ขอเชิญส่งข้าราชการ/พนักงานเข้าร่วมโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต
 ขอเชิญร่วมมือจัดส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมและเผยแพร่ข่าวการอบรม ประจำปี 2560
 ขอเชิญร่วมมือจัดส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมและเผยแพร่ข่าวการอบรม ประจำปี 2560
 ขอเชิญร่วมมือจัดส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมและเผยแพร่ข่าวการอบรม ประจำปี 2560
 ประชาสัมพันธ์หลักสูตรฝึกอบรม เทคนิค การดำเนินงานศูนย์จัดเก็บรายได้ของโรงพยาบาลอย่างมีประสิทธิภาพ
 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการตรวจวินิจฉัยการติดเชื้อพยาธิโปรโตซัวและปรสิตในลำไส้
 ขอเชิญอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร Ophthalmic Technicians รุ่นที่ 10
 หนังสือรับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนให้ดำรงตำแหน่งที่ได้รับการปรับปรุงเป็นระดับสูงขึ้น 1.ตน.นักทรัพยากรบุคคล ระดับชำนาญการพิเศษ สสจ.ระยอง 2. หั
 ประกาศรับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ (นวก) ระดับชาำนาญการพิเศษ สอ.เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นว
 ประกาศรับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนให้ดำรงตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล ระดับชำนาญการพิเศษ ฝ่ายบริหารทั่วไป สสจ.ระยอง
 ขอเชิญเข้าร่วมรับการอบรมโครงการหลักจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ (Basic Course)
 ขอเรียนเชิญเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "เขียนผลงานวิจัยอย่างไรให้ได้ตีพิมพ์" รุ่นที่ 4
 ขอเรียนเชิญเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "Principles of Health Sciences Research and Social Research Ethics"
 รับย้ายข้าราชการมาปฏิบัติราชการที่ สสจ.ระยอง (รอบ 2)
 สมาคมผู้ให้ความรู้โรคเบาหวานขอเชิญบุคลากรสาธารณสุขเข้าอบรมหลักสูตรของสมาคมฯ ประจำปี 2560
 ประกาศรับสมัครทุนการศึกษาระดับปริญญาโท-ปริญญาเอก ด้าานการระบาดวิทยา ณ University of California Los Angeles ประเทศสหรัฐอเมริกา จำนวน 2 ทุน
 ขอให้เสนอชื่อเพื่อคัดเลือกรับรางวัลศิษย์เก่าแพทย์รามาธิบดี ดีเด่น ประจำปี พ.ศ.25ุ60
 สมาคมพยาบาลเวชปฏิบัติทางตาแห่งประเทศไทยขอแจ้งเปลี่ยนสถานที่จัดประชุม "เรื่องทำอย่างไรมนการพัฒนาคุณภาพการบริการสุขภาพทางตาเพื่อประชาชนเข้าถึงบริการอย่า
 รับสมัครเพื่อสอบคัดเลือกเข้าศึกษาในหลักสูตรพยาบาลมหาบัณฑิต(ปริญญาโท) และหลักสูตรปรัชญาดุษาฏีบัณฑิต (ปริญญาเอก) คณะพยาบาลศาสตร์ ม.เชียงใหม่
 ขอประชาสัมพันธ์และเชิญชวนเข้าร่วมหลักสูตร "HIV psycho-Behavioral Intervention and Research Design:Concepts and Tools (ภาษาอังกฤษ)
 โครงการอบรมหลักสูตร "ผู้นำยุคใหม่เครือข่ายอาเซียน รุ่นที่ 3"
 ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการการวิทยาศาสตร์การแพทย์ครั้งที่25 ปีงบประมาร พ.ศ.2560
 ขอเชิญบุคลากรในสังกัดเข้าร่วมประชุมวิชาการ เรื่องพยาบาลกับอนาคตที่มั่นคง มั่งคั่งและยั่งยืน
 ขอเชิญข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ในสังกักเข้าร่วมฝึกอบรมเชิญปฏิบัติการและงานประชุมวิชาการครบรอบ 100 ปี ภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา คณะแพทยศาสตร์ศิริราช
 ขอเชิญบุคลากรในสังกัดเข้าร่วมโครงการเตรียมความพร้อมการเกษียณอายุประจำปี 2560
 ขอเชิญเข้าร่วมอบรมหลักสูตรการอบรมด้านโรคผิวหนัง ปี 2560
 รับสมัครพยาบาลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าศึกษาอบรมในหลักสูตรพยาบาลเวชปฏิบัติและหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง ประจำปีการศึกษา2560
 ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการเรื่อง critical care Nursing Conference 2017:Assessment and Management(การพยาบาลผู้ป่วยวิกฤต)
 ขอเชิญเข้าประชุมวิชาการเรื่อง Updeate Wound, Ostomy, and Enterocutaneous Fistula Care และเทคนิคง่ายๆในการวิจัยทางการพยาบาลสำหรับนักวิจัยมือใหม่
 ประกาศกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุข
 ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การจัดประชุมวิชาการ CKD WEEKEND (20-22 ม.ค.2560)
 ประกาศบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่งจพ.ทันตฯ จพ.วิทย์ฯ จพ.เวชสถิติ ระดับปฏิบัติงาน รายงานตัว 30 ธ.ค.59
 ประกาศบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ แพทย์แผนไทย นักกายภาพบำบัด ระดับปฏิบัติการ รายงานตัว 30 ธ.ค.59
 ขอเชิญบุคลากรพยาบาลใหม่ในหน่วยงานเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ โดยไม่ถือเป็นวันลา
 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะ ครั้งที่1 สอบสัมภาษณ์ วันที่26 ธันวาคม 2559
 (เล่ม) แผนการตรวจราชการ กระทรวงสาธารณสุข ปีงบประมาณ 2560
 ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลฯ รายชื่อผุ้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อย้ายเปลี่ยนสายงานให้ดำรงตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ (ด้านการพยาบาล)ระดับชำนาญการ
 ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลฯ รายชื่อผุ้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อย้ายเปลี่ยนสายงานให้ดำรงตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ (ด้านการพยาบาล)ระดับชำนาญการ
 ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลฯ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อรับย้ายให้ดำรงตำแหน่ง ผอ.รพ.สต. (นวก) ระดับชำนาญการ
 ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลฯ รายชื่อผุ้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งสาธารณสุขอำเภอ (นวก.) ระดับชำนาญการพิเศษ

หน้า 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 จากทั้งหมด82หน้า
| 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82

 
 
 
สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ. 2555 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดระยอง ถนนสุขุมวิท อ.เมือง จ.ระยอง 21000
โทรศัพท์ 038-967415-7 โทรสาร 038-611336 อีเมล์ rayong21 at gmail.com