ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมประชุมวิชาการ เรื่อง lntegrating pharmacy knowledge in aging era:from basic sciences and pharmaceutical products toward patien
 ประกาศรับสมัครคัดเลือกบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์ปฏิบัติการ โรงพยาบาลบ้านฉาง สสจ.ระยอง
 ขอประชาสัมพันธ์และเชิญชวนเข้าร่วมโครงการองค์กรต้นแบบด้านสิทธิมนุษยชน
 ขอเชิญบุคลากรเข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการสำหรับแพทย์และพยาบาลเรื่อง "๊Update on Well child care:Investment for the future"(การลงทุนเพื่ออนาคต เริ่มต้น
 ขอประชาสัมพันธ์หลักสูตรประกาสนียบัตรชั้นสูง การบริหารเศรษฐกิจสาธารณะ
 ขอเชิญบุคลากรในสังกัดเข้ารับการอบรม
 ขอความร่วมมือเร่งรัดข้าราชการพลเรือนสามัญในสังกัด ตอบแบบสำรวจข้อมูลและความคิดเห็นเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติราชการพลเรือนสามัญ
 การประชุมสัมมนา"When health personnel get sick"
 ขอเชิญเสนอชื่อศิษย์เก่าดีเด่นระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปี 2562
 รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อพิจารณาความเหมาะสมให้ดำรงตำแหน่งว่าง และรับย้ายข้าราชการ
 รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อพิจารณาความเหมาะสมให้ดำรงตำแหน่งว่าง และรับย้ายข้าราชการ
 ประกาศจังหวัดระยอง เรือง การขึ้นบัญชัีผู้ได้รับคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งพยาบาลวิชีพปฏิบัติการ สังกัด สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดระยอง
 ขอประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการด้านมะเร็งวิทยานานาชาติ
 ขอประชาสัมพันธ์สื่อสิ่งพิมพ์ในการเสริมสร้างความรู็และความเข้าใจเกี่ยวกับการดำเนินงานด้านการพิทักษ์ระบบคุณธรรม
 ขอเชิญเข้าร่วมอบรมหลักสูตรกฎหมายปกครองสำหรับผู้บริหารและบุคลากรภาครัฐ
 ขอเชิญชวนส่งบุคลากรเข้าร่วมการประชุมวิชาการแพทยสมาคมฯประจำปี 2562
 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และส่งบุคลากรเข้าร่วมสัมมนา/ฝึกอบรม
 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และเรียนเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมฝึกอบรม
 ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมอบรมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ "เข้าถึง เข้าใจเทคนิคการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง(Ris Management plan) ตามหลัก COSO เพื่อพลักดันก
 ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการ
 กศน. จังหวัดระยอง เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 2 ตำแหน่ง ระหว่างวันที่ 11-17 มิถุนายน 2562
 ขอประชาสัมพันธ์การรับสมัครที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาคประชาชน
 ประชาสัมพันธ์ การอบรมหลักสูตรการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อการประยุก์และพัฒนาองค์กรสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัล
 ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมเรื่องจริยธรรมและกฎหมายกับผู้ประกอบวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน รุ่นที่ 1 ปี 2562
 ขอเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรประจำปีงบประมาณ2562 หลักสูตร "เทคนิคการบัญชีภาครัฐและการปฏิบัติงานบันทึกรายการบัญชีในระบบ GFMIS สำหรับบุคล
 ขอเชิญเข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรประจำปั 2562 หลักสูตร "เทคนิคการบันทึกบัญชีกองทุน การตรวจสอบข้อมูลบัญชี ตาม พ.ร.บ. บริหารทุนหมุนเวียนและกฏหมาย
 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ และขอเชิญชวนเข้าร่วมประชุมวิชาการสารสนเทศทางการแพทย์นานาชาติประจำปี 2562(DICOM 2019)
 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการประชุมประจำปี iAOC annual meeting ครั้งที่ 1 Theme:Update in CT and MRI:Diagnosis,Technology,Quality
 ขอเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรท้องถิ่นประจำปีงบประมาณ2562
 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และขอเชิญเข้าร่วมอบรม
 ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการ
 การอบรมหลักสูตร "บุคลิกภาพในงานราชการ ศิลปะการวางตนของคนทำงานและการจัดพิธี"
 ขอเชิญสมัครเข้าร่วมประชุมและส่งผลงานวิชาการนำเสนอในการประชุมวิชาการสุขภาพจิตนานาชาติ ครั้งที่ 18 ประจำปี 2562
 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ การขยายเวลาเปิดรับสมัครระดับปริญยาโท หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสัทภาพการแพทย์ ประจำปีการศึกษา 2562
 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์
 ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมการฝึกอบรม
 ขอประชาสัมพันธ์หลักสูตรฯ
 ขอเชิญส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรม และขออนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์
 ขอเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาศุกยภาพบุคลากรประจำปีงบประมาณ 2562
 เชิญประชุมวิชาการ

หน้า 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 จากทั้งหมด82หน้า
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82

 
 
 
สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ. 2555 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดระยอง ถนนสุขุมวิท อ.เมือง จ.ระยอง 21000
โทรศัพท์ 038-967415-7 โทรสาร 038-611336 อีเมล์ rayong21 at gmail.com