ขอเชิญเข้าร่วมฝึกอบรมหลักสูตร"การบริหารเชิงยุทธศาสตร์" รุ่นที่ 1 ประจำปี 2561
 การอบรมเชิงปฏิบัติการ"ความรู้พื้นฐานระบบเครือข่ายสำหรับผู้ดูแลระบบสารสนเทศโรงพยาบาล
 ขอเรียนชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการแพทยสภา-ปธพ. ครั้งที่ 5
 ขอเชิญบุคลากรในหน่วยงานของท่านเข้าร่วมประชุมฟื้นฟูวิชาการประจำปี
 ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมอบรมโครงการฝึกอบรม"การจัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน (work Manual)
 ขอเชิญร่วมโครงการอบรม "หลักสูตรการส่งเสริมเด็กพัฒนาการล่าช้า เด็กพิเศษอย่างเป็นองค์รวม
 ขอประชาสัมพันธ์ สำนักทันตสาธารณสุข กรมอนามัย เชิญชวนส่งนวัตกรรมการดูแลสุขภาพช่องปากคนพิการ ภายในวันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑
 หลักเกณฑ์และวิธีดำเนินการเกี่ยวกับการย้าย การให้ปฏิบัติราชการ ของสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
 การย้ายข้าราชการ ปี 2561 (รอบที่ 1)
 ประชุมวิชาการ เทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศแห่งชาติ
 ขอเรียนเชิญสมัครเข้าร่วมโครงการประชุมวิชาการเรื่อง ก้าวสู่การเป็นผู้นำทางการพยาบาลยุค Thailand 4.0
 ขอเชิญบุคลากรในสังกัดเข้าร่วมประชุมโครงการปฏิบัติการ การจัดการทางเภสัชกรรม
 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ เวทีระบบบริการปฐมภูมิ และสุขภาพชุมชน 2560 "สานพลังภาคีสู่สังคมอายุศตวรรษที่ 21"
 ขอเชิญเข้ารับการอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาผดุงครรภ์ รุ่นที่ 4
 ขอเชิญเข้าร่วมโครงการประชุมวิชาการสัญญาณเตือนภัยล่วงหน้าในยุค Thailand 4.0
 ขอเชิญประชุมการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) ครั้งที่1/ 2561 ในวันที่ 16 พฤศจิกายน 2560
 ขอเชิญประชุมคณะกรรมการจริยธรรมการศึกษาวิจัยในมนุษย์ วันที่ 14 พย.2560 ณ ห้องจริยธรรม สสจ.ระยอง
 ประกาศจังหวัดระยอง เรื่อง การขึ้นบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ สังกัด สสจ.ระยอง
 ขอเชิญเข้าร่วมงานและขอความอนุเคราะห์เจ้าหน้าที่ร่วมจัดกิจกรรมวันเอดส์โลก ประจำปี 2560
 ความรู้เกี่ยวกับพ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ เดือนตุลาคม ๒๕๖๐
 ประกาศกรมควบคุมโรค เรื่องการป้องกันโรคและภัยสุขภาพที่เกิดในช่วงฤดูหนาวของประเทศไทย
 ขอเชิญชวนบุคลากรเข้ารับการประชุมเชิงปฏิบัติการ ด้านการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะครูแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว
 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุแต่งตั้ง ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ
 รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนให้ดำรงตำแหน่งสาธารณสุขอำเภอ (นวก) ระดับชำนาญการพิเศษ จ.ระยอง
 รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนให้ดำรงตำแหน่งสาธารณสุขอำเภอ (นวก) ระดับชำนาญการพิเศษ จ.ระยอง
 ขอเชิญเข้าประชุมและขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ การประชุมวิชาการเรื่อง Pediatric Nurses Conference 2017 : Let is Move Together for IV Care Quality
 ขอเชิญร่วมประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิชาการระดับชาติ การสร้างเสริมสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 3 "สหสาขาวิชาชีพเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต"
 ขอเชิญส่งบุคลากรสมัครเข้ารับการอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาเวชปฏิบัติทั่วไป (การรักษาโรคเบื้องต้น) รุ่นที่ 19/2561
 ขอความอนุเคราะห์ส่งบุคลากรเข้ารับการอบรม "โครงการอบรมเรื่องการดูแลรักษาต้นไม้ใหญ่ในงานภูมิทัศน์เมืองหลักสูตร 5 วัน ระดับผู้จัดการ/หัวหน้างาน รุ่นที่ 1
 ขอเชิญเข้าประชุมและขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์
 คำสั่งให้พนักงานกระทรวงสาธารณสุขปฏิบัติงาน 169/2560 ลว.24 ต.ค.60 จำนวน 17 ราย
 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์หลักสูตรฝึกอบรม
 การมอบอำนาจการปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ที่14912/2560 ลงวันที่ 5 ต.ค.60 เรื่อง การมอบอำนาจในการดำเนินการตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วย
 ขอเชิญเข้าร่วมโครงการประชุมวิชาการการพยาบาลเพื่อฟื้นฟูสภาพผู้ป่วยบาดเจ็บไขสันหลัง
 ขอเชิญเข้าร่วมโครงการประชุมวิชาการการดูแลผู้ป่วยที่คาเข็มในหลอดเลือดส่วนปลาย "We care IV care"
 ขอเชิญร่วมประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการงานด้านรังสีการแพทย์ ครั้งที่ 7
 โครงการฝึกอบรมหลักสูตร "ผู้นำยุคใหม่" รุ่นที่ 5
 ขอประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษาหลักสูตรเภสัชศาสตรมหาบัณฑิตและหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขาวิทยาการและการจัดการทางเภสัขศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ)
 แก้ไขข้อบังคับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พกส.ซึ่งจดทะเบียนแล้ว พ.ศ.2559 แแบฟอร์มเกี่ยวกับกองทุน
 ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมอบรมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร "การจัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน (Work Manual) ด้วยการจัดการความรู้เพื่อพัฒนาความก้าวหน้าในส

หน้า 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 จากทั้งหมด82หน้า
| 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82

 
 
 
สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ. 2555 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดระยอง ถนนสุขุมวิท อ.เมือง จ.ระยอง 21000
โทรศัพท์ 038-967415-7 โทรสาร 038-611336 อีเมล์ rayong21 at gmail.com