ขอเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรประจำปีงบประมาณ 2562 หลักสูตรการบริหารสินทรัพย์ รุ่นที่ 1-รุ่นที่4
 ขอประชาสัมพันธ์หลักสูตรฝึกอบรม การพัฒนาศูนย์จัดเก็บรายได้โรงพยาบาล
 ขอเสนอโครงการฝึกอบรมUPGRADE องค์กรคุณธรรมสู่ความเป็นเลิศ
 รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อพิจารณาความเหมาะสมให้ดำรงตำแหน่งว่าง
 การมอบอำนาจการปฏิบัติราชการแทนผุ้ว่าราชการจังหวัดระยอง ที่ 12212,12213 ลงวุันที่ 19 ต.ค.61
 เผยแพร่หลักสูตรอบรม ปีงบประมาณ 2562-สรพ.
 ขอเชิญประชุมวิชาการงานมหกรรมคุณภาพฟื้นฟูวิชาการ โรงพยาบาลชลบุรี
 ประกาศผลการคัดเลือกแพทย์รับต้นสังกัดฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านปี 2562 รอบที่ 1
 ขอเชิญส่งผลงานวิชาการและเข้าร่วมประชุมวิชาการจังหวัดระยอง ประจำปี 2561
 การขึ้นบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ
 ขอเชิญทันตแพทย์เข้าร่วมประชุมวิชาการระดับนานาชาติ
 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการประชุมอมราวิชาการ เรื่อง "Renew the Natural Smile with Restorative Dentistry"
 ขอให้ทันตแพทย์เข้าร่วมประชุมวิชาการของสมาคมทันตแพทย์จัดฟัน
 ขอเชิยส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมและขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์
 ขอเชิญเข้าร่วมประชุมนานาชาติ ระหว่างวันที่ 12-14 ธันวาคม 2561
 ประชาสัมพันธ์การจ้างผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษเป็นศาสตราภิชาน พ.ศ. 2561
 ประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครทันตแพทย์ประจำบ้าน ปีการศึกษา 2562
 ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์และเสนอชื่อบุคคลหรือองค์กร เพื่อเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกรางวัลดีเด่นในงาน "เทียนส่องใจ" เนื่องในวันเอดส์โลก ประจำปี 2561
 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ และพยาบาลวิชาชีพ
 ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกเพื่อบรรจุข้าราชการ เรื่อง รายชื่อผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบั
 ขอเชฺญเข้าอบรมหลักกฎหมายปกครองและคดีปกครองเพื่อการปฏิบัติราชการที่ดี
 ขอเชิญสมัครเข้าร่วมอบรมหลักสูตรการบริหารระดับสูงเชิงบูรณาการทางการแพทย์ (นสพ. รุ่นที่ 2)
 ขอเชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ
 ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมกฎหมายการแพทย์และสาธารณสุข
 ขอความร่วมมือจัดส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมประจำเดือนกันยายน2561
 ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมเพื่อสร้างความแข็งแกร่งและยกระดับความสามารถในการแข่งขัน
 รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ จำนวน 58 อัตรา
 ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลิอกสรรพนักงานราชการทั่วไป เรื่องรายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะครั้งที่ 1 และมีสิทธิเข้า
 ขอเชิญส่งผลงานประกวดภาพถายการเฝ้าระวัง สอบสวน ควบคุมโรคในปีงบประมาณ 2561
 เชิยเข้าร่วมอบรม โครงการสาธารณสุขสัญจร
 ขอเชิญส่งผลงานตีพิมพ์วารสาร สสจ.มหาสารคาม
 ขอเชิญส่งผลงานวิชาการและเข้าร่วมประชุมวิชาการเขตสุขภาพที่ 6 ประจำปี 2561
 ขอความร่วมมือกรอกแบบสำรวจความต้องการฝึกอบรมวิชาการพยาบาล
 ขอเชิยเข้าร่วมประชุมวิชาการ
 ขอประชาสัมพันธ์การรับสมัครเข้าศึกษาอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง
 ขอเชิญเข้ารับการฝึกอบรมระยะสั้น 5 หลักสูตร
 ประชาสัมพันธ์หลักสูตรเพื่อเข้ารับการศึกษาต่อ
 ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ
 ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมภาษา ปี 2561
 การคัดเลือกแพทย์สตรีดีเด่นและมอบทุนสนับสนุนโครงการวิจัย

หน้า 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 จากทั้งหมด82หน้า
| 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82

 
 
 
สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ. 2555 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดระยอง ถนนสุขุมวิท อ.เมือง จ.ระยอง 21000
โทรศัพท์ 038-967415-7 โทรสาร 038-611336 อีเมล์ rayong21 at gmail.com