร รุ่นที่ 1- รุ่นที่ 3
 ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ด้านสังคมและพฤติกรรมศาสตร์
 ขอประชาสัมพันธ์และส่งบุคลากรเข้ารับการอบรม จำนวน 10 หลักสูตร
 ขอเชิญเข้าอบรมแพทย์รุ่นใหม่ใฝ่ใจเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาโรงพยาบาล ปี พ.ศ. 2563
 ขอเชิญบุคลากรเข้ารับการอบรมโครงการอบรมระยะสั้น ประจำปีการศึกษา 2563
 ขอเชิญเข้าร่วมอบรมระยะสั้น และเข้าร่วมสัมมนาโครงการหลักสูตรฟืนฟู
 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาเอก
 ขอเชิญเข้าร่วมโครงการพัมนาศักยภาพบุคลากร จำนวน 4 หลักสูตร
 ขอประชาสัมพันธ์โครงการและขออนุญาตให้บุคลากรในสังกัดเข้ารับการอบรม
 ขอประชาสัมพันธ์การเปิดรับสมัครบุคคลทั่วไปเข้ารับการอบรมในโครงการหลักสุตรระยะสั้น
 ขอประชาสัมพันธ์หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา
 ขอประชาสัมพันธ์หลักสุตรภาษาอังกฤษออนไลน์
 ขอเชิญเข้าร่วมอบรมวิชาการเรื่องสถิติเบื้องต้นสำหรับงานวิจัยด้านสาธารณสุข
 ขอประชาสัมพันธ์โครงการและจัดส่งผู้อบรมเพื่อเข้ารับการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ
 ขอเชิญเข้ารับการอบรมเชิงปกิบัติการฯ เรื่องการสร้างเครื่องมือการวิจัย
 ขอเชิญบุคลากรที่สนใจเข้าร่วมอบรมการให้การปรึกษาวัยรุ่น
 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป รายงานตัว 16 มี.ค.63
 คำสั่งมอบอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัดระยองเกี่ยวกับพัสดุ ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 (แก้ไขเพิ่มเติม)
 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์หลักสุตรเทคนิคการบริหารจัดการข้อมูลส่วนบุคคลตามกฎหมายไทยและมาตรฐาน
 ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ เรื่อง รายชื่อผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่งเจ้าพนัก
 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินครั้งที่ 1 และมีสิทธิประเมินครั้งที่ 2 (สอบสัมภาษณ์) พนักงานกระทรวงสาธารณสุข วันที่ 10 มี.ค.63
 ขอเชิญเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562 และเสวนาวิชาการเรื่องสิทธิประโยชน์อันพึ่งมีพึ่งได้ของลูกจ้าง
 ขอเชิญส่งผลงานวิชาการและเข้าร่วมประชุมวิชาการโรงพยาบาลพระปกเกล้า ครั้งที่ 18
 ขอเชิญส่งผลงานวิชาการและเข้าร่วมประชุมวิชาการโรงพยาบาลพระปกเกล้า ครั้งที่ 18
 ขอประชาสัมพันธ์หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต (ภาคบัณฑิต) นอกเวลาราชการ

หน้า 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 จากทั้งหมด82หน้า
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82

 
 
 
สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ. 2555 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดระยอง ถนนสุขุมวิท อ.เมือง จ.ระยอง 21000
โทรศัพท์ 038-967415-7 โทรสาร 038-611336 อีเมล์ rayong21 at gmail.com