สถาบันพระปกเกล้าจัดการศึกษาอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูง "การบริหารเศรษฐกิจสาธารณะสำหรับนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 16
 ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการทางกุมารเวชศาสตร์ เรื่อง "Mix&Match : Neonatology & Neonatology"
 ขอเรียนเชิญเข้าร่วมสัมมนาหัวข้อ "ก้าวล้ำนำดิจิทัล สู่การเก็บเอกสารยุค 4.0"
 ขอประชาสัมพันธ์งานประชุมวิชาการสมาคมศิษย์เก่าสถาบันโรคผิวหนัง ประจำปี 2560
 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ และขอเชิญร่วมเข้าร่วมประชุมวิชาการอายุรศาสตร์ประจำปี 2560 ครั้งที่ 6 และการบรรยายพิเศษปาฐกถาแก้วแกมทอง
 สวัสดิการสำนักงาน ก.พ.ร. จัดการศึกษาอบรมหลักสูตร "บุคลากรภาครัฐยุคไทยแลนด์ 4.0"
 คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตร "เทคนิคการเขียนผลงานทางวิชาการเพื่อเลื่อนตำแหน่ง" รุ่นที่ 5
 สถาบันพระปกเกล้าจัดการศึกษาอบรม "หลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูงการบริหารงานภาครัฐและกฎหมายมหาชน" รุ่นที่ 17
 ขอเชิญส่งบุคลากรในสังกัดเข้าร่วมประชุมและเสนอผลงาน "การประชุมพิษวิทยาแห่งชาติ ครั้งที่ 8"
 ขอเชิญส่งผลงานวิชาการและเข้าร่วมนำเสนอผลงานในการประชุมวิชาการสาธารณสุขจังหวัดระยอง ประจำปี 2560
 ขอให้ส่งรายชื่อหน่วยงานและบุคคลที่มีผลงานดีเด่นประจำปี 2560
 ขอเชิญร่วมงานมหกรรมการจัดการความรู้และประชุมวิชาการสาธารณสุขจังหวัดระยอง ประจำปี 2560
 ขอเชิญแพทย์เข้าร่วมอบรมความรู้พื้นฐานด้านอาชีวเวชศาสตร์สำหรับแพทย์ (หลักสูตร2เดือน)
 ขอเรียนเชิญเข้ารับการอบรมหลักสูตร "นักบริหารการพัฒนาในยุคดิจิทัล" (Development Administrator in digital Era-DAD)
 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการแลขออนุญาตให้บุคลากรในสังกัดเข้าร่วมประชุม
 เชิญเข้าอบรมสัมมนา (7 หลักสูตร รายละเอียดตามเอกสารแนบ)
 ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมอบรมหลักสูตรการออกแบบ และจัดทำ Infographics เพื่อการสื่อสารอย่างสร้างสรรค์ในองค์กร ด้วย Piktochart และ PREZI
 การบริหารจัดการและตอบโต้ภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุข กรณีสารพาราไซลีน (PX) ของบริษัทสยามมิตซุยรั่วไหล บริเวณท่าเรือมาบตาพุด วันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๐
 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งนิติกร,จพ.การเงินและบัญชี
 ขออนุมัติบุคลากรในสังกัดเข้ารับการอบรมโดยไม่ถือเป็นวันลา
 ขอประชาสัมพันธ์หลักสูตรการฝึกอบรมระยะสั้น 6 หลักสูตร
 ขอเชิญเข้ารับการอบรมระยะสั้นการพยาบาลอาชีวอนามัย สำหรับพยาบาลวิชาชีพ รุ่นที่ 5 และรุ่นที่ 6
 ประชาสัมพัมธ์การประชุมวิชาการนานาชาติแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวโลกภาคพื้นเอเชียแปซิฟิก ปี ค.ศ.2017
 ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการ ศัลยศาสตร์สงขลานครินทร์ ครั้งที่ 6
 ประชาสัมพัมธ์โครงการฝึกอบรมหลักสูตร การสร้างความสุขในที่ทำงานและความผูกพันธของพนักงาน รุ่นที่ 2
 ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมประชุมวิชาการเรื่อง การพยาบาลพหุวัฒนธรรม : ความท้าทายในการดูแลสุขภาพยุคไทนแลนด์ 4.0
 วันที่ 25 สิงหาคม 2560 ขอเชิญตรวจสุขภาพเพื่อเฝ้าระวังโรคในกลุ่มเสี่ยงสูง ปี 4 กรณีน้ำมันดิบรั่วไหล เกาะเสม็ด จ.ระยอง
 ขอเชิญทันตแพทย์เข้าร่วมประชุมวิชาการเรื่อง The past present and future in prosthodontics
 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1 สอบข้อเขียน (พนักงานราชการ) และต้องสอบสัมภาษณ์วันที่ 8 ส.ค.60 ตน.นิติกร,จพ.การเงิน,นักรังสีฯ
 สมัครเข้ารับการฝึกอบรม หลักสูตรต่างๆ
 ขอเรียนเชิญร่วมงานการประชุม Thailand Quality Conference & The 18 Symposium on TQM-Best Practices in Thailand ปี 2560
 ผลการคัดเลือกข้าราชการให้ดำรงดำแหน่งระดับชำนาญการพิเศษ
 ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมโครงการอบรม หลักสูตร Strategies and Innovation Creation รุ่นที่ 2
 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบพนักงานราชการ (ประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1) วัน เวลา และสถานที่สอบ ตน.นิติกร, จพ.การเงินฯ, นักรังสีฯ
 การย้ายข้าราชการ ปี 2560 (รอบที่ 2)
 ขอเรียนเชิญ และพิจารณาส่งบุคลากรเข้าอบรมหลักสูตรต่างๆ
 ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการ เรื่อง จริยธรรม คุณค่าแห่งวิชาชีพการพยาบาล และขอเชิญส่งผลงานเข้าร่วมประกวด
 ขอประชาสัมพันธ์และขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ครั้งที่ 1
 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมภาษา (ภาคต้น) ปีการศึกษา 2560
 เรียนเชิญส่งบุคลากรเข้าพัฒนาองค์ความรู้

หน้า 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 จากทั้งหมด82หน้า
| 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82

 
 
 
สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ. 2555 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดระยอง ถนนสุขุมวิท อ.เมือง จ.ระยอง 21000
โทรศัพท์ 038-967415-7 โทรสาร 038-611336 อีเมล์ rayong21 at gmail.com