ขอเชิญส่งแบบเสนอกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย โครงการกิจกรรมส่งเสริมสนุบสนุนการต่อยอดสิ่งประดิษฐ์ไทย ประจำปี 2560
 ขอประชาสัมพันธ์โครงการเรื่อง การแก้ไขความผิดปกติ ของกระดูกขากรรไกรและใบหน้าในผู้ป่วยปากแหว่งเพดานโหว่
 ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการ โดย สถาบันโรคทรวงอก
 ขอเชิญเข้ารับการอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้ป่วยวิกฤตทารกแรกเกิด
 ขอเชิญเข้าร่วมงานประชุมวิชาการพยาบาลจักษุ ประจำปี 2560 ครั้งที่ 1
 ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 5 ตำแหน่ง อัตราว่าง 15 อัตรา
 ประชาสัมพันธ์กิจกรรม"การประกวดคลินิกโรคไตเรื้อรัง" ประจำปี 2560 (Excellent CKD Clinic)
 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การประชุมใหญ่วิสามัญสภาวิศวกร ครั้งที่ 1/2560
 ขอเชิญเข้าประชุมและขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์
 ขอเรียนเชิญเข้าร่วมการประชุมฟื้นฟูวิชาการวิสัญญีวิทยา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 11
 ขอเชิญเข้าประชุมและขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ ประชุมวิชาการ เรื่อง Pediatric Emergency Nursing: Immediate approach, minimize risks
 ขอเชิญผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลเข้าร่วมประชุมเชิงปฎิบัติการ เรื่อง กลไกจริยธรรมเพื่อการธำรงรักษาจริยธรรมแห่งวิชาชีพการพยาบาล: บทบาทพยาบาลวิชาชีพ กรรมก
 ขอเชิญเข้าร่วมการอบรมระยะสั้นหลักสูตร โปรแกรมการพัฒนาศักยภาพสมองในผู้สูงอายุที่มีปัญหาความจำบกพร่องระยะแรก (Cognitive stimulation)
 ขอเชิญสมัครเข้าร่วมโครงการประชุมเชิงปฎิบัติการ : การพัฒนาพยาบาลผู้จัดการรายกรณีสำหรับผู้ป่วยโรคไตเรื้อรัง(Mini-Case Manager for Chronic Kidney Disease
 ขอเชิญสมัครเข้าร่วมโครงการประชุมวิชาการ เรื่อง "การจัดการระบบสุขภาพสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน : ความท้าทายของพยาบาลชุมชน"
 ขอเชิญส่งผลงานวิชาการเข้าร่วมประกวดในการประชุมวิชาการกระทรวงสาธารณสุข ประจำปี 2560
 แนวทางการเปิดเผยข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างราคากลางและการคำนวณราคากลางจ้างเหมาพิมพ์สติ๊กเกอร์สีประชาสัมพันธ์ 1669
 ประชาสัมพันธ์ รับสมัครคัดเลือกข้าราชการ จำนวน 5 อัตรา สสจ.จันทบุรี
 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 6 ตำแหน่ง อัตราว่าง 6 อัตรา 14-20 มิ.ย.60
 ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์และรับสมัครสอบความรู้สาขารังสีเทคนิค ครั้งที่ 1/2560
 ขอเชิญประชุมเชิงปฎิบัติการ
 โครงการประชุมวิชาการนักจัดการงานทั่วไปและผู้ปฎิบัติงานด้านสนับสนุนบริการ (Back Office) กระทรวงสาธารณสุข ประจำปี 2560
 ขอเชิญบุคลากรในสังกัดเข้าร่วมอบรมระยะสั่น "QSNICH Annual Pediatric Update 2017 : Better Child Care for Better Child Health"
 ขอเชิญเข้าร่วมประชุมเชิงปฎิบัติการเพื่อพัฒนางานและงานวิจัยด้านการควบคุมและป้องกันโรคติดเชื้อในโรงพยาบาล
 ขอเชิญสมัครเข้าร่วมการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ R2R ครั้งที่ 10
 ขอเชิญบุคลากรในหน่วยงานของท่านเข้าร่วมประชุมวิชาการเจ้าพนักงานเภสัชกรรมฯ ประจำปีงบประมาณ 2560
 ขอเชิญบุคลากรทางการแพทย์เข้าอบรม
 ขอเรียนเชิญท่านและบุคลากรทางการแพทย์ในหน่วยงานของท่านเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการประจำปี ครั้งที่ 16 เรื่อง การดูแลผู้ป่วยติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์ (HIV/AID
 เชิญเข้าประชุมวิชาการจำนวน ๑ โครงการ การอบรมเชิงปฏิบัติการให้การปรึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน ๑ โครงการ การให้การปรึกษาเป็นคู่ จำนวน ๑ โครงการ การให้การปรึก
 ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมประชุมวิชาการ เรื่อง นวัตกรรมทางการพยาบาลผู้สูงอายุ ยุคThailand ๔.๐
 ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ และประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมเสรษฐกิจดิจิทัล
 ขอเชิญสมัครเข้ารับการฝึกอบรม โดยสถาบันพัฒนศาสตร์ (รายละเอียดหลักสูตรต่างๆ ดังไฟล์แนบ)
 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การเข้าประชุมวิชาการ
 ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 13 "ประชากรและสังคม 2560"
 ขอเชิญทันตแพทย์เข้าร่วมประชุมวิชาการเรื่อง การรักษาทางทันตกรรมเพื่อสุขภาพช่องปากที่ยั่งยืน
 ขอเชิญทันตแพทย์เข้าร่วมประชุมวิชาการเรื่อง Clinical Challenge in General Dentistry
 ขอเชิญชวนเสนอรายชื่อบุคคลหรือองค์กรที่ทำคุณประโยชน์ในการขับเคลื่อนงานด้านวัคซีนของประเทศ
 ขอเชิญทันตแพทย์เข้าร่วมประชุมวิชาการประจำปี 2560
 ขอเชิญประชุมรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับ (ร่าง) พระราชบัญญัติวิชาชีพเวชกรรม (ฉบับที่..)พ.ศ. ...
 ขอเชิญประชุมวิชาการ เรื่อง การวางแผนกำลังสู่การพยาบาลที่เป็นเลิศ Human Resource Planning for Nursing Excellence

หน้า 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 จากทั้งหมด82หน้า
| 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82

 
 
 
สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ. 2555 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดระยอง ถนนสุขุมวิท อ.เมือง จ.ระยอง 21000
โทรศัพท์ 038-967415-7 โทรสาร 038-611336 อีเมล์ rayong21 at gmail.com