ขอเชิญประจำปีวิทยาลัยแพทย์ฉุกเฉินแห่งประเทศไทยครั้งที่2
 ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานในการประชุมAPACRS2018
 ขอความร่วมมือเก็บข้อมูลการใช้และการกระจายพยาบาลผู้ปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูง(APN)
 ประชาสัมพันธ์การขยายเวลาส่งผลงานประกวดเรื่องเล่าทางการแพทย์ รักนะจึงบอก ปีที่ 3
 ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการเรื่องเวชศาสตร์ป้องกันเขตเมือง
 สำรวจผู้ที่ประสงค์สมัครเข้าเรียน โครงการร่วมผลิตนักปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์
 ขอเชิญประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 26 ประจำปี 2561
 ขอเชิญประชุมเรื่องยาและสารพิษในชีวิตประจำวัน
 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมระยะสั้นเชิงปฏิบัติการ
 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ ครั้งที่ 1 (พนักงานกระทรวงสาธารณสุข)กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ
 ขอความร่วมมือจัดส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมและเผยแพร่ข่าวการอบรม ประจำปี 2561
 ร่างประกาศฯ และร่างเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารพัสดุ เป็นอาคาร คสล. 2 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 576 ตารางเมตร รพ.เขาชะเมาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
 ร่างประกาศฯ และร่างเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างตึกพิเศษ 16 เตียง เป็นอาคาร คสล. 2 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 817 ตารางเมตร รพ.เขาชะเมาเฉลิมพระเกียรติ 80
 ขอเชิญส่งบุคลากรสมัครเข้าร่วมโครงการนักบริหารยุทธศาสตร์ระดับกลาง/สูง
 แนะนำหน่วยงานและนำเสนอโปรแกรมฝึกอบรม
 ขอเชิญประชุมวิชาการสัญจร ในโครงการ "วิกฤตโรคหัวใจ ปลอดภัยทั่วไทย (Save Thais from Heart Diseases)" ปีงบประมาณ 2561
 แจ้งเวียนหลักสูตรการพัฒนาความเชื่ยวชาญด้านนโยบายและยุทธศาสตร์สุขภาพ รุ่นที่3 ปี 2561
 MQA-เอกสารหมายเลข 1 -พิจารณาข้อมูลลักษณะองค์การ
 PMQA-เอกสารหมายเลข 2 -แบบฟอร์มเพื่อพิจารณาและส่งข้อมูลเพิ่มเติม
 ขอเชิญเข้าร่วมฝึกอบรมเรื่อง คีเลชั่นบำบัด (Chelation Therapy)
 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และเชิญชวนเข้าร่วมงานประชุมวิชาการโรงพยาบาลราชวิถี ครั้งที่ 29
 การประชุมวิชาการประจำปีครั้งที่ 29 th Annual Scientific Meeting 2018
 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมหลักสูตรการสร้างสุขในที่ทำงาน
 ขอเสนอหลักสูตรฝึกอบรมประจำปีงบประมาณ 2561
 ประกาศการสอบเพื่อรับหนังสืออนุมัติแสดงความรู้ ความชำนาญเฉพาะทางในวิชาชีพการพยาบาล
 ขอความร่วมมือจัดส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมและเผยแพร่ข่าวการอบรมประจำปี2561
 ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการ
 ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมระยะสั้น การฟื้นฟูสุขภาพคนพิการและผู้สูงอายุ
 ประชาสัมพันธ์การอบรมฟื้นฟูวิชาการวิสัญญีวิทยาสำหรับวิสัญญีพยาบาล
 ปรับปรุงคำสั่งมอบหมายและมอบอำนาจ
 แจ้งเปลี่ยนแปลงชื่อการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 3 ปี2561และวันจัดประชุม
 ประชาสัมพันธ์การเปิดรับสมัครนักศึกษา ปี2561 รอบที่2
 ขออนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์หลักสูตรรัฐประศาสตรมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ รุ่นที่ 32
 การมอบอำนาจการปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ที่ 854/2561 เรื่อง การมอบอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัดระยองให้แก่รองผุ้ว่าราชการจังหวัดระยอง หัว
 PMQA-รายละเอียดการจัดทำข้อมูลลักษณะสำคัญขององค์การ 13 ข้อคำถาม
 PMQA-เอกสารหมายเลข 1 -พิจารณาข้อมูลลักษณะองค์การ ส่งภายในวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2561
 PMQA-เอกสารหมายเลข 2 -แบบฟอร์มเพื่อส่งข้อมูลเพิ่มเติมภายในวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2561
 ขอความร่วมมือทุกกลุ่มงานใน สสจ.ระยอง พิจารณาข้อมูลและส่งข้อมูลเพิ่มเติม (PMQA) ภายในวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2561
 ขอความเห็นชอบให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐประเภทอื่นลาเข้าร่วมโครงการบรรพชาอุปสมบท
 เชิญบุคลากรในสังกัดเข้ารับการอบรมโดยไม่ถือเป็นวันลา

หน้า 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 จากทั้งหมด82หน้า
| 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82

 
 
 
สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ. 2555 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดระยอง ถนนสุขุมวิท อ.เมือง จ.ระยอง 21000
โทรศัพท์ 038-967415-7 โทรสาร 038-611336 อีเมล์ rayong21 at gmail.com