ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการวิสัญญีส่วนภูมิภาค ประจำปี 2560
 ประชาสัมพันธ์ขอเชิญข้าราชการในสังกัดเข้าร่วมประชุม
 ขอเชิญส่งผลงานเข้าร่วมประกวดรางวัลไลอ้อนเพื่อสุขภาพช่องปาก
 ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 ขายทอดตลาดพัสดุชำรุดเสื่อมสภาพ
 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และเชิญร่วมประชุมวิชาการ ประจำปี 2560
 รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อรับย้ายให้ดำรงตำแหน่ง ผอ.รพ.สต.(นักวิชาการสาธารณสุข)ระดับชำนาญการ
 โครงการอบรมหลักสูตรการเสริมสร้างพลังความเป็นผู้นำ (Enhancing Leadership Presence: ELP )รุ่นที่ 3
 โครงการ e - Learning หลักสูตรการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัด
 เสนอโครงการฝึกอบรม พร้อมมอบส่วนลดค่าตอบแทนวิทยากร ถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
 สมัครเข้ารับการคัดเลือกในการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูงกรเสริมสร้างสังคมสันติสุข รุ่นที่ 8
 ประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานราชการ ครั้งที่ 1 (1ต.ค.59-31 มี.ค.60)
 ประกาศรายชื่อสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อย้ายให้ดำรงตำแหน่งย้ายให้ดำรงตำแหน่งสาธารณสุขอำเภอ (จพสาธารณสุข) ระดับ อาวุโส และตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลส
 ประกาศจังหวัดระยอง เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อเลื่อนให้ดำรงตำแหน่ง ผอ.รพ.สต.(จพ.สาธารณสุข) ระดับอาวุโส
 ประชาสัมพันธ์การอบรมวิชาการของศูยน์การุณรักษ์ โรงพยาบาลศรีนครินทร์ ประจำปี 2560
 การประชุมวิชาการรังสีเทคนิค ครั้งที่ 14 สมาคมศิษย์เก่ารังสีเทคนิค โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย
 ประชุมวิชาการสมาคมศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 1/2560
 ประกาศรับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อรับย้ายให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (นวก) ระดับชำนาญการ จ.ระยอง
 ขอแจ้งขยายเวลาการรับสมัครอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติทางตา รุ่นที่ 2
 สมาคมรูมาติสซั่มแห่งประเทศไทย
 ประชุมใหญ่ทางวิชาการประจำปี ครั้งที่ 54/2560
 อบรม Digital imaging and PACS : Applications in Radiology และ คุณภาพงานรังสีวิทยาสู่มาตรฐาน JCI
 ขอเชิญเข้าร่วมอบรมเชิงวิชาการประจำปี 2560 (27 มีค60)
 รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนระดับ/รับย้ายให้ดำรงตำแหน่งว่าง
 ประกาศรับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อรับย้ายให้ดำรงตำแหน่งสาธารณสุขอำเภอและตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล
 ประกาศรับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนระดับให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (จพ.สาธารณสุข) ระดับอาวุโส
 ขอเชิญเข้าร่วมฝึกอบรม เรื่อง คีเลชั่นบำบัด (Chelation Therapy) ครั้งที่ 16
 กำหนดการรับสมัครสอบเพื่อหนังสืออนุมัติและวุฒิบัตร ประจำปี 2560
 การประชุมสัมมนาเชิงวิชาการพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติราชการของลูกจ้างส่วนราชการและการประชุมใหญ่สามัญ 59
 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัยพันธ์และส่งบุคลากรเข้ารับการอบรม
 มูลนิธิส่งเสริมและพัฒนาคนพิการ เปิดอบรมคอมพิวเตอร์ 2 หลักสูตร
 ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการนักกำหนดอากหารแห่งประเทศไทย ประจำปี 2560
 ขอเชิญเข้าร่วมอบรมการสร้างเสริมทักษะในเด็กพิเศษ เรื่อง Handwriting in children with special needs
 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการประชุมวิชาการเรื่อง 9 ตามพ่อ สานต่อพระบรมราชปณิธานกับการพยาบาลยุค 4.0 และขอความอนุญาติให้บุคลากรในสังกัดเข้าร่วมอบ
 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งกรรมการวิชาชีพ 7 สาขา
 เชิญชวนแพทย์และผู้ที่สนใจเข้าร่วม Rheumatology Workshop for the Non-Rheumatologist
 สมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคการศึกษา ปีการศึกษา 2560
 หลักสูตรพยาบาลเฉพาะทาง สาขาศาสตร์และศิลป์การสอนทางการพยาบาล
 อบรมแพทย์รุ่มใหม่ใฝาใจเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาโรงพยาบาล ปี 2560
 สมัครเข้ารับการฝึกอบรม ของสถาบันพัฒนศาสตร์ มี 5 หลักสูตร การจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ

หน้า 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 จากทั้งหมด82หน้า
| 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82

 
 
 
สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ. 2555 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดระยอง ถนนสุขุมวิท อ.เมือง จ.ระยอง 21000
โทรศัพท์ 038-967415-7 โทรสาร 038-611336 อีเมล์ rayong21 at gmail.com