ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการอุปกรณ์เครื่องมือทางการแพทย์สำหรับพยาบาล รุ่นที่ 13
 ขอเปลี่ยนแปลงวันการจัดอบรมวิชาการการดูแลผู้ป่วยที่ใช้เครื่องช่วยหายใจ รุ่นที่ 15
 ขอเชิญประชุมและส่งผลงานวิชาการเข้าร่วมประกวดในการประชุมวิชาการและมหกรรมการแสดงผลงาน 100 ปี การสาธารณสุขไทย (พ.ศ.2461-2561)
 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการประชุมวิชาการนานาชาติ
 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์หลักสูตรปริญญาโทและปริญญาเอก
 ขอประชาสัมพันธ์หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา2561
 ขอเชิญเข้าร่วมอบรมการศึกษาวิจัยคลินิกขั้นพื้นฐานและมาตรฐานการปฏิบัติทางคลินิกที่ดี
 แนวทางการเปิดเผยข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างราคากลางและการคำนวณราคากลาง ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 15 รายการ
 ประกาศการเปิดเผยรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลางและการคำนวณราคากลางจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 25 รายการ
 แนวทางการเปิดเผยข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างราคากลางและการคำนวณราคากลาง ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 10 รายการ
 ประกาศรายชื่อผุ้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ นักวิชาการสาธารณสุข
 ขอเชิญประชุมวิชาการนานาชาติ
 เชิญบุคลากรเข้ารับการฝีกอบรมSatir model in clinical daity practice series:how to help patients loss and grief
 ขอเชิญอบรมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการอบรมความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนสำหรับภาครัฐ
 ขอเชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการและประชุมวิชาการสาธารณสุขแห่งชาติครั้งที่16
 มหวาิทยาลัยขอนแก่น เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ในระดับปริญญาโทและปริญญาเอก
 ขอประชาสัมพันธ์หลักสูตรระยะยาว (หลักสูตร 1ปี)
 ผู้ที่สอบผ่าน พนักงานกระทรวงสาธารณสุข กรอกสัญญาจ้างมาด้วยในวันที่ 15 มี.ค.2651 จำนวน 2 ชุด
 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป (ทำสัญญาจ้าง 15 มี.ค.2561)
 ขอร่วมประชุมวิชาการฉลาดใช้บริการ ฉลาดช่วยผู้ป่วยฉุกเฉิน
 ขอความอนุเคราะห์เข้าประชาสัมพันธ์เรื่องการฝึกอบรมระยะสั้น
 ขอเชิญเข้าอบรมเรื่องการวิจัยแบบผสมผสานทางสุขภาพ
 ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการsmart Er และEms literacy ฉลาดใช้บริการ ฉลาดช่วยผู้ป่วยฉุกเฉิน
 ขอความอนุเคราะห์จัดส่งบุคลากรเข้ารับการอบรม และร่วมฟังบรรยายจากศิลปินแห่งชาติ
 ประชาสัมพันธ์การเปิดรับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าศึกษาในหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต(โครงการพิเศษ)
 ประชาสัมพันธ์โครงการ "#ออฟฟิสนี้ไม่ธรรมดา@พังงา"
 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษาภาคต้น
 ขอเชิญบุคลากรในสังกัดลงทะเบียนร่วมโครงการให้บริการเผยแพร่ความรู้ทางวิชาการสู่ชุมชน
 ขอส่งบุคลากรในสังกัดเข้ารับการฝึกอบรม
 ขอเชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการและการประชุมวิชาการสาธารณสุขครั้งที่16
 ขอเชิญประชุมเชิงปฏิบัติการการใช้ การบำรุงรักษาและสอบเทียบเครื่องมือแพทย์
 ขอเชิญประชุมวิชาการแพทย์สตรีนานาชาติ
 รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อรับย้ายให้ดำรงตำแหน่งว่าง
 ประกาศจังหวัดระยอง เรื่อง รับสมัครคัดเลือกข้าราชกาารเพื่อรับย้ายให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน)
 ประกาศรายชือผู้ผ่านครั้งที่ 1 (พนักงานกระทรวงสาธารณสุข) และประเมินครั้งที่ 2 (สอบสัมภาษณ์) วันที่ 5 มี.ค.61
 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การเปิดรับสมัครเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษาม.บูรพา
 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาแบบมีการเทียบโอน
 เชิญอบรมปฏิบัติการเรื่องEthical lssues of Health Sciences and Scial Sciences Research
 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องสถิติเบื้องต้นสำหรับงานวิจัยด้านสาธารณสุข
 ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมใหญ่ประจำปี 2561 ครั้งที่ 22

หน้า 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 จากทั้งหมด82หน้า
| 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82

 
 
 
สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ. 2555 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดระยอง ถนนสุขุมวิท อ.เมือง จ.ระยอง 21000
โทรศัพท์ 038-967415-7 โทรสาร 038-611336 อีเมล์ rayong21 at gmail.com