ขอประชาสัมพันธ์การเปิดรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563
 ขอเสนอหลักสูตรฝึกอบรมประจำปีงบประมาณ 2563 และประจำปีงบประมาณ 2564
 ขอประชาสัมพันธือบรมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องภาวะผู้นำเชิงประสาทวิทยาศาสตร์สำหรับผู้บริหารเชิงนวัตกรรมและกลยุทธ
 ขอประชาสัมพันธ์หลักสูตรการฝึกอบรม หลักหสูตรระยะยาว (หลักสูตร 1 ปี) ประจำปีการศึกษา 2563
 ขอประชาสัมพันธ์หลักสูตรการฝึกอบรมระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพทันตกรรม สาขาทันตกรรมประดิษฐ์ (หลักสูตร 1 ปี) ประจำปีการศึกษา 2563
 ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เข้าถึงเข้าใจเทคนิคการจัดทำแผนยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาและขับเคลื่อนองค์กร
 ขอเชิญเข้าร่วมโครงการบริการวิชาการฝึกอบรมตามพ.ร.บ. การจัดชื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
 ขอเชิญเข้าร่วมโครงการบริการวิชาการฝึกอบรมตาม พ.ร.บ.การจัดชื้อจัดจ้าง รุ้่นที่ 2
 เอกสารและ vdo ความรู้เกี่ยวกับไวรัสโคโรน่า
 ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการบรรยายพิเศษและการเวนนาทางวิชาการ
 ขอประชาสัมพันธ์การเปิดรับสมัครนักศึกษาหลักสูตรระดับปริญญาโท และปริญญาเอก ประจำปีการศึกษา 2563
 ประกาศรับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุข 10 ตำแหน่ง ระหว่าง 17-21 ก.พ. 63
 ประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคคลเพื่อเข้าศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต
 ขอความอนุเคราะห์การรับสมัครเข้าศึกษาอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง
 ขอประชาสัมพันธ์หลักสูตรการอบรมด้านโรคผิวหนัง ปี 2563
 ขอเรียนเชิญเข้าร่วมประชุมสัมมนาวิชาการ
 ขอเชิญชวนแพทย์และบุุลากรทางแพทย์เข้าร่วมประชุมวิชาการประจำปี ครั้งที่ 35
 ขอเชิญส่งบทความวิชาการตีพิมพ์-วารสารมหาราชนครศรีธรรมราชเวชสาร
 การย้ายข้าราชการปี 2563 (รอบ 2)
 -ขอเชิญร่วมประชุุมPre-congress workshops
 ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมอบรมวิชาการโครงการPain and Palliative care for doctors
 ขอประชาสัมพันธ์โครงการประชุมวิชาการประจำปี
 ขอเชิญเข้าประชุมวิชาการ
 ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำแผนการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรระยะยาว
 ขอเชิญเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรระยะยาวเพื่อพัฒนาสมรรถนะบุคลากรตามความก้าวกหน้าในสายอาชีพรุ่นที่ 1
 ขอเชิญบุคลากรในสังกัดเข้าร่วมรับฟังการจัดบรรยายโดยผู้ได้รับรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล ประจำปี 2562
 ขอประชาสัมพันธ์โครงการอบรมภาษาอังกฤษสำหรับบุคลากรภาครัฐ
 ขอเรียนเชิญเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการฯของวิทยาลัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 ขอเรียนเชิญเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการฯ
 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนานักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่ รุ่นที่ 14
 ขอเชิญส่งแพทย์ พยาบาลและผู้ที่สนใจเข้าร่วมประชุมวิชาการประจำปี2563
 ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ ระบาดวิทยาครั้งที่ 36
 ขอความร่วมมือจัดส่งบุคลากรเข้ารับการอบรม จำนวน 4 หลักสูตร ระหว่างเดือนมกราคม-ธันวาคม 2563
 ขอประชาสัมพันธ์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในยุคdigital disruptive word
 ขอเชิญเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน รุ่นที่ 15
 ขอเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพำบุคลากร จำนวน 6 หลักสูตร
 ขอประชาสัมพันธ์การอบรม และประชุมวิชาการ ปี 2563
 ขอเชิญสมัครเข้าร่วมโครงการอบรมฟื้นฟูวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติ
 ขอให้เสนอชื่อโสต ศอ นาสิกแพทย์ดีเด่น ประจำปี 2563
 เอกสารประกอบการประชุมชี้แจงแนวทางการตรวจราชการ ลดแออัด ลดรอคอย

หน้า 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 จากทั้งหมด82หน้า
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82

 
 
 
สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ. 2555 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดระยอง ถนนสุขุมวิท อ.เมือง จ.ระยอง 21000
โทรศัพท์ 038-967415-7 โทรสาร 038-611336 อีเมล์ rayong21 at gmail.com