ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลฯ รายชื่อผู้สิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อให้ดำรงตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนระดับชำนาญการพิเศษ
 ประชาสัมพันธ์โครงการประชุมวิชาการทันตสาธารณสุข ปีงบประมาณ 2560 วสส.ขอนแก่น
 เจตนารมณ์และนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น
 ขอเชิญเข้าร่วมการอบรมหลักสูตร การพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติทางตา รุ่นที่ 2
 รับสมัครบุคคลเข้ศึกาาต่อหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาสังคมศาสตร์สุขภาพ (นานาชาติ) ประจำปีการศึกษา 2560
 รับสมัครบุคคลเข้ศึกาาต่อหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาสังคมศาสตร์สุขภาพ (นานาชาติ) ประจำปีการศึกษา 2560
 ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมโครงการอบรม เรื่อง หลักสูตรการบริหารทรัพยากรมนุษย์ขั้นสูง หลักสูตรการบริหารทรัพยากรมนุษย์เพื่อความสำเร็จขององค์การ หลักสุตร Strat
 ขอเชิญอบรมฟื้นฟูวิชากรวิสัญญีวิทยา สำหรับวิสัญญีพยาบาล
 เชิญเข้าร่วม โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัตการด้านการใช้รหัสทางการแพทย์ในระดับ Advance
 รับสมัครสอบคัดเลือดบุคคลเข้าศึกษา หลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเวชสารสนเทศ(ภาคพิเศษ) ประจำปีการศึกษา 2560
 รับสมัครเพื่อเข้าร่วมกิจกรรมค่ายบัณฑิตศึกษา ม.ขอนแก่น ครั้งที่ 3 GS KKU CAPM
 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในากรประเมินฯ พนักงานกระทรวงสาธารณสุขฯ 17 ตำแหน่ง
 ขอเชิญบุคลากรในสังกัดเข้ารับการอบรม เรื่อง สูงวัยอย่างมีสุขภาวะในสังคมผู้สูงอายุ(Healthy Aging in Aged Society)
 ขอเชิญบุคลากรในสังกัดเข้าอบรม เรื่อง บริหารยาอย่างไรให้ปลอดภัยและเหมาะสม
 ขอเชิญชวนสมัครเข้ารับการอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้ป่วยทารกและเด็กวิกฤต รุ่นที่ 11
 ขอเชิญเข้าร่วมโครงการบริการวิชาวิชาการคณะการแพทยศาสตร์ประจำปี 2560
 รับสมัครสอบคัดเลือกบุคลเข้าศึกษาแบบมีการเทียบโอนหน่วยกิตในระบบทวิภาค หลักสุตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเวชระเบียน ประจำปีการศึกษา 2560
 ขอเชิญชวนสมัครเข้าร่วมรับการอบรมหลักสูตรฝึกอบรมการพยาบาล (หลังปริญญาตรี) ด้านการพยาบาลผู้ป่วยแบบประคับประคอง รุ่นที่ 2
 ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมประชุมวิชาการ เรื่องทำอย่างไรในการพัฒนาคุณภาพการบริการสุขภาพทางตา
 ขอเชิญบุคลากรในสังกัดเข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการ การประชุมเชิงวิชาการ และอบรมเชิงปฏิบัติการ
 ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมวิชาการทันตแพทย์ระยะสั้น
 ประกาศรายชื่อผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือก ตน.จพ.ทันตฯ จพ.วิทย์ฯ จพ.เวชสถิติ ระดับปฏิบัติงาน วันที่ 22 ธ.ค.59
 ประกาศรายชื่อผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือก ตน.พยาบาลวิชาชีพ แพทย์แผนไทย นักกายภาพบำบัด นักรังสีฯ ระดับปฏิบัติการ วันที่ 22 ธ.ค.59
 สภากาแฟสัญจร ครั้งที่ 12/2559
 รับสมัครคัดเลือกอบรมหลักสูตรการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนสำหรับนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 4
 ประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับรราชการ ตำแหน่งจพ.ทันตฯ.จพ.วิทย์ฯ,จพ.เวชสถิติ ระดับปฏิบัติงาน
 ขอเชิญเข้าร่วมการบรรยายเชิงปฏิบัติการ HRCH
 ขอเชิญบุคลากรเข้ารับการอบรมหลักสูครการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้ใช้ยาและสารเสพติด รุ่นที่ 11 แลุะ รุ่นที่ 12 (ภาคพิเศษ)
 ขอเชิญท่านและพยาบาลในหน่วยงาน/ข้าราชการในสังกักเข้าร่วมประชุมโดยไม่ถือเป็นวันลา
 รับสมัครเพื่อสอบแข่งขันรับทุนพัชรกิติยาภาเพื่อการศึกษากฎหมาย พ.ศ.2559
 ขอเชิญข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ในสังกัดเข้าร่วมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการและงานประชุมวิชาการในวาระครบรอบ 100 ปี
 ขอเชิญร่วมประชุมสัมมนาเชิงปฎิบัติการงานด้านรังสีการแพทย์ ครั้งที่ 6
 ประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ,แพทย์แผนไทย,นักกายภาพบำบัด,นักรังสีการแพทย์ ระดับปฏิบัติการ
 ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการ "Home of Community Dentistry"
 รับสมัครบุคคลเข้าเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุข
 ขอเชิญเข้าร่วมการอบรมหลักสูตรพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการผดุครรภ์ รุ่นที่ 3
 แบบใบสมัคร พยาบาล/หน.สอ./แบบฟอร์มเอกสารประกอบการคัดเลือกบุคคลฯ
 ประกาศรับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อย้ายให้ดำรงตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ (ด้านการพยาบาล) ระดับชำนาญการ สอ.สองพี่น้อง สสอ.แกลง ,สอ.บ้านดอกกราย ,สอ.บ้านมาบยา
 ประกาศรับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อย้ายให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลระดับชำนาญการ จ.ระยอง
 ประกาศรับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนให้ดำรงตำแหน่งสาธารณสุขอำเภอ (นักวิชาการสาธารณสุข) ระดับชำนาญการพิเศษ จ.ระยอง

หน้า 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 จากทั้งหมด82หน้า
| 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82

 
 
 
สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ. 2555 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดระยอง ถนนสุขุมวิท อ.เมือง จ.ระยอง 21000
โทรศัพท์ 038-967415-7 โทรสาร 038-611336 อีเมล์ rayong21 at gmail.com