โครงการยบัณฑิตรักถิ่น
 ขอให้เสนอชื่อพยาบาลดีเด่นประจำปี 2560
 ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่องวิทยาการประเมินผลการประเมินผลกระทบด้านสุขภารพ และขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การประชุมให้กับผู้ที่สนใจในห
 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์หลักสูตรฝึกอบรมการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาจัดการทางพยาบาล และขออนุญาติให้บุคลากรในสังกัดเข้าอบรมโดยไม่ถือเป็นวันลา
 ขอเชิญประชุมวิชาการ เรื่อง การแปลผลคลื่นไฟฟ้าหัวใจสำหรับพยาบาลผู้วิกฤต Cardiac rhythm : theory,analysis&nursing care for critical care nurses
 ขอเชิญบุคลากรในสังกัดเข้าร่วมประชุมวิชาการประจำปี 2560 Theme "Pediatric Critical Care : Everyday Practice"
 ขอเชิญประชุมวิชาการ เรื่องก้าวทันยุคการดูแลปฐมภูมิสำหรับพยาบาลเวชปฏิบัติ
 ขอเชิญเข้าร่วมงานสัมมนาวิชาการ Healthcare Technology Summit 2017
 ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการชะลอไตเสื่อมด้วยดุลยภาพบำบัด (20-24 มีค60)
 การย้ายข้าราชการ ปี 2560 (รอบที่ 1)
 การพิจารณารางวัลดีเด่นประจำปี 2560
 ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมประชุมวิชาการเรื่อง Update in Medical Surgical Nursing
 ขอเชิญเสนอชื่อนักบริหารโรงพยาบาลดีเด่นประจำปี 2559 ของสมาคมสำนักบริหารโรงพยาบาลประเทศไทย
 โครงการอบรมนักวิจัยเพื่อผลิตผลงานคุณภาพ (Research Quality : Ethics, proposals and pubications for successful scientists)
 ขอเชิญประชุมวิชาการสัญจร ในโครงการ วิกฤตโรคหัวใจ ปลอดภัยทั่วไทย Save Thais from Heart Diseases ปีงบประมาณ 2560
 ขอเชิญบุคลากรเข้ารับการอบรมและขอประชาสัมพันธ์หลักสูตรฝึกอบรม
 ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมระยะสั้น หลักสูตรเฉพาะทางทางกายภาพบำบัดชุมชน
 ขอประชาสัมพันธ์ และเชิญสมัครเข้าร่วมโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพเจ้าพนักงานเภสัชกรรมและการประกวดผลงานวิชาการ ปี 2560
 ขอเชิญร่วมการฝึกอบรมระยะสั้น ประจำปี 2560
 ประกาศราชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อให้ดำรงตำแหน่งผุ้อำนวยการสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ (นวก.) ระดับชำนาญการพิเศษ
 ประกาศการสอบเพื่อรับหนังสืออนุมัติแสดงความรู้ ความชำนาญเฉพาะทางในวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ ประจำปี พ.ศ. 2561
 ขิเชิญร่วมชมงาน "วันนักประดิษฐ์" ประจำปี 2560 และ งานมหกรรมสิ่งประดิษฐ์นานาชาติ
 หนังสือเวียนรับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอ
 รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอ
 แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกข้าราชการเพื่อปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอเขาชะเมา
 ขอเชิญบุคลากรในสังกัดเข้าร่วมอบรม หลักสูตรการปรึกษาเพื่อฟื้นฟูอำนาจและศักยภาพแนวสตรีนิยม สำหรับบุคลากรศูนย์พึ่งได้ในโรงพยาบาล
 ขอเชิญทันตแพทย์เข้าร่วมอบรมหลักสูตรทันตกรรมการจัดฟัน-เด็ก
 ประชุมวิชาการครบรอบ 100ปี ภาควิชาสูติศาสตร์-นรเวชวิทยา คณะแพทย์ศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล
 ขอเชิญเข้าร่วมสมัครเข้าร่วมโครงการประชุมวิชาการ เรื่อง การพัฒนาความเชี่ยวชาญการพยาบาลเด็กในยุค Gen Me
 ประชาสัมพันธ์การรับสมัครเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการเขตสุขภาพเพื่อประชาชน
 เชิญชวนแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์เข้าร่วมวประชุมวิชาการประจำปี ครั้งที่ 32 และนำเสนอผลงานวิจัย
 เรียนเชิญประชุมวิชาการและเชิญบุคลากรในสังกัดร่วมส่งผลงานเข้าร่วมประกวด
 ขอเชิญเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ โครงการการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพพยาบาลสารสนเทศ
 การคัดเลือกอาจารย์/พยาบาลดีเด่น ของสมาคมศิษย์เก่าพยาบาลกระทรวงสาาธารณสุข
 การประชุมวิชาการ Cardiac Network Forum ครั้งที่ 9 หัวใจคนไทย ก้าวไกลสู่สากล
 รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนให้ดำรงตำแหน่งตำแหน่งว่างและตำแหน่งที่ได้รับการปรับปรุงกำหนดตำแหน่งเป็นระดับสูง
 ขอเชิญเข้าร่วมประชุม เรื่อง โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาศักยภาพการคิดอย่างมรเหตุมีผลเชิงคลินิก รุ่นที่ 2
 สมัครเข้ารับการฝึกอบรม ของสถาบันพัฒนศาสตร์ มี 5 หลักสูตร
 การรับข้อเสนอการวิจัยเพื่อขอรับการสนับสนุนทุนอุดหนุนการวิจัย ปีงบประมาณ 2560 กลุ่มเรื่องศูนย์กลางทางการแพทย์ (Medical Hub) รอบที่ 2
 ขอเชิญส่งข้าราชการ/พนักงานเข้าร่วมโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต

หน้า 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 จากทั้งหมด82หน้า
| 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82

 
 
 
สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ. 2555 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดระยอง ถนนสุขุมวิท อ.เมือง จ.ระยอง 21000
โทรศัพท์ 038-967415-7 โทรสาร 038-611336 อีเมล์ rayong21 at gmail.com