สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศเปิดรับสมัครนักศึกษาหลักสูตรนานาชาติ
 ขอเชิญเข้าอบรมหลักสูตรภูมิสารสนเทศสำหรับผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 9
 ขอส่งบุคลากรในสังกัดเข้ารับการฝึกอบรม
 ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติประจำปี2562
 ขอเชิญบุคลากรในสังกัดเข้ารับการอบรมการเตรียมพยาบาลเพื่อรับมือภัยพิบัติ
 ขอเชิญเข้ารับการอบรมหลักสุตรกลยุทธ์การขับเคลื่อนงานบริการในยุคไทยแลนด์4.0
 ขอเชิญเข้าร่วมอบรมด้านโรคผิวหนังปี2562
 ขอเชิญบุคลากรเข้ารับการอบรมหลักสูตรทันตเด็ก
 ขอเชิญเข้าร่วมโครงการหลักสูตรอบรมความรู้ทางด้านกฎหมายปกครองชั้นสูง รุ่นที่ 2
 ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการสมาคมเวชสถิติแห่งประเทศไทยประจำปี2562
 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมภาษา (ภาคปลาย)
 การสมัครเข้ารับการศึกษาอบรมหลักสูตรพลิกบทบาทภาครัฐ
 การสมัครเข้ารับการศึกษาอบรมหลักสูตรพลิกบทบาทภาครัฐสู่ระบบราชการ 4.0ด้วยนวัตกรรมดิจิทัล
 ขอเชิญชวนร่วมสนับสนุนโครงการคลินิกการศึกษาสัญจร
 ขอเชิญเข้ารับการฝึกอบรมประจำปี 2562
 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การเปิดรับสมัครนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562
 ขอประชาสัมพันธ์และเชิญชวนเข้าร่วมการประชุมวิชาการ 20 ปี คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
 ขอเชิญบุคลากรเข้ารับการอบรมการส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุสมผลโดยใช้หลักการ
 ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ"ระบาดวิืยาประยุกต์ "ครั้งที่ 35
 ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมอบรมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ "การจัดทำแผนการจัดการความรู้รายบุคคล"
 ขอประชาสัมพันธ์หลักสูตรนานาชาติระดับปริญญาโทด้านภูมิสารเทศ
 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์หลักสูตรและเชิญชวนบุคลากรในสังกัดเข้าศึกษาต่อ
 ขอเชิญเข้าร่วมอบรมระยะสั้นประจำปี 2562
 ขอประชาสัมพันธ์หลักสูตรฝึกอบรมการใช้โปรแกรมวิเคราะห์ Statement UC
 ขอเชิญเข้าร่วมอบรมหลักสูตรการพัฒนาศักยภาพนักวิจัยเพื่อการวิจัย
 ขอประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษาปีการศึกษา2562ภายใต้โครงการผลิตนักวิทยาศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ
 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา(โท-เอก)
 มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้างและเสริมสร้างระบบคุณธรรม
 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะครั้งที่ 1 และมีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะครั้งที่ 2 (ส
 สรุปบทเรียนการทำงานแบบมีส่วนร่วมในการบริหารราชการประจำปีงบประมาณ 2561
 การสมัครคัดเลือกเพื่อเข้ารับการศึกษาอบรมหลักสูตรการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนสำหรับนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 6
 ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการเรื่องแรงจูงใจในตนเอง:พลังใจในการประกอบวิชาชีพพยาบาลอย่างเป็นสุข
 ขอเชิญสมัครเข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารยุทธศาสตร์ระดับกลางรุ่นที่ 4-รุ่นที่ 6
 ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีเรื่องให้กรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรีคงอยู่ปฏิบัติหน้าที่ต่ออีกหนึ่งภาระ
 ประกาสเจตนารมณ์กรต่อต้านการทุจริต "กระทรวงสาธารณสุข ไม่ทนต่อการทุจริต (MOPH Zero Tolerance)"
 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1 กำหนดวัน เวลา สถานที่ ตน.นักทรัพยากรบุคคล, ตน.นักวิชาการพัสดุ, ตน. นักวิชาการเงินและบัญชี
 ประกาศมาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้างและเสริมสร้างระบบคุณธรรม
 ขอเชิญตรวจไวรัสตับอักเสบบีและซี ฟรี และขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์
 ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมประชุมวิชาการและประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการ
 ขอความอนุเคราะห์ในการจัดส่งผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรการเบิกจ่ายเงินค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ

หน้า 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 จากทั้งหมด82หน้า
| 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82

 
 
 
สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ. 2555 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดระยอง ถนนสุขุมวิท อ.เมือง จ.ระยอง 21000
โทรศัพท์ 038-967415-7 โทรสาร 038-611336 อีเมล์ rayong21 at gmail.com