ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมอบรมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร "การจัดทำแผนการจัดการความรู้รายบุคคล (Individual KM Plan) ในการพัฒนากระบวนการปฏิบัติงานข
 ขอเชิญเข้าร่วมงานประชุมวิชาการพยาบาลจักษุครั้งที่ 2 ประจำปี 2560
 คำสั่งมอบอำนาจ ผวจ.14728/2560 เรื่อง การมอบอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัดให้แก่รองผุ้ว่าราชการจังหวัดระยอง หัวหน้าส่วนราชการกลางที่ตั้งอยู่ในจังหวัดระยอง
 คำสั่งมอบอำนาจ ผวจ.14728/2560 เรื่อง การมอบอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัดให้แก่รองผุ้ว่าราชการจังหวัดระยอง หัวหน้าส่วนราชการกลางที่ตั้งอยู่ในจังหวัดระยอง
 ขอประชาสัมพันธ์โครงการประชุมวิชาการเชิงปฏิบัติการทันตบุคลากร ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ระหว่างวันที่ ๑๒-๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๐
 ประกาศจังหวัดระยอง เรื่อง รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งฯ ตน.พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ จำนวน 4 อัตรา
 การรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรับทุนรัฐบาลฯ ประจำปี ๒๕๖๑
 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป
 การกำหนด User name และ password ของเจ้าหน้าที่ สสจ.
 ขอเชิญข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ พนักงานมหาวิทยาลัย ที่เป็นทันตบุคลากรและผู้สนใจ เข้าร่วมประชุมวิชาการชมรมทันตสาธารณสุขแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 10 ประ
 ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติทางจักษุ
 คำสั่งให้พนักงานกระทรวงสาธารณสุขปฏิบัติงาน 152/2560 ลว.28 ก.ย.60 จำนวน 377 ราย
 ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมประชุมวิชาการ เรื่อง "บันทึกทางการพยาบาลคือหลักฐานสำคัญของการปฏิบัติวิชาชีพการพยาบาลที่เป็นสากล : แนวคิดและแนวปฏิบัติ"
 ขอเรียนเชิญสมัครเข้าร่วมโครงการอบรมทางวิชาการ เรื่อง "เทคนิคการดูแลผู้ป่วยหัวใจและหลอดเลือด และการแปลผลคลื่นหัวใจ" รุ่นที่ 13
 ขอความร่วมมือเสนอชื่อนิสิตเก่าดีเด่นมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑
 เสนอชื่อศิษย์เก่าดีเด่นพร้อมผลงาน
 ขอเชิญข้าราชการที่เป็นทันตแพทย์และผู้ทีสนใจ เข้าร่วมประชุมวิชาการชมรมทันตกรรมสำหรับเด็กฯ ประจำปี พ.ศ. 2560
 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์หลักสูตรอบรมภาษาอังกฤษ
 ขอเชิญเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมทางวิชาการเวชศาสตร์ฉุกเฉินเชียงใหม่ ครั้งที่ ๓
 ความรู้เกี่ยวกับพ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ เดือนกันยายน ๒๕๖๐
 ขอประชาสัมพันธ์โครงการ เด็กเล็กฟันดี วิถี SELF CARE เชิญชวนประกวดนวัตกรรมดูแลสุขภาพช่องปากเด็กอายุ 0-5 ปี
 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1 พนักงานกระทรวงสาธารณสุข และมีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 2
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการอินเตอร์เน็ตประเภทองค์กร
 โรงพยาบาลร้อยเอ็ด รับสมัครแพทย์ประจำบ้านสาขาศัลยศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2560
 โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานีประชาสัมพันธ์การรับสมัครแพทย์ประจำบ้าน สาขาศัลยศาสตร์ รอบที่ 1 ปีการศึกษา 2561
 สมาคมศิย์เก่าบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล เชิญเสนอชื่อศิษย์เก่าดีเด่น พร้อมผลงาน
 ประชาสัมพันธ์สมัครเข้าร่วมโครงการ หลักสูตร "การสร้างความสุขในที่ทำงและความผูกพันของพนักงาน" รุ่นที่ 3
 ประชาสัีมพันธ์โครงการพัฒนาทักษะและอาชีพ ปี 3
 ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรต่างๆ
 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการกลางปี 2560
 ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์โรคไข้หวัดนก
 ประชาสัมพันธ์การดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น
 รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ปฎิบัติหน้าที่ผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอ
 ลำดับการนำเสนอผลงานวิชาการ : ประชุมวิชาการสาธารณสุขจังหวัดระยอง ประจำปี 2560
 กำหนดการประชุมวิชาการสาธารณสุขจังหวัดระยอง ประจำปี 2560
 ขอเชิญเข้าร่วมอบรมหลักสูตรระยะสั้นเรื่อง การป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อในโรงพยาบาล สำหรับแพทย์ พยาบาล และนักเทคนิคการแพทย์ ครั้งที่ 12
 ทุนส่งเสริมและสนับสนุนงานวิจัย
 ขอเชิญส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมและขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ หลักสูตรต่างๆตามไฟล์แนบ
 ขอเชิญส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมและขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์
 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมหลักสูตร การสร้างความสุขในที่ทำงานและความผูกพันของพนักงาน รุ่นที่ 3

หน้า 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 จากทั้งหมด82หน้า
| 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82

 
 
 
สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ. 2555 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดระยอง ถนนสุขุมวิท อ.เมือง จ.ระยอง 21000
โทรศัพท์ 038-967415-7 โทรสาร 038-611336 อีเมล์ rayong21 at gmail.com