เชิญชวนแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์เข้าร่วมประชุมวิชาการประจำปี ครั้งที่ 33 และนำเสนอผลงานวิจัย
 ขอเชิญบุคลากรเข้าอบรมและขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์จัดอบรมโครงการหลักสูตรประกาศนียบัตรกฎหมายการค้าระหว่างประเทศ
 ประชาสัมพันธ์ รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนขึ่นดำรงตำแหน่งเภสัชกร (ด้านเภสัชสาธารณสุข) ระดับเชี่ยวชาญ ในสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
 ขอประชาสัมพันธ์โครงการอบรมหลักสูตรเชิงปฏิบัติการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค
 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2561
 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมหลักสูตร "กลยุทธ์การจัดทำและการประเมินผลโครงการอย่างมืออาชีพ"รุ่นที่ 3
 แนวทางการเปิดเผยข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างราคากลางและการคำนวณราคากลาง จ้างบริการลักษณะงานเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูลและประสานงาน
 สำรวจข้อมูลโครงการวิจัยและพัฒนาของประเทศในปีงบประมาณ 2560 ทุกโครงการ ทุกแหล่งทุน
 รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปีการศึกษา 2561
 ขอเชิญเข้าอบรมโครงการอบรมหลักสูตร "ผู้นำยุคใหม่เครือข่ายอาเซียน" รุ่นที่ 6
 ขอเชิญชวนสมัครเข้ารับการอบรมหลักสูตรฝึกอบรมการพยาบาลเฉพาะทาง (หลังปริญญาตรี)ด้านการพยาบาลผู้ป่วยแบบประคับประคอง รุ่นที่ 3
 ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมอบรมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร "การจัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน (Work Manual) ด้วยการจัดการความรู้เพื่อพัฒนาความก้าวหน้าในส
 ขอเชิญส่งผลงานวิชาการและเข้าร่วมประชุมวิชาการ รพ.พระปกเกล้า ครั้งที่ 16
 ขอเชิญสมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อรับรางวัล DMSc Award ในการประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 26 ประจำปีงบประมาณ 2561 จัดโดยกรมวิทยาศาสตร์การแ
 ประชาสัมพันธ์ผลงานด้านนวัตกรรมและผลงาน Know-how รพ.รามาธิบดี
 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป จำนวน 10 ตำแหน่ง อัตราว่าง 21 อัตรา 7-14 ก.พ.61
 ขอประชาสัมพันธ์และเรียนเชิญเข้าร่วมประชุมเวทีวิชาการระดับชาติและนานาชาติและขออนุญาตให้บุคลากรในสังกัดเข้าร่วมประชุมโดยไม่ถือเป็นวันลา
 ขอเชิญบุคลากรในสังกัดเข้าร่วมประชุมวิชาการประจำปี 2561
 ขอเรียญเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการอายุรศาสตร์ ครั้งที่ 28 ประจำปี 2561
 ขอเชิญสมัครขอรับรางวัลเลิศรัฐ สาขาการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ประจำปี พ.ศ. 2561
 ขอเชิญส่งบุคลากรในสังกัดเข้ารับการฝึกอบรมและเผยแพร่ข่าวการฝึกอบรม
 ขอเชิญบุคลากรในสังกัดเข้ารับการอบรมโครงการเตรียมพร้อมสู่การเกษียณอายุงาน"เกษียณสร้างสุข"ประจำปี 2561
 ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "วิทยาการประเมินผลกระทบด้านสุขภาพ"และขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การประชุมให้กับผู้สนใจในหน่วยงาน
 วารสารออนไลน์ศูนย์การศึกษาแพทยศาสตร์คลินิก โรงพยาบาลพระปกเกล้า
 ขอเชิญส่งข้าราชการและพนักงานเข้าร่วมโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต
 รับสมัครบุคลากรเข้าศึกษาในหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาสุขศึกษาและการส่งเสริมสุขภาพ
 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมหลักสูตรอบรมพยาบาลวิชาชีพและบุคลากรในระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉิน
 ขอประชาสัมพันธ์ และเชิญสมัครเข้าร่วมโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพเจ้าพนักงานเภสัชกรรมและการประกวดผลงานวิชาการ ปี 2561
 ขอเชิญนักวิชาการเข้ารับการอบรมและขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การอบรมปฏิบัติการ แพทย์และพยาบาล เรื่องการดูแลวัยรุ่นและสตรีท้องไม่พร้อมเพื่อป้องกันการแท้ง
 การพิจารณารางวัลพยาบาลดีเด่น ประจำปี 2561
 ขอความร่วมมือจัดส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมปฏิบัติการพัฒนาสมรรถนะพยาบาลกู้ชีพ
 เอกสารประกอบการประชุม (หัวข้อที่ 6-7) วันที่ 10 มกราคม 2561 ขอเชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรผู้ปฏิบัติงานมูลฝอยติดเชื้อ ณ โรงแรมโกลเด้น ซิตี้
 เอกสารประกอบการประชุม (หัวข้อที่ 4-5) วันที่ 10 มกราคม 2561 ขอเชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรผู้ปฏิบัติงานมูลฝอยติดเชื้อ ณ โรงแรมโกลเด้น ซิตี้
 เอกสารประกอบการประชุม (หัวข้อที่ 1-3) วันที่ 10 มกราคม 2561 ขอเชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรผู้ปฏิบัติงานมูลฝอยติดเชื้อ ณ โรงแรมโกลเด้น ซิตี้
 ขอเชิญบุคลากรในสังกัดเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับนานาชาติและนำเสนอผลงานวิจัย
 ขอเชิญเข้าร่วมอบรมเรื่อง การพยาบาลผู้ป่วยโรคหัวใจและหลอดเลือดฯ ปี 2561
 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การตรวจวินิจฉัยการติดเชื้อพยาธิโปรโตชัวและปรสิตหนอนพยาธิในลำไส้"
 ขอเชิญประชุมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาองค์กรคุณภาพ PMQA จังหวัดระยอง” วันที่ 13 กพ.2561 ณ ห้องประชุมชัยพฤกษ์ สสจ.ระยอง
 ขอเชิญสมัครขอรับรางวัล United Nations Public Service Awards 2018
 ประชาสัมพันธ์และเชิญชวนสมัครเข้าร่วมแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอล เนื่องในเทศกาลวันวาเลนไทน์ Safety Valentine Safe Sex ครั้งที่ 1/2561

หน้า 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 จากทั้งหมด82หน้า
| 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82

 
 
 
สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ. 2555 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดระยอง ถนนสุขุมวิท อ.เมือง จ.ระยอง 21000
โทรศัพท์ 038-967415-7 โทรสาร 038-611336 อีเมล์ rayong21 at gmail.com