ประกาศการเปิดเผยรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลางและการคำนวณราคากลางจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ
 ประกาศการเปิดเผยรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลางและการคำนวณราคากลางจ้างเหมาบริการจัดบูธนิทรรศการ TO BE NUMBER ONE
 ประกาศการเปิดเผยรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลางและการคำนวณราคากลางจ้างเหมาบริการออกแบบ ตกแต่ง ผลิตตามรูปแบบศูนย์เพื่อใจ TO BE
 ขอเชิญบุคลากรในสังกัดเข้ารับการอบรม
 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โปสเตอร์การประชุมวิชาการสุขภาพจิตนานาชาติ ครั้งที่ 16 ประจำปี 2560
 การประชุมวิชาการประจำปี สถาบันโรคผิวหนัง
 ขอเชิญเข้าประชุมและขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์
 ประกาศรับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งนิติกร ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ตำแหน่งนักรังสัการแพทย์
 ประกาศรับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อพิจารณาความเหมาะสมให้ดำรงตำแหน่งว่าง ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข (ด้านส่งเสิรมพัฒนา) ระดับเชี่ยวชาญ ,ตำแหน่ง ผู้อำ
 ประกาศการเปิดเผยรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลางและการคำนวณราคากลางวัสดุคอมพิวเตอร์
 ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ครั้งที่ 10 พ.ศ.2560 ภายใต้หัวข้อ คนไทยรอบรู้สุขภาพ มุ่งสู่ประเทศไทย 4.0
 ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ครั้งที่ 10 พ.ศ.2560 ภายใต้หัวข้อ คนไทยรอบรู้สุขภาพ มุ่งสู่ประเทศไทย 4.0
 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การเข้าประชุมวิชาการ โครงการประชุมฟื้นฟูวิชาการพยาบาลเวชปฎิบัติทั่วไป
 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การเข้าประชุมวิชาการ โครงการประชุมฟื้นฟูวิชาการพยาบาลเวชปฎิบัติทั่วไป
 รับสมัครแพทย์ประจำบ้าน ประจำปีการศึกษา 2561
 ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมอบรมโครงการฝึกอบรมเชิงปฎิบัติการหลักสูตร การจัดทำคู่มือการปฎิบัติงาน (Work Manual) ด้วยการจัดการความรู้เพื่อพัฒนาความก้าวหน้าในสา
 ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมอบรมโครงการฝึกอบรมเชิงปฎิบัติการหลักสูตร การจัดทำคู่มือการปฎิบัติงาน (Work Manual) ด้วยการจัดการความรู้เพื่อพัฒนาความก้าวหน้าในสา
 นำส่งโครงการเผยแพร่สื่อสิ่งพิมพ์สำหรับผู้กำลังจะเกษียณอายุงาน
 ขอความอนุเคราะห์ส่งบุคลากรเข้ารับการอบรม เรื่อง การดูแลรักษาต้นไม้ใหญ่ในงานภูมิทัศน์เมือง ระดับผู้ปฎิบัติการ รุ่นที่ 4
 ขอเชิญเข้าร่วมงาน "มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2560 (Thailand Research Expo 2017)"
 ขอความร่วมมือการจัดส่งบุคลากรเข้าร่วมโครงการฝึกอบรม หลักสูตร นวัตกรรมการจัดการกลยุทธ์สู่ความสำเร็จในการพัฒนางาน 4.0
 ขอเรียนเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมงานสัมมนาสำหรับผู้บริหารระดับสูง CEO, HR and Top Leaders Conference
 ขอเชิญส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมหลักสูตรต่างๆ
 รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนขึ้นดำรงตำแหน่งทันตแพทย์ (ด้านทันตสาธารณสุขด้านทันตกรรม) ระดับเชี่ยวชาญ ในสำนักงานสาธารณสุขจังหวัพ และในโรงพยาบาล
 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการนานาชาติ IASSIDD 4 Asia Pacific Conference
 ขอเรียนเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการ ครั้งที่ 33 ประจำปี 2560
 ขอเชิญข้าราชการเข้าร่วมสัมมนาวิชาการ "พลังพยาบาลกับการขับเคลื่อนระบบสุขภาพสู่ MOPH 4.0"
 ขอเชิญเข้าร่วมอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลสุขภาพจิต จิตเวชเด็กและวัยรุ่น
 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการ"ก้าวต่อไปเพื่อระบบสุขภาพปฐมภูมิที่มั่งคง"
 ขอเรียนเชิญเข้าร่วมโครงการสัมมนาวิชาการเรื่อง"การเมืองกับการบริหารจัดการภาครัฐในยุค Thailand 4.0"
 ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์และเสนอชื่อบุคคลและองค์กรที่มีผลงานดีเด่นด้านการส่งเสริมปกป้อง และคุ้มครองสิทธิมนุษยชน ประจำปี 2560
 แจ้งปรับอัตราค่าลงทะเบียนร่วมประชุมวิชาการโภชนาการแห่งชาติ ครั้งที่ 11
 รับสมัครแพทย์ประจำบ้าน ประจำปีการศึกษา 2561
 แจ้งโควตาแพทย์ประจำบ้าน สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา ประจำปีการศึกษา 2561
 แจ้งโควตาแพทย์ประจำบ้าน สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ ประจำปีการศึกษา 2561
 แจ้งโควตาแพทย์ประจำบ้าน สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์ ประจำปีการศึกษา 2561
 ขอเรียนเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการ ครั้งที่ 33 ประจำปี 2560 และขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์บุคลากรในสังกัด
 ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรม "การพัฒนาศักยภาพบุคลากร เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฎิบัติงาน"
 การอบรมหลักสูตร "พูดให้ดี เป็นพิธีกรให้เก่ง และจัดพิธีการงดงามอย่างมืออาชีพ"
 แนวทางปฏิบัติในการก้อการการแพร่กระจายมัลแวร์ Wannacry กับอุปกรณ์ทางการแพทย์

หน้า 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 จากทั้งหมด82หน้า
| 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82

 
 
 
สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ. 2555 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดระยอง ถนนสุขุมวิท อ.เมือง จ.ระยอง 21000
โทรศัพท์ 038-967415-7 โทรสาร 038-611336 อีเมล์ rayong21 at gmail.com