ขอเรียนเชิญเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการฯ เรื่องสถิติเบื้องต้นสำหรับงานวิจัยด้านสาธารณสุข
 ขอเชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการการให้รหัสโรค Basic lCD - 10 ,lCD-10-TM ประจำปี 2019
 การประชุมวิชาการประจำปี ครั้งที่ 30 TASP Annual Scientific Meeting 2019
 ขอประชาสัมพันธ์การรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาแบบมีการเทียบโอนหน่วยกิตในระบบทวิภาค หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเวชระเบียน (ระบบรับตรงโดยส่วน
 ขอประชาสัมพันธ์โครงการฟื้นฟูความรู้ Case manager ผู้ดูแลผู้ป่วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรังเพื่อเตรียมสอบ certify diabetes educator
 ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวโครงการฯ จำนวน 1 อัตรา วันที่ 22-28 ก.พ.62
 ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรด้านการจัดทำตัวชี้วัดระดับบุคคล
 ขอประชาสัมพันธ์หลักสูตรฝึกอบรม การพัฒนาศูนย์จัดเก็บรายได้โรงพยาบาลระหว่างวันที่ 1-3 เมษายน 2562
 ขอเชิญเข้าร่วมโครงการศึกษาอบรมหลักสูตรก้าวสู่ระบบราชการ4.0
 ขอประชาสัมพันะ์โครงการบริการวิชาการ
 ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการ ระหว่างวันที่ 27-29 พฤษภาคม 2562
 ปรับปรุงคำสั่งมอบหมายและมอบอำนาจให้รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีประจำสำนักนายรัฐมนตรีปฏิบัติราชการแทน
 ขอเชิญเข้าประชุมเรื่องUpdate in Adult and Gerontological Nursing 2019
 ขอเชิญสมัครเข้าร่วมโครงการพัฒนาบุคลากรภาคอุตสาหกรรมให้เข้าสู่ความรู้
 ขอประชาสัมพันธ์โครงการอบรมภาษาอังกฤษสำหรับบุคลากรภาครัฐ
 รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งเจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขปฏิบัติงาน
 ขอเรียนเชิญชมงานและเข้าร่วมฟังสัมมนา
 ขอเสนอหลักสูตรฝึกอบรมแระจำปีงบประมาณ 2562-2563
 ขอประชาสัมพันธ์การรับฟังข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลที่จะเข้ารับการสรรหาเป็นบุคคลผู้สมควรได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
 ขอเชิญชมงานและเข้าร่วมสัมมนาภายในงาน AUTOMATION EXPO 2019
 ขอเชิญแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์เข้าร่วมประชุมวิชาการประจำปี ครั้งที่ 34 และนำเสนอผลงานวิจัย
 ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมหลักสูตร"ผู้นำยุคใหม่เครือข่ายอาเซียน"รุ่นที่ 8
 ขอสำรวจผู้ที่ประสงค์สมัครเข้าเรียนโครงการร่วมผลิตนักปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ paramedic
 ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมหลักสูตรผู้นำยุคใหม่เครือข่ายอาเซียน รุ่นที่ 8
 ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมวิชาการเรื่องพยาบาลผู้ป่วยมะเร็ง รุ่นที่ 1
 ขอเชิญแพทยื พยาบาล และบุคลากรเข้าร่วมอบรมระยะสั้น
 ขอเชิญเข้าอบรมหลักสุตรเตรียมความพร้อมสู่อนาคตเพื่อรองรับประเทศไทย4.0
 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และเรียนเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมฝึกอบรมหลักสูตรการจัดการภาครัฐ4.0
 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครแพทย์ประจำบ้านสาขาจิตเวชศาสตร์เด็กและวัยรุ่น ประจำปี 2561 รอบที่ 2
 ขอเชิญส่งแพทย์ พยาบาล และผู้สนใจเข้าร่วมวิชาการประจำปี 2562
 ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมอบรมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2562 รุ่นที่ 12
 ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมโครงการอบรมด้านการสร้างธุรกิจและการเป็นผู้ประกอบการ
 ขอเชิญส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรต่างๆประจำเดือนมีนาคม 2562
 ประชาสัมพันธ์ขยายเวลาการรับสมัครหลักสูตรการพัฒนาความเชี่ยวชาญด้านนโยบายและยุทธศาสตร์
 ขอเรียนเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการอายุรศาสตร์ ครั้งที่ 29 ประจำปี 2562
 ขอเชิญเข้ารับการอบรมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการตรวจวินิจฉัยการติดเชื้อพยาธิโปรโตซัวและปรสิตหนอนพยาธิในลำไส้
 ขอแก้ไขเพิ่มเติมหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการส่งเรื่องไปประกาศในราชกิจจานุเบกษา
 ขอประชาสัมพันธ์การรับสมัครผู้สำเร็จปริญญาตรีทุกสาขาเข้าศึกษาต่อปริญญาโท หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต สำหรับนักบริหาร รุ่นที่ 20
 ขอประชาสัมพันธ์หลักสุตรรัฐประศาสตรมหาบัณพิต ภาคพิเศษ กรุงเทพมหานคร รุ่นที่ 33
 ขอประชาสัมพันธ์การอบรมฟื้นฟูวิชาการวิสัญญีวิทยาสำหรับวิสัญญีพยาบาล ครั้งที่ 59

หน้า 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 จากทั้งหมด82หน้า
| 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82

 
 
 
สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ. 2555 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดระยอง ถนนสุขุมวิท อ.เมือง จ.ระยอง 21000
โทรศัพท์ 038-967415-7 โทรสาร 038-611336 อีเมล์ rayong21 at gmail.com