ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์งานประชุมวิชาการ 16 ปีแห่งความหลัง 9 ปี แห่งพลังสร้างสรรค์สังคม
 ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการประจำปี 2562 ครั้งที่ 6
 ขอเชิญส่งบุคลากรเข้ารับการอบรม หลักสูตร การบริหารระบบสารสนเทศทางการแพทย์ รุ่นที่ 10
 บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไปตำแหน่งนิติกร ในสังกัด กลุ่มงานนิติการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดระยอง
 ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่และประชาสัมพันธ์หลักสูตร
 ประชาสัมพันธ์หลักสูตร "อบรมกฏหมายทางการแพทย์และคดีทางการแพทย์"
 ขอเชิญร่วมประชุมวิชาการ
 แนว-เกณฑ์การให้คะแนนการนำเสนอผลงานวิชาการ 3 ประเภท
 กำหนดการวิชาการจังหวัดระยอง ปี 2562
 ลำดับการนำเสนอผลงานวิชาการจังหวัดระยอง ประจำปี 2562 (26 กันยายน 2562)
 โครงการฝึกอบรม ประจำปี พ.ศ.2562
 ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมอบรม และขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการอบรม หลักสูตรวิถีชีวาเวชศาสตร์ (Lifestyle Medicine) รุ่นที่ 4
 ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์การรับฟังข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลที่จะเข้ารับการสรรหาเป็นผู้สมควรได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการสิทธิมนุษย์แห่งชาติ(เพิ่ม
 ขอความร่วมมือเสนอชื่อนิสิตเก่าดีเด่น มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปี พ.ศ.2563
 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์หลักสูตรเทคนิคการเขียนหนังสือราชการ และจดรายงานการประชุม
 ขอเชิญบุคลากรเข้ารับส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร การพลิกโฉมนักวิเคราะห์นโยบายและแผนเพื่อองค์กรสมัยใหม่ รุ่นที่ 2
 ขออนุมัติให้บุคลากรเข้าร่วมประชุมวิชาการและการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562
 ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมโครงการสภาเทคนิคการแพทย์สัญจรพบผู้ประกอบการวิชาชีพภาคกลาง ครั้งที่ 2
 ขอเรียนเชิญเข้าร่วมประชุมและขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์งานประชุมวิชาการนานาชาติ
 ขอเชิญเข้าร่วมอบรมหลักสูตร การให้ความรู้สำหรับ แพทย์ เภสัชกร พยาบาล และนักเทคนิคการแพทย์ ครั้งที่ 18 เรื่อง การป้องกันและควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาล
 ประกาศผลการคัดเลือกแพทย์รับต้นสังกัดเข้าศึกษาฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้าน ประจำปีการศึกษา 2563 รอบ 2
 ประกาศรับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุข 7 ตำแหน่ง อัตราว่าง 20 อัตรา ระหว่าง 23-27 ก.ย.62
 รายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรรถนะครั้งที 1 และมีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะครั้งที่ 2 (สอบสัมภา
 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุข รายงานตัววันที่ 16 กันยายน 2562
 ขอเชิญเข้าร่วมงานประชุมวิชาการสัญจรเรื่อง "The Science of Nature : Neonatal and pediatric nutrition update" ครั้งที่ 4
 ประชาสัมพันธ์การอบรมสัมมนา "เพิ่มโอกาสการจ้างงานผู้สูงวัย ผ่านระบบจัดหางานไฮเทค"
 รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเหมาช่วยปฏิบัติการ ประจำสำนักงานจังหวัดระยอง ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ 1 ตำแหน่ง
 ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1 กำหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบี
 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินครั้งที่ 1 และมีสิทธิ์ประเมินครั้งที่ 2 (สอบสัมภาษณ์) พนักงานกระทรวงสาธารณสุข วันที่ 9 ก.ย.62
 ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
 ประกาศรับสมัครพนักงานราชการจำนวน 1 อัตรา ตำแหน่งนิติกร กลุ่มงานนิติการ สสจ.ระยอง
 การย้ายข้าราชการ รอบที่ 1 ปี 2563
 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักศึกษาใหม่
 ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์รายละเอียดการรับสมัครหรือการเสนอชื่อบุคคลผู้สมควรได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
 ยกเลิกรับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อพิจารณาความเหมาะสมให้ดำรงตำแหน่งว่าง และรับย้ายข้าราชการ(เฉพาะตำแหน่ง)
 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินฯ (สอบข้อเขียน) วัน เวลา สถานทีีสอบ พนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป
 ขอเชิญส่งบุคลากรในสังกัดเข้ารับการฝึกอบรมและโปรดอนุเคราะห์เผยแพร่ข่าวการฝึกอบรม
 ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการ
 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การอบรมระยะสั้นตจวิทยา
 ขอเชิญบุคลากรในสังกัดเข้ารับการอบรม

หน้า 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 จากทั้งหมด82หน้า
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82

 
 
 
สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ. 2555 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดระยอง ถนนสุขุมวิท อ.เมือง จ.ระยอง 21000
โทรศัพท์ 038-967415-7 โทรสาร 038-611336 อีเมล์ rayong21 at gmail.com