ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสำรวจความคิดเห็น(ความพึงพอใจ ความไม่พึงพอใจ และความคาดหวัง)ของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อการปฏิบัติงานของกระทรวงการต่
 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารสาธารณสุข
 ขอความกรุณาประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการประจำปี ครั้งที่ 90
 ขอความกรุณาประชาสัมพันธ์การอบรมฟื้นฟูวิชการวัสัญญีวิทยาสำหรับวิสัญญีพยาบาล ครั้งที่ 60
 ขอเชิญเข้าร่วมประชุมสัมมนาเชิงวิชาการ ประจำปี 2562
 ขอความอนุเคราะห์ในการตรวจสอบข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลผู้สมัครเข้ารับการสรรหาเป็นผู้สมควรได้รับการแต่งตั้งเป็นตุลาการศาสรัฐธรรมนูญ
 รับสมัครลูกจ้างชัวคราว ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข จำวน 1 อัตรา (10-17 ก.ค.62)
 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการระดับภาค สมาคมสาธารณสุขแห่งประเทศไทย
 ขอเรียนเชิญศิษย์เก่าวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชชนี เชียงใหม่ เข้าร่วมงานศิษย์เก่าคืนสู่เหย้า "ปิ๊กบ้านเฮา จาวก๋าสะลอง"
 ขอเชิญบุคลากรเข้ารับการอบรมหลักสูตร Mini M.M.in Health รุ่นที่ 27
 ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์การรับฟังข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลที่จะเข้ารับการสรรหาเป็นผู้สมควรได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการสิทธิมนุุษยชนแห่งชาติ(เพิ
 ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมโครงการอบรม
 ขอเชิญเสนอรายชื่อศิษย์เก่าวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชชนี เชียงใหม่ เพื่อรับรางวัลศิษย์เก่าดีเด่น ประจำปี 2562
 ขอเชิญเข้าร่วมการฝึกอบรมหลักสูตรวิเคราะห์เศรษฐกิจมหภาค เรื่อง "เรียนรู้สู่กูรูเศรษฐกิจ รุ่นที่ 10:รู้ทันเศรษฐกิจ ตามติดตามทุกความท้าทาย"
 การประชุมวิชาการประจำปี สถาบันโรคผิวหนัง
 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์งานสัมมนาเชิงปฏิบัติการหัวข้อ " เสริมศักยภาพงานบริการสาธารณสุขด้วย Chatbot"
 ขอเชิญพยาบาลเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมระยะสั้น สาขาการสอนภาคปฏิบัติการพยาบาลเฉพาะทาง ประจำปี 2562
 ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการ
 ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ เรื่อง รายชื่อผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่งนักเทคนิ
 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การตรวจวินิจฉัยเชื้อมาลาเรียและการรายงานผลตามมาตรฐานสากล"
 รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนระดับให้ดำรงตำแหน่งระดับชำนาญการพิเศษ
 -ขอประชาสัมพันธ์การรับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนระดับให้ดำรงตำแหน่งระดับชำนาญการพิเศษ
 ขอเชิญส่งผลงานเพื่อรับรางวัลบุคคล/องค์กรดีเด่น
 ขอความร่วมมือจัดส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมโครงการสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง Innovative HR Transformation
 ขอเชิญบุคลากรในหน่วยงานของท่านเข้าร่วมโครงการหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลฟื้นฟูสภาพ
 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ประจำปรการศึกษา 2562(รอบ2)
 ขอประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมประจำเดือน กรกฎาคม - สิงหาคม 2562
 ขอประชาสัมพันธ์โครงการอบรมภาษาอังกฤษสำหรับบุคลากรของรัฐ จำนวน 2 หลักสูตร
 เชิญชวนแพทย์และผู้สนใจเข้าร่วมอบรมวิชาการระยะสั้น
 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการประชารัฐสวัสดิการเพื่อเศรษฐกิจฐานรากและสังคม
 การประชุมเชิงปฏิบัติการ ครั้งที่ 1/2562
 ขออนุมัติบุคลากรเข้าร่วมการประชุมวิชาการและขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์
 รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
 ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการ "ความท้าทายและแนวโน้มภาวะผู้นำทางการพยาบาลฯ"
 โครงการอบรมหลักสูตร "ผู้นำยุคใหม่" รุ่นที่ 6
 ขแเชิญเข้ารับการอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้ป่วยโรคมะเร็ง
 ขอเชิญร่วมประชุมและนำเสนอผลงานในประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 13 " การเฝ้าระวังและตรวจคัดกรองทางสุขภาพ:PM2.5,มะเร็ง และการฆ่าตัวตาย"
 ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมสัมมนา" When health personnel get sick
 ขอเชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ การบริหารจัดการงานอาชีพอนามัยและความปลอดภัย(OH&S)และสิ่งแวดล้อมในโรงพยาบาล(ENV) รุ่นที่ 16 การบริหารและจัดการอาชีวอนา
 ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนาเชิงวิชาการและประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562

หน้า 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 จากทั้งหมด82หน้า
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82

 
 
 
สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ. 2555 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดระยอง ถนนสุขุมวิท อ.เมือง จ.ระยอง 21000
โทรศัพท์ 038-967415-7 โทรสาร 038-611336 อีเมล์ rayong21 at gmail.com