ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรม จำนวน 8 หลักสูตร
 ขอประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมหลักสูตรเทคนิคการเขียนโครงการอย่างมืออาชีพ
 ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมหลักสูตรฝึกปฏิบัติ OKRs เครื่องมือใหม่การวัดวัตถุประสงค์และกลยุทธ์แบบ 10X
 -ขอเชิญร่วมประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการงานด้านัังสีการแพทย์ ครั้งที่ 9
 ขอเชิญเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่องการพัฒนาแนวปฏิบัติทางคลินิก
 ขอประชาสัมพันธ์รายละเอียดการรับสมัครบุคคลผู้สมควรได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
 ขอเชิญเข้าอบรมระยะสั้น ประจำปี 2563
 ขอเชิญเข้าร่วมประชุมความท้าทายการพยาบาลในศตวรรษที่21
 ขอประชาสัมพันธ์การรับสมัครผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทุกสาขาเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท
 ขอเชิญเข้าร่วมโครงการส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุสมผลโดยใช้หลักการมณีเวชศาสตร์
 ขอประชาสัมพันธ์การรับสมัครสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาในหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต
 ขอประชาสัมพันธ์ทุนยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษาสำหรับบุตรหลานบุคลากร
 ขอประชาสัมพันธ์การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการบริหารจัดการข้อมูลสำหรับงานวิจัยทางคลินิก
 ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 28 ประจำปีงบประมาณ 2563
 การเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการคัดสรรเพื่อขึ้นบัญชีรายชื่อคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจ
 ขอเชิญเข้ารับการอบรมหลักสูตรหลักเกณฑ์เกี่ยวกับบริหารสัญญาและการตรวจรับพัสดุ รุ่นที่ 1-รุ่นที่3
 ขอเชิญเข้าร่วมอบรมหลักสูตรข้อควรระวังในการจัดทำขอบเขตของงาน
 ขอเชิญเข้าอบรมหลักสูตรเทคนิคกระบวนการจัดทำงบประมาณ รุ่นที่ 1- รุ่นที่ 5
 ขอเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร(หลักสูตรเพิ่มพูนความรู้เชิงปฏิบัติงานในการทำสัญญาการบริหารฯ
 ขอประชาสัมพันธ์การคัดเลือกข้าราชการขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการระดับสูง
 ขอเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร จำนวน 4 หลักสูตร
 ขอเชิญเข้าร่วมงานสัมมนา ASAT Forum ครั้งที่ 1
 ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การพยาบาลผ่าตัดจักษุ ประจำปี 2563
 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการระบาด
 ขอเสนอชื่อศิษย์เก่าดีเด่นพร้อมผลงาน
 ขอเสนอชื่อศิษยืเก่าดีเด่นพร้อมผลงาน
 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมภาษาอังกฤษสำหรับบุคลากรภาครัฐ
 ขอเชิญส่งบัคลากรเข้ารับการอบรม ประจำปีงบประมาณ 25636 ระหว่างเดือนมกราคม - ธันวาคม 2563
 ขอความร่วมมือเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ประกาศฯ การสรรหาผู้ที่มีคุณูปการต่อการศึกษาของชาติ ประจำปี 2563
 ประชาสัมพันธ์การเปิดอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร การสร้างสรรค์ประเด็นข่าวเพื่องานประชาสัมพันธ์
 -ขอเชิญเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เข้าถึง เข้าใจเทคนิคการจัดทำแผนยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนา
 ขอประชาสัมพันธ์จุลสาร ก.พ.ค. ปีที่ 2 ฉบับ ที่ 3
 ขอเชิญร่วมงานสัมมนา สร้างโอกาสเติบโตบนกระแส4.0
 ขอประชาสัมพันธ์หลักสูตรระดับปริญญาโท
 ขอเชิญส่งบุคคลเข้าร่วมหลักสูตรฝึกปฏิบัติ
 ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการ ระหว่างวันที่ 11-12 มกราคม 2563
 ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง วิทยาการประเมินผลกระทบด้านสุขภาพ
 -ขอส่งประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื่องเกณฑ์การประกวดหนังสือดีเด่น ประจำปี 2563
 ขอประชาสัมพันธ์โครงการอบรมเรื่องจริยธรรมและกฎหมายกับผู้ประกอบวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน ปี 2562 จำนวน 2 รุ่น
 มอบอำนาจให้ผู้ว่าราชการจังหวัดปฏิบัติราชการแทน (ด้านการบริหารงบประมาณ)

หน้า 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 จากทั้งหมด82หน้า
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82

 
 
 
สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ. 2555 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดระยอง ถนนสุขุมวิท อ.เมือง จ.ระยอง 21000
โทรศัพท์ 038-967415-7 โทรสาร 038-611336 อีเมล์ rayong21 at gmail.com