ขอความร่วมมือส่งผลงานวิจัยเพื่อลงวารสารสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 6 จังหวัดชลบุรี
 ประกาศผลสอบ พนักงานราชการ ตน.นักโภช,ตน.นายช่างโยธา,ตน.นักทรัพฯ,ตน.นักจัดการฯ
 ประกาศผลสอบ ตำแหน่งเจ้าพนักงานเวชสถิติปฏิบัติงาน
 ประกาศผลสอบ ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ และตำแหน่งนักกายภาพบำบัดปฏิบัติการ
 แจ้งเวียนประชาสัมพันธ์หลักสูตรฝึกอบรมการพัฒนาความเชี่ยวชาญด้านนโยบายและยุทธศาสตร์สุขภาพ รุ่นที่ 2 ปี 2560
 ขอเรียนเชิญเข้าร่วมการอบรมเชิงปฎิบัติการ เรื่อง ดำเนินการอย่างไร คณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมวิจัยจึงเป็นที่เชื่อถือ
 ขอเรียนเชิญเข้าร่วมการอบรมเชิงปฎิบัติการ เรื่อง เขียนผลงานวิจัยอย่างไรให้ได้ตีพิมพ์ รุ่นที่ 5
 ขอเรียนเชิญเข้าร่วมการอบรมเชิญปฎิบัติการ เรื่อง การประเมินต้นทุนบริการสุขภาพเพื่อความเป็นธรรมและประสิทธิภาพ
 ขอเชิญเข้ารับการอบรมวิชาการฯ เรื่องการพยาบาลเวชปฎิบัติทันยุค ครั้งที่ 6
 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1 สอบข้อเขียน (พนักงานราชการ) จำนวน 6 ตำแหน่ง
 ขอเชิญเข้าร่วมงานมหกรรมสุขภาพโรคไม่ติดต่อ (NCD Forum 2017) "ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์บูรณาการโรคไม่ติดต่อยุคไทยแลนด์ 4.0
 การรับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อรับย้ายให้ดำรงดำแหน่งระดับสูงขึ้น / รับย้ายข้าราชการ (ตำแหน่งสาธารณสุขอำเภอ (นักวิชาการสาธารณสุข) ระดับชำนาญการพิเศษ)
 การรับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อรับย้ายให้ดำรงดำแหน่งระดับสูงขึ้น / รับย้ายข้าราชการ (ตำแหน่งเภสัชกร (ด้านเภสัชกรรมคลินิก) ระดับชำนาญการพิเศษ)
 การรับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อรับย้ายให้ดำรงดำแหน่งระดับสูงขึ้น / รับย้ายข้าราชการ (ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข (ด้านบริการทางวิชาการ) ระดับชำนาญการ
 ประกาศรายชื่อผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุเข้ารับราชการ ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ ตำแหน่งนักกายภาพบำบัดปฏิบัติการ และตำแหน่งนักรังสีการแพ
 ประกาศรายชื่อผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุเข้ารับราชการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์ปฏิบัตงานและตำแหน่งเจ้าพนักงานเวชสถิติปฏิบัติงาน
 ประกาศรายชื่อ วัน เวลา และสถานที่สอบพนักงานราชการ
 ข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 30 พค 2560
 ขอเชิญข้าราชการ/บุคคลากร เข้าร่วมประชุมและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ
 ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมงานประชุมวิชาการ " การพยาบาลผ่าตัดจุกษุ 2560 "
 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครข้าราชการรัฐสภาสามัญและข้าราชการตามกฎหมายอืน เข้ารับการเลือกสรรเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงดำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดั
 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมันธ์ งานประชุม RCRT-AIRP IV: Chest and Pediatric
 ขอเชิญบุคลากรทางการแพทย์เข้าอบรม "New paradigm of local control breast cancer"
 ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมประชุมเชิงปฎิบัติการ "Data Analysis and Scientific Writing Workshop" รุ่นที่ 6
 ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการประจำปีราชวิทยาลัยศัลยแพทย์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 42 ปี 2560
 ขอเชิญเข้าร่วมอบรม "หลักสูตรการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการประยุกต์และพัฒนาองค์กรสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัล"
 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์หลักสูตรปริญญาโท คณะภาษาและการสื่อสาร
 ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมหลักสูตร "การวิเคราะห์กลั่นกรองหนังสือราชการและการเกษียนหนังสืออย่างมืออาชีพ" รุ่นที่ 1
 ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมหลักสูตร "กลยุทธ์การจัดทำและการประเมินผลโครงการอย่างมืออาชีพ" รุ่นที่ 2
 ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมหลักสูตร "การวิเคราะห์ความเสี่ยงเพื่อการออกแบบการบริหารจัดการ" รุ่นที่ 8
 ขอเชิญร่วมประชุมและส่งผลงานร่วมนำเสนอในการประชุมวิชาการโภชนาการแห่งชาติ ครั้งที่ 11
 ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมประชุมวิชาการเรื่อง A Challenge in Pediatric Care : Never Stop Innovating
 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา (ปริญญาโท) (รอบที่ 3)
 ขอเชิญเข้าร่วมอบรมสัมมนาทางวิชาการ โครงการ "eGovernment Forum 2017"
 ขอเรียนเชิญเข้าร่วมสัมนาวิชาการเรื่อง "องค์กรต้นแบบด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืนด้วยปรัชญา
 ขออนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการ
 ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมโครงการฝึกอบรม "สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่" (ลูกไก่) รุ่นที่ 5
 ความรู้เกี่ยวกับพ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 เดือนมิถุนายน 2560
 ขอประชาสัมพันธ์ มูลนิธิทันตสาธารณสุข สนับสนุนทุนนำเสนองานวิชาการด้านทันตกรรมเพื่อร่วมประชุม ณ ประเทศกัมพูชา
 ประกาศรับสมัครแพทย์เข้าศึกษาฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านของสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ปี 2561

หน้า 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 จากทั้งหมด82หน้า
| 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82

 
 
 
สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ. 2555 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดระยอง ถนนสุขุมวิท อ.เมือง จ.ระยอง 21000
โทรศัพท์ 038-967415-7 โทรสาร 038-611336 อีเมล์ rayong21 at gmail.com