ขอเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร หลักสูตร ส่งเสริมทักษะการปฏิบัติงานด้านการเงินการคลังฯ
 ขอประชาสัมพันธ์ส่งผลงานวิชาการเพื่อนำเสนอผลงานวิชาการในการมหกรรมคุณภาพฟื้นฟูวิชาการโรงพยาบาลชลบุรี ประจำปี 2564
 ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการสถาบันพระปกเกล้า ครั้งที่ 23 ประจำปี 2564
 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เข้าถึง เข้าใจเทคนิคการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง(Risk Management Plan) ตามหลัก COSO เพื่อผลักดันการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ข
 ขอเชิญเข้าร่วมอบรมหลักสูตร การให้ความรู้สำหรับ แพทย์ เภสัชกร พยาบาล และนักเทคนิคการแพทย์ ครั้งที่ 16 เรื่อง การป้องกันและควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาล
 ขอเชิญร่วมประชุมวิชาการงานมหกรรมคุณภาพฟื้นฟูวิชาการ โรงพยาบาลชลบุรี
 ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งว่าง
 ขอประชาสัมพันธ์และส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมการศึกษาต่อเนื่องทางการพยาบาลและบุคลากรในระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉิน
 ขอเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร หลักสูตร แนวทางปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างที่สอดคล้องตามพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาต่อหน
 ขอเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร หลักสูตร การพัฒนาบุคลากรภาครัฐด้านการบริหารงบประมาณและการจัดทำงบประมาณเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพฯ
 ขอเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร หลักสูตร เทคนิคการปฏิบัติงานการเบิกจ่ายเงินจากคลังสำหรับบุคลากรภาครัฐ รุ่นที่ 1 -รุ่นที่ 10
 ขอเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร หลักสูตร การปฏิบัติงานสำหรับเจ้าหน้าที่พัสดุมือใหม่หน่วยงานภาครัฐ รุ่นที่ 1- รุ่นที่ 6
 ขอเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร หลักสูตร พัฒนาทักษะการปฏิบัติงานไม่ให้เกิดความผิดพลาดเกี่ยวกับมาตรการทางกฎหมายฯ
 ขอเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร หลักสูตร แนวทางการจัดซื้อจัดจ้างตามกฏกระทรวงฯ
 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการและขออนุญาตให้บุคลากรในสังกัดเข้าร่วมประชุมทางการพยาบาลเด็ก
 ขอเชิญแพทย์เข้าร่วมอบรมระยะสั้นตจวิทยา ครั้งที่ 22
 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์หลักสูตรการฝึกอบรม
 โครงการอบรมฟื้นฟูองค์ความรู้วิชาชีพการสาธารณสุขชุมชนแบบออนไลน์ ประจำปี 2564
 จังหวัดระยองประชาสัมพันธ์หลักสูตรและสื่อการเรียนรู้ต้านทุจริตศึกษา พ.ศ.2564
 ขอสนับสนุนการประชาสัมพันธ์และขอเชิญเข้าร่วมงานประชุมวิชาการประจำปี TMI 2021
 ขอเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร หลักสูตร เทคนิคการปฏิบัติงานสารบรรณตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2564 และก
 ขอเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรหลักสูตร"เจาะลึกงานก่อสร้างและการลงโทษให้เป็นผู้ทิ้งงานในงานจ้างก่อสร้างตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างแ
 ประกาศรับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ฯ
 ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมการอบรม และขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์
 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์แบบสำรวจความต้องการในการจัดการฝึกอบรมนักขับเคลื่อนธรรมนูญสุขภาพระดับพื้นที่เพื่อร่วมกันพัฒนาสังคมภาวะ
 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขแจ้งเปิดกิจกรรมการอบรมหลักสูตรนักบริหารทางการแพทย์และสาธารณสุขระดับสูง รุ่นที่ 37
 ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคคลและองค์กรที่มีผลงานดีเด่นด้านการส่งเสริม ปกป้องและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน ปี 2564
 ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรม หลักสูตรออนไลน์ การส่งเสริมเด็กพัฒนาการล่าช้า เด็กพิเศษ อย่างเป็นองค์รวม สำหรับแพทย์ นักวิชาชีพ
 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์หลักสูตรปริญญาโท คณะรัฐประศาสนศาสตร์
 ประชาสัมพันธ์ เรื่องการรับสมัครผู้เข้ารับการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมเสริมหลักสูตรนักบริหารระดับสูง(ส.นบส) รุ่นที่ 14
 ขอเรียนเชิญท่านและบุคลากรทางการแพทย์ในสังกัดของท่าน เข้าร่วมฟังบรรยายออนไลน์ "การประชุมใหญ่วิชาการประจำปี ครั้งที่ 47"
 ขอความอนุเคราะห์เรียนเชิญบุคลากรในสังกัดเข้าร่วมประชุมวิชาการผ่านระบบZoom เรื่อง การพัฒนาคุณภาพและผลลัพธ์ทางการพยาบาลด้วยงานวิจัย
 ขอเชิญเข้าอบรมและขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ เรื่อง พัฒนาผู้บริหารระดับต้นทางการพยาบาล
 เชิญเสนอชื่อแพทย์รับการคัดเลือกเป็นแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวดีเด่น รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ประจำปี พ.ศ.2564
 การเปิดรับข้อเสนอคำขออาสาสมัครญี่ปุ่น ประจำปี 2564
 ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการ
 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกฯ
 ขอเรียนเชิญใช้และนำเสนอระบบรับสม้ครบุคลากรออนไลน์
 ขอเชิญเข้าร่วมประชุมเรื่อง The International Virtual Conference on "Community-based Palliative Care:The Way Forward"
 ประกาศ จังหวัดระยอง การตรวจหาเชื้อด้วย วิธี Antigen Test Kit (ATK)

หน้า 1 | 2 จากทั้งหมด82หน้า
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82

 
 
 
สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ. 2555 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดระยอง ถนนสุขุมวิท อ.เมือง จ.ระยอง 21000
โทรศัพท์ 038-967415-7 โทรสาร 038-611336 อีเมล์ rayong21 at gmail.com