ขอเรียนเชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง รูปแบบการวิจัยสุขภาพและการใช้สถิติขั้นสูง รุ่นที่21
 ขอเรียนเชิญเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการสร้างเครื่องมือการวิจัย
 ขอเชิญเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องเขียนผลงานวิจัยอย่างไรให้ได้ตีพิมพ์ รุ่นที่5
 ประกาศรับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อพิจารณาความเหมาะสมให้ดำรงตำแหน่งว่าง (ตำแหน่งนายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน)
 ขอเชิญนำเสนอผลงานทางวิชาการในการประชุมวิชาการสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์และศึกษาศาสตร์
 การประกวดองค์กร"ดูแล ห่วยใย ใส่ใจป้องกันเอดส์ในที่ทำงาน"ปี 2561
 การย้ายข้าราชการ ปี 2562 (รอบที่ 2)
 แจ้งอำนาจหน้าที่ของหน่วยงานบริการสุขภาพ
 ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนาโครงการสำคัญในการขับเคลื่อน EEC: ผลกระทบต่อเศรษฐกิจและสังคม
 รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อน/ย้ายให้ดำรงตำแหน่งว่าง
 รายงานสรุปผลการจัดการเรื่องร้องเรียน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑
 ประกาศรับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อย้ายให้ดำรงตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ (ด้านการพยาบาล) ระดับชำนาญการ สถานีอนามัยบ้านดอกกราย สสอ.ปลวแดง จ.ระยอง
 ประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อย้ายข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งผุ้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ) จังหวัดระยอง
 ประกาศรับสมัครคัดเลือกขาราชการเพื่อเลื่อนให้ดำรงตำแหน่งสาธารณสุขอำเภอ (นักวิชาการสาธารณสุข) ระดับชำนาญการพิเศษ จังหวัดระยอง
 ประกาศรับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนให้ดำรงตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ สสจ.ระยอง
 ขอเชิยเข้าร่วมฝึกอบรมในส่วนภูมิภาค ประจำปี 2561
 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์อยู่ระหว่างปรับปรุงหลักสูตรและขอเปิดหลักสูตรปริยญาโท
 ขอเชิญส่งบุคลากรในสังกัดเข้าร่วมฝึกอบรม
 ขอเชิญเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรต่างๆประจำเดือนเมษายนถึงกรกฎาคม2561
 ประกาศรับสมัครผู้ทรงคุณวุฒิเป็นกรรมการนโยบายและยุทธศาสตร์ครอบครัวแห่งชาติ
 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดระยอง
 รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามทุจริตของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑
 รายการปรับปรุงขั้นตอน/แนวทางการปฏิบัติงานหรือระเบียบเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
 โครงการประชุม/อบรม "สาธารณสุขระยอง ใสสะอาด ปราศจากคอร์รัปชัน"
 ประกาศสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดระยอง เรื่อง มาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนและแนวทางการตรวจสอบเจ้าหน้าที่ถึงความเกี่ยวข้องกับผู้เสนองานจัดซื้อจัดจ้าง
 รายงานผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดระยอง
 ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมงาน "การประชุมวิชาการข้าวแห่งชาติ ครั้งที่ 5 "
 ขอเชิญประชาสัมพันธ์หลักสูตรประกาศนียบัตรแนวคิดพื้นฐานการจัดการความขัดแย้งด้วยสันติวิธี
 ขอเชิญประชาสัมพันธ์หลักสูตรประกาศนียบัตรแนวคิดพื้นฐานการจัดการความขัดแย้งด้วยสันติวิธี
 ขอเชิญบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรต่างๆประจำเดือนพฤษภาคม2561-กรกฎาคม2561
 ขอเชิญส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรม
 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาปีการศึกษา2561
 ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมสัมมนาวิชาการ
 ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนาวิชาการเรื่อง "นโยบายการบริหารการพัฒนาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ข่าวการรับสมัครอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง 2 ภาษา รุ่นที่ 16
 ขอเชิญบุคลากรในสังกัดเข้าร่วมประชุมวิชาการนานาชาติ 2561
 ขอเชิญสมัครสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไปประจำปี 2561 ทางอินเตอร์เนต
 ประกาศคณะกรรมการบรีหารพนักงานกระทรวงสาธารณสุข
 ประชาสัมพันธ์และเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการ ประจำปี 2561 (โรคเบาหวาน)
 ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมอบรมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร

หน้า 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 จากทั้งหมด82หน้า
| 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82

 
 
 
สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ. 2555 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดระยอง ถนนสุขุมวิท อ.เมือง จ.ระยอง 21000
โทรศัพท์ 038-967415-7 โทรสาร 038-611336 อีเมล์ rayong21 at gmail.com