ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมหลักสูตรผู้นำยุคใหม่ รุ่นที่ 7
 ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมการฝึกอบรม
 ขอประชาสัมพันธ์ โครงการ November Series งาน Robotics Summit 2019 27 - 28 พ.ย. 62
 -ขอประชาสัมพันธ์การรับสมัครหลักสูตรปริญญาโท
 เชิญร่วมกิจกรรมวันการดูแลแบบประคับประคองสากล
 ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ
 ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์และเสนอชื่อนิสิตเก่าดีเด่น คณะเกษร บุคคล และสถาบันที่มีความดีเด่นทางการเกษตร ประจำปี 2562
 -ขอเชิญเข้าร่วมอบรมหลักสูตรผู้นำยุคใหม่เครือข่ายอาเซียน รุ่นที่ 9
 -ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมการอบรม เรื่องstandard course in clinical Trial and GCP Training 2019
 ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมหลักสูตรผู้นำยุคใหม่เครือข่ายอาเซียน รุ่นที่ 9
 ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการ ประจำปี 2563
 บ.ไทยซัมซุงขอยกเลิกโครงการประกันชีวิตและอุบัติเหตุกลุ่ม
 ขอเชิญส่งบุคลากรเข้ารับอบรมหลักสูตรการบริหารโรงพยาบาล รุ่นที่ 49
 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุข รายงานตัววันที่ 25 ต.ค.62 กลุ่มงานทรัพย์ฯ สสจ.ระยอง
 ขอเรียนเชิญเป็นที่ปรึกษา และขอความกรุณาส่งบุคลากรเข้ารับการศึกษาหลักสูตรระยะสั้น ฯ
 ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่คำสั่งแต่งตั้งผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูงประจำกระทรวงสาธารณสุขฯ ปี 2563
 ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าอบรมและขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์
 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์หลักสูตรศิลปะการพูดในที่ชุมชน
 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกให้รับต้นสังกัดทันตแพทย์ประจำบ้าน ปีการศึกษา 2563 รอบที่ 1
 ขอประชาสัมพันธ์เข้าร่วมอบรมในหลักสูตรต่างๆ จำนวน 7 หลักสูตร
 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินครั้งที่ 1 และมีสิทธิ์ประเมินครั้งที่ 2 (สอบสัมภาษณ์) พนักงานกระทรวงสาธารณสุข วันที่ 15 ต.ค.62
 คำสั่งมอบอำนาจ 12055
 ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรม หลักสูตร แนวทางการจัดทำขอบเขตของงาน (TOR)ให้ถูกต้องตามกฏหมาย เพื่อให้สามารถจัดซื้อจัดจ้าง ทำสัญญา และเบิกจ่ายได้ตามแผน รุ่นท
 ขอเข้าร่วม โครงการอบรมฟื้นฟูองค์ความรู้วิชาการสาธารณสุขชุมชน ปี 2562
 ขอประชาสัมพันธ์การสมัครขอรับรางวัล United Nations Public Service Awards
 ขอเชิญเข้าร่วม โครงการอบรมฟื้นฟูองค์ความรู้วิชาชีพการสาธารณสุข ปี 2562
 ขอเชิญชวนสมัครเข้ารับการอบรมหลักสูตรฝึกอบรมการพยาบาลเฉพาะทาง(หลังปริญญาตรี)ด้านการพยาบาลผู้ป่วยแบบประคับประคอง รุ่นที่ 5
 ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการ 60 ปี คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 ขอเรียนเชิญสมัครเข้าร่วมโครงการอบรมทางวิชาการ เรื่อง เทคนิคการดูแลผู้ป่วยหัวใจและหลอดเลือดฯรุ่นที่ 15
 ขอเรียนเชิญเข้าร่วมงาน Thailand Industrial Forum 2019
 ขอเรียนเชิญเข้าร่วมเป็นแขกพิเศษในกิจกรรม INDUSTRIAL PRODUCT SOOURCING 2019
 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมหลักสูตร เทคนิคการประชุมและการเขียนรายงานการประชุม รุ่นที่ 4
 ขอเชิญส่งเจ้าหน้าที่เข้าร่วมการสัมมนาพิเศษเสริมทักษะด้านสื่อสารประชาสัมพันธ์องค์กรในยุคดิจิทัล
 ขอเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรฯ
 ขอเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรฯ
 ขอเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรฯ
 ขอเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรฯ
 ประกาศผลคัดเลือกแพทย์ประจำบ้านรอบที่ 3 และประกาศอนุมัติให้แพทย์รับต้นสังกัดเป็นการเฉพาะราย ประจำปีการศึกษา 2563
 ประกาศผลการคัดเลือกแพทย์รับต้นสังกัดเข้าฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้าน รอบที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2563
 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินฯ (สอบข้อเขียน) วัน เวลา สถานทีีสอบ พนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป

หน้า 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 จากทั้งหมด82หน้า
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82

 
 
 
สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ. 2555 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดระยอง ถนนสุขุมวิท อ.เมือง จ.ระยอง 21000
โทรศัพท์ 038-967415-7 โทรสาร 038-611336 อีเมล์ rayong21 at gmail.com