ประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต และหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม ไฟล์ 1
 ประชาสัมพันธ์หลักสูตรการฝึกอบรม สถาบันทันตกรรมจะจัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตรระยะยาว (หลักสูตร ๑ ปี) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐
 ขอเชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฎิบัติการ "การพยาบาลด้านการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อเบื้องต้นในสถานบริการสาธารณสุข"
 ขอความอนุเคราะห์ส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมและโปรดเผยแพร่ข่าวการอบรม โครงการอบรมพยาบาลอาชีวอนามัยระยะสั้น (ุ60 ชั่วโมง)
 ศูนย์ส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรเพื่อสังคม (ส.พ.บ.) ขอเชิญเข้าร่วมอบรมสัมนา
 ขอเชิญเข้าร่วมประชุม เรื่อง "เครือข่ายการพยาบาล : วิจัยและนวัตกรรมเพื่อนนำไปสู่การพยาบาลที่เป็นเลิศในยุคไทยแลนด์ ๔,๐"
 ขอเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการฝึกอบรม "มาตรฐานการบัญชีหน่วยงานภาครัฐและการบันทึกบัญชีในระบบGFMIS"
 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การอบรม Advance in Diabetes Management แก่บุคลากรทางการแพทย์ในสังกัดและอนุมัติให้เข้าอบรมได้โดยไม่ถือเป็นสันลา
 การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรต่างๆ ของกระทรวงสาะารณสุข ประจำปีการศึกษา 2560 ระบบสอบกลาง(Admissions)
 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะครั้งที่ 1 และมีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2
 แจ้งรายชื่อบุคลากรเข้ารับการอบรมหลักสูตรต่างๆ ในเขตสุขภาพที่ 6 ปี 2560
 ประกาศสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดระยอง เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการ
 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์หลักสูตรการเตรียมสอบ TOEIC (Test Preparation)
 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ การอบรมเชิงปฏิบัติ Advanced Medical Laboratory Practice and Application
 ขอความร่วมมือจัดส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมและเผยแพร่ข่าวการอบรม ประจำปี 2560
 การรับสมัครนักศึกาาสมทบของคณะรัฐประศาสนศาสตร์สถาบันฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์
 ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมประจำปี2560
 ขอความร่วมมือส่งผลงานวิจัย/R2R/นวัตกรรม
 การนำเสนอวิดิทัศน์เกี่ยวกับการขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากต่อคณะรัฐมนตรี
 ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพเจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขและการประกวดผลงานวิชาการ ปี 2560
 รับสมัครเข้าอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางระยะสั้นนานานชาติ รุ่นที่ 11
 ขอเรียนเชิญบุคลากรในสังกัดเข้าอบรม
 ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการ เรื่อง พยาบาลปฐมภูมิกับบทบาทในทีม PCC สู่ความยั่ยืนของระบบสุขภาพประชาชน
 ขอเชิญส่งผลงานร่วมประกวดนวัตกรรมซอฟต์แวร์ด้านสุขภาพ ประจำปี 2560
 ขอประชาสัมพันธ์หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560
 ขอความอนุเคราะห์ส่งบุคลากรเข้าร่วมอบรมและเผยแพร่ข่าวสารการอบรม
 รับสมัครเข้าร่วมโครงการประชุมวิชาการ เรื่อง คาวมท้าทายทางสังคมกับระบบการดูแลสุขภาพครอบครัวไทยในศตวรรษที่21
 รับสมัครเข้าร่วมโครงการประชุมวิชาการ เรื่องทิศทางที่ท้าทาย : บทบาทหน้าที่ผู้ประสานงานกับการขับเคลื่อนหน่วยบริหารจัดการผู้ป่วยบาดเจ็บและฉุกเฉิน
 รับสมัครเข้ารับการอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการจัดการทางพยาบาล รุ่นที่ 30
 การรับสมัครบุคคลเข้ารับเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุข
 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การเปิดรับสมัครเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา
 ขอความอนุเคราะห์อนุเคราะห์เชิญชวนส่ง Nomination
 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์เชิญชวนเข้าร่วมการประชุมวิชาการวัคซีนแห่งชาติ ครั้งที่ ๘ และการนำเสนอผลงานวิชาการ
 ขอเชิญบุคลากรในสังกัดเข้ารับการอบรม
 ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การรับสมัครและคัดเลือกผู้รับทุนรัฐบาลเพื่อศึกษาต่อทั้งในและต่างประเทศตามความต้องการของสถาบันพระบรมราชชนก ประจำปีงบประมาณ 256
 ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติ เรื่อง ผู้สูงอายุกับความปลอดภัย สิ่งที่ท้าท้ายสำหรับพยาบาล
 ขอเชิญสมัครเข้ารับการอบรมระยะสั้นสำหรับแพทย์หลักสูตร เวชศาสตร์ครอบครัวสำหรับแพทย์ปฏิบัติงานในคลินิกหมอครอบครัว รุ่นที่ 3-4-5
 ขอความร่วมมือจัดส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมและเผยแพร่ข่าวการอบรม
 ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการประจำปี 2560 เรื่อง เศรษฐกิจพอเพียงกับการบริหารการพัฒนา จากปรัชญาสู่การปฏิบัติ
 ขอเชิญร่วมเวทีรับฟังความเห็นและวางแผนการทำงานร่วมกันระหว่าง Node และ Super node ที่เป็นเครือข่ายการทำงานของมูลนิธินวัตกรรมทางสังคม

หน้า 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 จากทั้งหมด82หน้า
| 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82

 
 
 
สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ. 2555 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดระยอง ถนนสุขุมวิท อ.เมือง จ.ระยอง 21000
โทรศัพท์ 038-967415-7 โทรสาร 038-611336 อีเมล์ rayong21 at gmail.com