ขอเชิญประชุมเชิงปฏิบัติการ "ส่งเสริมหน่วยงานเขียนรายงานเพื่อสมัครรับรางวัลเลิศรัฐ สาขาบริการภาครัฐ และรางวัล United Nations Public Service Awards 2018
 โครงการอบรมหลักสูตร "ผู้นำยุคใหม่เครือข่ายอาเซียน" รุ่นที่ 6
 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา (โท - เอก) ประจำปี 2561
 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมหลักสูตร "การวิเคราะห์อัตรากำลังและการวางแผนกำลังคนด้านสุขภาพเพื่อสนับสนุนระบบบริการสุขภาพ
 ขอประชาสัมพันธ์การประชุมใหญ่ทางวิชาการประจำปี ครั้งที่ 55/2561 ของรังสีวิทยาสมาคมแห่งประเทศไทย
 ขออนุมัติบุคลากรในสังกัดเข้ารับการ "อบรมระยะสั้นโลหิตวิทยา ครั้งที่ 13"
 ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการ เรื่อง การพัฒนาคุณภาพการดูแลผุ้ป่วยระยะกลาง(lntermediate care)โดยใช้กระบวนการพยาบาล
 หลักสูตรการอบรมด้านโรคผิวหนัง ปี 2561
 ขออนุมัติประกาศใช้ มาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนและแนวทางการตรวจสอบเจ้าหน้าที่ถึงความเกี่ยวข้องกับผู้เสนองานจัดซื้อจัดจ้าง
 รายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานอาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน (Conflict of Interests :COI) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
 เชิญเข้าประชุมสามัญประจำปี 2560 สมาคมแพทย์โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์แห่งประเทศไทยและ การประชุมวิชาการเรื่อง สุขภาพทางเพศในวัยรุ่น (Sexual Health Health a
 ขอความร่วมมือจัดกิจกรรมโคงการ"ประชาร่วมใจลดการตีตรา นำพาสู่สังคม เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของในหลวงรัชกาลที่ ๙"
 ประกาศการเปิดเผยรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลางและการคำนวณราคากลางจ้างเหมาจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ แบบรูป แบตเตอรี่สำรอง
 คำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี (การมอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรีรักษาราชการแทนนายกรัฐมนตรี และมอบหมายและมอบอำนาจให้รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนต
 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์เชิญชวนเข้าร่วมการประชุมวิชาการวัคซีนสำหรับเภสัชกรด้านการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค
 ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรมรณรงค์โรคเบาหวาน 2560 และส่งผลงานร่วมประกวด
 ประกาศการเปิดเผยรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลางและการคำนวณราคากลางจ้างบริการนักวิชาการสาธารณสุข กลุ่มงานประกันสุขภาพ
 คำสั่งมอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยผู้ตรวจราชการกระทรวง
 ประชาสัมพันธ์หลักสูตรฝึกอบรม การใช้เครื่องมือควบคุมกำกับประเมินผลการดำเนินงานศูนย์จัดเก็บรายได้ค่ารักษาพยาบาล
 ขอเชิญเสนอชื่อผู้บริหารและบุคคลที่สมควรได้รับการพิจารณาผู้บริหารการพยาบาลและพยาบาลดีเด่นด้านการควบคุมการบริโภคยาสูบประจำปี พ.ศ. 2561
 ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมโครงการอบรมหลักสูตรการบริหารทรัพยากรมนุษย์ชั้นสูงรุ่นที่8และหลักสูตรการบริหารทรัพยากรมนุษย์เพื่อความสำเร็จขององค์กรรุ่นที่3
 ตัวอย่างคำตอบ EB1-11 ปี 60
 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการกู้ชีวิตขั้นสูงสำหรับแพทย์และพยาบาลจากทั่วประเทศ
 ขอเชิญร่วมประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการงานด้านรังสีการแพทย์ ครั้งที่ 7
 ประชาสัมพันธ์หลักสูตรระดับปริญญาโท-เอก (หลักสูตรนานาชาติ-ภาคพิเศษ) ม.มหิดล
 ประชาสัมพันธ์การรับสมัครเข้าศึกษาระดับปริญญาโท ม.รามคำแหง
 ขอเชิญส่งศัลยแพทย์เข่้าอบรมระยะสั้น
 ขอประชาสัมพันธ์ การจัดประชุมวิชาการประจำปี สำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เรื่อง การดูแลสุขภาพ เมื่อประเทศไทย ก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุอย่
 ขอเชิญพยาบาลและผู้สนใจเข้าร่วมประชุมวิชาการ ICN Forum ครั้งที่ 12
 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561
 สำนักงาน ก.พ. รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อรับทุนรัฐบาลฯ ประจำปี 2561 รับสมัครระหว่างวันที่ 9 พ.ย. - 27 ธ.ค. 2560
 ขอเชิญเข้าร่วมประชุมและขอประชาสัมพันธ์โครงการประชุมวิชาการ ประจำปี 2561
 ประชาสัมพันธ์สมัครอบรมภาคษา (ภาคปลาย) ปีการศึกษา 2560
 ขอเชิญบุคลากรเข้ารับการอบรม
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบริการลักษณะงานนักวิเคราะห์นโยบายและแผน สสจ.ระยอง โดยวิธเฉพาะเจาะจง
 ประชุมคณะกรรมการจริยธรรมวิจัยในมนุษย์ วันที่ 13 ธค.2560 เวลา 13.30-16.30 น.
 ขอเชิญประชุม PMQA ครั้งที่ 2 วันที่ 14 ธันวาคม 2560
 แนวทางการเปิดเผยข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างราคากลางและการคำนวณราคากลาง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
 ขอเชิญอบรมหลักสูตร "บริหารภาครัฐ 4.0" และหลักสูตร "ผู้นำ 4.0" ด้วยต้นแบบนวัตกรรมการบริหารประเทศ 4.0
 ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการประจำปี พ.ศ. 2561 และเชิญนำเสนอผลงานวิจัยเผยแพร่ใน Proceeding/วารสารพฤฒาวิทยาและเวชศาสตร์ผู้สูงอายุ

หน้า 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 จากทั้งหมด82หน้า
| 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82

 
 
 
สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ. 2555 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดระยอง ถนนสุขุมวิท อ.เมือง จ.ระยอง 21000
โทรศัพท์ 038-967415-7 โทรสาร 038-611336 อีเมล์ rayong21 at gmail.com