ขอเชิญเข้าร่วมนำเสนอผลงานทางวิชาการและการเข้าร่วมประชุมโครงการการประชุมวิชาการนานาชาติเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวโรกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก
 การอบรมระยะสั้น 2 สัปดาห์ วิซาตจวิทยา ครั้งที่ 40
 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2562
 ขอประชาสัมพันธ์และเรียนเชิญเข้าร่วมงานประชุมวิชาการ Asian Society for Child and Adolescent Psychiatry and Allied Professions (ASCAPAP 2019)
 ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ เสนอชื่อ ผู้หญิงเก่ง 2563
 ขอเชิญชวนแพทย์และผู้สนใจเข้าร่วมประชุม Advances in Arthritis/Autoimmune Meeting ครั้งที่ 7
 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ข่าวการประชุมแก่ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในสังกัด
 การประชุมวิชาการ ฯ
 ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลประกอบการพิจารณาของคณะกรรมาธิการสามัญเพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบประวัติ ความประพฤติ และพฤติกรรมทางจริยธรรมของบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อ
 ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมโครงการ Emergency Care for Nurse
 ขอเชิญบุคลากรในสังกัดเข้ารับการอบรม
 ประชาสัมพันธ์การสรรหากรรมการสุขภาพแห่งชาติจากผู้ทรงคุณวุฒิและผู้แทนองค์กรภาคเอกชน
 ขออนุมัติให้ข้าราชการและบุคลากรในสังกัดเข้าร่วมประชุมโดยไม่ถือเป็นวันลาและมีสิทธิ์เบิกค่าลงทะเบียนได้
 ประกาศรับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุข 11 ตำแหน่ง ระหว่าง 19-23 ส.ค.62
 ขอนุญาตติดประชุาสัมพันธ์ฺ
 สำรวจความต้องการลาศึกษาหรือเข้ารับการอบรมภายในประเทศ ปี 2563
 ประกาศรับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อพิจารณาความเหมาะสมให้ดำรงตำแหน่งว่าง และรับย้ายข้าราชการ
 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และเรียนเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมฝึกอบรม
 ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ " เข้าถึง เข้าใจเทคนิคการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง (Risk Management plan COSO เพื่อผลักดันการดำเนินงา
 โปรดเสนอชื่อผู้สมควรได้รับการคัดเลือกเป็นองค์ปฐก สำหรับการปาฐกถา "วีกิจ วีรานุวัตติ์" และ "Presidential Lecture"ประจำปีพุทธศักราช 2563
 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์งานประชุมวิชาการประจำปี 2562
 ขอเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรท้องถิ่นประจำปีงบประมาณ2562 หลักสูตร "กระบวนการการทำสัญญา การบริหารสัญญาและการตรวจรับพัสดุ" รุ่นที่ 2
 ขอเชิญเสนอชื่อ " ศิษย์เก่าดีเด่น คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปี 2562"
 ขอเรียนเชิญท่านและบุคลากรทางการแพทย์ในสังกัดของท่าน เข้าร่วม "การประชุมใหญ่วิชาการประจำปี ครั้งที่ 45"
 ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ให้แพทย์และพยาบาลเข้ารับการอบรม
 ขอเชิญสูติ-นรีแพทย์ในสังกัดเข้าร่วมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการและงานประชุมวิชาการนานาชาติ ภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยาฯ
 ขอเชิญบุคลากรในสังกัดเข้ารับการอบรม
 ขอเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรประจำปีงบประมาณ 2562 หลักสูตร เทคนิคการบัญชีภาครัฐและการปฏิบัติงานบันทึกรายการบัญชีในระบบ GFMIS สำหรับบุคล
 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การทำประชาพิจารณ์ผ่านเว็บไซต์ ให้กับแพทย์ประจำโรงพยาบาลชุมชน
 การคัดเลือกข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับสูง
 ขอเชิญสมัครเข้าศึกษาอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลทางการแพทย์ สำหรับผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 8
 ขอเชิญประชุมวิชาการประจำปี พ.ศ..2562
 ขอเชิญสมัครเข้ารับการอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมภิบาลทางการแพทย์สำหรับผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 8 (ปธพ.8)
 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์ปฏิบัติการ จำนวน 1 ราย โรงพยาบาลบ้านฉาง
 ประกาศผลการคัดเลือกแพทย์รับต้นสังกัดเข้าฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้าน ปีการศึกษา 2563 รอบที่ 1
 ประกาศผลสอบลูกจ้างชั่วงบกองทุนการแพทย์ฉุกเฉิน (EMS)
 ขอเชิญข้าราชการเข้าร่วมสัมมนาวิชาการฯ
 ขอเชิญเข้าร่วมวิชาการนานาชาติ หัวข้อ N-nergizing Nursing Profession for NCD
 ขเชิญบุคลากรเข้าร่วมอบรมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการฯ
 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ (ลูกจ้างชั่วคราว งบกองทุนการแพทย์ฉุกเฉิน ems) วันเวลา สถานที่สอบ

หน้า 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 จากทั้งหมด82หน้า
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82

 
 
 
สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ. 2555 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดระยอง ถนนสุขุมวิท อ.เมือง จ.ระยอง 21000
โทรศัพท์ 038-967415-7 โทรสาร 038-611336 อีเมล์ rayong21 at gmail.com