ขอเชิญบุคลากรเข้ารับการอบรม หลักสูตรพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลเด็กที่มีปัญหาพัฒนาการและพฤติกรรม รุ่นที่ 5
 ขอให้ตราวจสอบข้อมุลลูกจ้างชั่วคราวในระบบ HROPS ภายในวันที่ 25 ก.ย.2560
 ประกาศรายชื่อผู้สมีสิทธิ์สอบ ประมินครั้งที่ 1 พนักงานกระทรวงสาธารณสุข จำนวน 12 ตำแหน่ง อัตราว่าง 23 อัตรา
 ประกาศการขึ้นบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ และตำแหน่งนักรังสีการแพทย์ปฏิบัติการ สังกัด สำนังก
 ขอเชิญสมัครเข้ารับการอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมมาภิบาลทางการแพทย์สำหรับผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่6 (ปธพ.6)
 การประชุมวิชาการ One-day TASP Scientific Meeting 2017
 ประชาสัมพันธ์ การประชุมวิชาการนานาชาติด้านอาชีวอนามัย สำหรับบุคลากรด้านการแพทย์และสาธารณสุขครั้งที่ 10
 ประชาสัมพันธ์การรับสมัครแพทย์ประจำบ้าน ประจำปีการศึกษา 2561
 ประชาสัมพันธ์ การอบรมวิชาการระยะสั่น Rheumatology for the Non-Rheumatologist
 ประชาสัมพันธ์ การประชุม Advances in Arthritis/Autoimmune Meeting ครั้งที่ 5
 สรุปประชุมคณะกรรมการและคณะทำงานฯประชุมวิชาการสาธารณสุขจังหวัดระยอง ครั้งที่ 1/ 2560
 ขอประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการ เรื่อง การดูแลสุขภาพอนามัยการเจริญพันธุ์ทางคลินิกในยุคประเทศไทย 4.0
 ขอเชิญบุคลากรในหน่วยงานของท่านเข้าร่วมโครงการบูรณาการเพื่อพัฒนาเครือข่ายด้านการดูแลสุขภาพคนพิการ ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 กิจกรรมที่ 1 หลักสูตรการพยาบาลเฉพ
 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการประจำปี 2560 ครั้งที่ 4
 ขอเรียนเชิญเข้าร่วมสัมมนา หัวข้อ รวยร้อยล้านด้วยเทคโนโลยีบ้านบ้าน
 ขอเชิญบุคลากรในสังกัดเข้ารับการอบรมฟื้นฟูวิชาการ
 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครผู้อำนวยการสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล
 ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมวิชาการและสร้างเครือข่ายความร่วมมืองานกายภาพบำบัดใผู้ป่วยมะเร็ง
 เปิดรับสมัครแพทย์ประจำบ้าน สาขาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา ประจำปีการฝึกอบรม 2561
 ประชาสัมพันธ์หลักสูตร "จิตวิทยาความมั่งคง" รุ่นที่ 118 ประจำปีงบประมาณ 2561
 ขอความร่วมมือเผยแพร่และประชาสัมพันธ์การจัดประกวดข้อเขียนความประทับใจที่ศิษย์มีต่อครูและการจัดประกวดภาพถ่าย เนื่องในโอกาสวันครู ครั้งที่ 62 พ.ศ.2561
 ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ เรื่อง รายชื่อผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งพยาบาลวิช
 เผยแพร่หลักสูตรอบรมประจำปีงบประมาณ 2561
 ขอความร่วมมือจัดส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมและเผยแพร่ข่าวการอบรมประจำปี 2560
 ขอเชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฎิบัติการ การวิเคราะห์ข้อมูลโรงพยาบาลขั้นพื้นฐานรุ่นที่ 6
 ขอประชาสัมพันธ์โครงการประชุมวิชาการเจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ 2561
 ประชาสัมพันธ์ แผ่นผับ สำนักงาน ก.พ. เกี่ยวกับการอุทธรณ์และการร้องทุกข์ต่อคณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรม (ก.พ.ค.)
 ขอเชิญสมัครเข้าร่วมโครงการประชุมวิชาการ เรื่อง ทิศทางการประยุกต์นวัตกรรมทางการพยาบาลจิตเวชในยุกต์ 4.0
 เกณฑ์การประกวดตราสัญลักษณ์ (LOGO)
 เชิญเข้าร่วมสัมมนาเชิงปฎิบัติการโครงการ อบรมฟื้นฟูองค์ความรู้วิชาชีพการสาธารณสุขชุมชนปี 2560
 ขอประชาสัมพันธ์ ทันตแพทยสมาคมฯ จัดการประชุมวิชาการประจำปี วันที่ 12-14 ธันวาคม 2560 เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ
 ประกาศรับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 12 ตำแหน่ง อัตราว่าง 23 อัตรา 11-15 ก.ย.60
 แบบต่อสัญญาจ้างพนักงานกระทรวงสาธารณสุข 1 ต.ค.60-30 ก.ย.64
 การรับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อรับย้ายเปลี่ยนสายงานให้ดำรงตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
 รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิ่บัติการ และตำแหน่งนักรังสีการแพทย์ปฏิบัติการ ในสังกัด สสจ.ระยอง
 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการโภชนาการแห่งชาติ ครั้งที่ 11
 ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง การรับสมัครพยาบาลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าศึกษาอบรมในหลักสูรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลเวชปฎิบัติทางตา ประจำปีการศึกษษ 256
 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์เข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติ ประจำปี 2560 ครั้งที่ 1 "The 1 National Conference on Health Sciences Research and Innovat
 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการ
 ขอเชิญส่งบุคลากรในสังกัดเข้ารับการอบรมเชิงปฎิบัติการ เรื่อง"ลดน้ำหนักอย่างไร ให้ประสบผลสำเร็จ"

หน้า 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 จากทั้งหมด82หน้า
| 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82

 
 
 
สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ. 2555 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดระยอง ถนนสุขุมวิท อ.เมือง จ.ระยอง 21000
โทรศัพท์ 038-967415-7 โทรสาร 038-611336 อีเมล์ rayong21 at gmail.com