ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมการพยาบาลกุมารเวชศาสตร์:Update in pediatrics Nursing care 2017
 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ข่าวการรับสมัครนักศึกษา ระดับปริญญาเอก มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2560
 ขอประชาสัมพันธ์และเชิญสมัครเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฎิบัติการเพื่อส่งเสริมศักยภาพผู้สำเร็จการศึกษาการแพทย์แผนไทย
 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมภาษาอังกฤษสำหรับบุคลากรของรัฐ
 ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรม ประจำปีงบประมาณ 2560
 ขอประชาสัมพันธ์และเชิญสมัครเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฎิบัติการการดูแลสุขภาพมารดาหลังคลอดด้วยทฤษฎีการแพทย์แผนไทย
 ขอประชาสัมพันธ์และเชิญชวนร่วมประชุมวิชาการเภสัชจุลชีววิทยา ครั้งที่ 3 เรื่อง วัคซีนสำหรับโรคติดเชื้ออุบัติใหม่และอุบัติซ้ำ
 ขอเชิญบุคลากรเข้าอบรม โครงการอบรมหลักสูตร Endoscopic Team Training
 ประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมอบรม หลักสูตรต่างๆ 7 หลักสูตร (รายละเอียดหลักสูตร ตามเอกสารแนบ)
 โครงการอบรมหลักสูตร "ผู้นำยุคใหม่เครือข่ายอาเซียน" รุ่นที่ 5
 ขอเชิญเข้าร่วมและประชาสัมพันธ์งานประชุมวิชาการเรื่อง Clinical decision making: Case-based learning for pharmacists
 ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "การแปลผลคลื่นไฟฟ้าหัวใจในการพยาบาลผู้ป่วย"
 ขอเชิญเข้าร่วมโครงการประชุมวิชาการกุมารเวชศาสตร์ "สุขภาพเด็กแห่งชาติ" ครั้งที่ ๑๘
 ขอเชิญบุคลากรทางการแพทย์เข้าอบรม หลักสูตร "พัฒนาบุคลากรทางการแพทย์ด้านมะเร็งเต้านม"
 ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการ เรื่อง การพัฒนาสมรรถนะพยาบาลในการจัดการผู้ป่วยภาวะหัวใจล้มเหลวและหัวใจห้องบนเต้นสั่นพลิ้ว (Heart failure & Atrial fibrilla
 ประชาสัมพันธ์การอบรม หลักสูตร "ประกาศนียบัตรการแพทย์ทางเลือก สาขา การแพทธ์โฮมีโอพาธีย์"
 ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการไทย-เซี่ยงไฮ้ ครั้งที่ ๑๐
 ขอเชิญเข้าร่วมฝึกอบรม เรื่อง "เซลล์บำบัดเบื้องต้น (ครั้งที่ 7) Introduction to Practical Cell Therapy (IPCT Training 7)
 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมภาษา (ภาคฤดูร้อน) ปีการศึกษา 2560
 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมหลังสูตร "การสร้างความสุขในการทำงานและความผูกพันของพนักงาน" รุ่นที่ ๑
 เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ปี 2560
 ประชุมวิชาการทันตแพทยสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ครั้งที่ 104 (1/2560)
 เชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการเครือข่ายวิจัยโรงพยาบาล ครั้งที่ ๑๐ ประจำปี ๒๕๖๐ ภายใต้ Theme : ๑๐ Years Anniversary of HoRNetS towards Thailand ๔.๐ Era
 ขอเชิญบุคลากรเข้ารับการอบรม จัดโดย สำนักสิริพัฒนา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ รายละเอียดหลักสูตรต่างๆ ตามไฟล์แนบ
 ขอเชิญเข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร หลักสูตร "แนวทางการจัดการบริหารสินทรัพย์"
 บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป
 ขอเชิญบุคลากรในสังกัดเข้าร่วมประชุมวิชาการและอบรมเชิงปฎิบัติการ เรื่อง "๊Update Management to Maximize Child Potential"
 ขอเชิญสมัครเข้าร่วมโครงการอบรมฟื้นฟูวิชาการพยาบาลเวชปฎิบัติ เรื่อง บทบาทพยาบาลเวชปฏิบัติกับระบบสุขภาพยุคไทยแลนด์ ๔.๐
 ขอเรียนเชิญเข้าร่วมการอบรมเชิงปฎิบัติการ เรื่อง "รูปแบบการวิจัยสุขภาพ และการใช้สถิติขั้นสูง" รุ่นที่ 20
 ขอเชิญเข้าประชุมและขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ จัดโดย โรงเรียนรามาธิบดี คณะแพทย์ศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล รายละเอียดตามไฟล์แนบ
 ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมประชุมวิชาการ เรื่อง Wound, Ostomy and Incontinence nursing : Update and innovations in Thailand ๔.๐
 ขอเชิญบุคลากรในสังกัดเข้ารับการอบรม เชิงปฏิบัติการ การส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ตามหลักฐานเชิงประจักษ์
 ขอเชิญบุคลากรในสังกัดเข้ารับการอบรม โดยศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดอบรม 2 หัวข้อ รายละเอียดตามไฟล์แนบ
 ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการ โรงพยาบาลปกเกล้า ครั้งที่ 15
 ขอเชิญชวนส่งผลงานทางวิชาการเข้าร่วมนำเสนอในงานประชุมวิชาการประจำปี 2560
 ขอเชิญเข้าโครงการสัญจรให้ความรู้บุคลากรการแพทย์เรื่อง "กฎหมายการแพทย์ที่จำเป็น" หรือร่วมโครงการอภิปราย เรื่องความอยู่รอด ของผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมและ
 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และส่งบุคลากรเข้าร่วมสัมนาเชิงปฎิบัติการ
 ขอเรียนเชิญบุคลากรในสังกัดลงทะเบียนเข้าร่วมการประชุมวิชาการ Clinical Oncology Pharmacy Symposium (COPS) ครั้งที่ 10 เรื่อง Celebrating 10 year anniver
 ประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต และหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม ไฟล์ 3
 ประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต และหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม ไฟล์ 2

หน้า 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 จากทั้งหมด82หน้า
| 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82

 
 
 
สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ. 2555 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดระยอง ถนนสุขุมวิท อ.เมือง จ.ระยอง 21000
โทรศัพท์ 038-967415-7 โทรสาร 038-611336 อีเมล์ rayong21 at gmail.com