ประกาศรับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนให้ดำรงตำแหน่งเภสัชกร (ด้านเภสัชกรรมคลินิก) ระดับชำนาญการพิเศษ สสจ.ระยอง
 ประกาศรับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนให้ดำรงตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ สสจ.ระยอง
 เชิญเข้าประชุมวิชาการจำนวน ๑ โครงการ การอบรมเชิงปฏิบัติการให้การให้การปรึษาขั้นพื้นฐาน จำนวน ๑ โครงการ การให้การปรึกษาเป็นคู่ จำนวน ๑ โครงการ การให้กา
 การประกวดหนังสั้นสถาบันวัคซีนแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
 มหาวิทยาลัยนเรศวร หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการะบบสุขภาพและหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการระบบสุขภาพ หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2559
 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดลเปิดรับสมัครนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560
 ขอเชิญรับสมัครรับเลือกตั้งกรรมการสภากายภาพบำบัดตามพระราชบัญญัติวิชาชีพกายภาพบำบัด พ.ศ.2547 มาตรา 14 (4) วาระปี พ.ศ.2560-2563
 ขอเชิญชวนสมัครเข้าร่วมรับการอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลเพื่อจัดการระบบการดูแลผู้ป่วยบาดเจ็บ รุ่นที่3
 ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการเนื่องในโอกาสครบรอบ 120 ปี คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล (โรงเรียนหญิงแพทย์ผดุงครรภ์และการพยาบาลไข้)
 ขอเชิญสมัครเข้ารับการฝึกอบรมระยะสั้น ประจำปีการศึกษา 2560
 การมอบอำนาจการปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง
 ขอเชิญสมัครอบรม "โครงการฝึกอบรมผุ้บริหารการพยาบาลเพื่อเพิ่มศักยภาพองค์กร รุ่นที่ 11"
 ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมและนำเสนอผลงานวิชาการระดับชาติ การสร้างเสริมสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 2
 ขอเชิญสมัครเข้ารับการอบรม โครงการอบรมหลักสูตร "ผู้นำยุคใหม่"
 ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการชมรมเครือข่ายพยาบาลผู้ให้สารน้ำแห่งประเทศไทยประจำปี 2560
 ขอเชิญสมัครเข้าร่วมประชุมวิชาการประจำปี 2559 เรื่อง การนิเทศทางการพยาบาลแนวใหม่ที่ีมุ่งเน้นการพัฒนาสมรรถนะและการจัดทำแผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล
 ขอเชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ECG Interpretation and Nursing Care รุ่นที่ 5
 ประกาศรับสมัครผู้เข้าศึกษาหลักสูตรฝึกอบรมพยาบาลขั้นสูงระดับวุฒิบัติ ประจำปีการศึกษา 2560
 ประชาสัมพันธ์ วิทยาลัยแพทยศาสตร์นาชาติจุฬาภรณ์ ม.วิทยาลัยธรรมศาตร์ รับสมัครนักศึกษาปี 2559
 ขอเชิญพยาบาลและผู้สนใจเข้าร่วมประชุมวิชาการ ICN Forum ครั้งที่ 11
 ขอเชิญเข้ารับการอบรม "โครงการฝึกอบรม
 ขอเชิญสมัครเข้าศึกษาอบรมในหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาเวชปฏิบัติทั่วไป
 ประชาสัมพันธ์โครงการศึกษาต่อเนื่อง คณะทันตแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
 ประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคลากรเข้าศุึกษาอบรมในหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง
 ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ
 ประชาสัมพันธ์การรับสมัครเข้าศึกษาอบรมหลักสุตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติการบำบัดทดแทนไต
 รับย้ายข้าราชการมาปฏิบัติราชการที่ สสจ.ระยอง
 การคัดเลือกศิษย์เก่าดีเด่นบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปี 2559
 ขอเชิญบุคลากรในสังกัดเข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการให้การปรึกษาตามแนวคิดการปรับความคิดและพฤติกรรม
 ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมหลักสูตรเชิงปฏิบัติการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค
 นพ.สสจ.ระยอง และเจ้าหน้าที่ร่วมแสดงความระลึกในพระมหากรุณาธิคุณถวายอาลัยแด่พระบาทสมเด็จ พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
 สำรวจความต้องการลาศึกษาต่อหรือฝึกอบรมภายในประเทศปีการศึกษา 2560
 การมอบอำนาจการปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง 59 -2
 การมอบอำนาจการปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง 59 -1
 ขอเชิญสมัครเข้ารับการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ
 ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการประจำปี พ.ศ. 2560 และเชิญนำเสนอผลงานวิจัยเผยแพร่ใน Proceeding/วารสารพฤฒาวิทยาและเวชศาสตร์ผู้สูงอายุ
 ประชาสัมพันธ์โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการทันตบุคลากร ปีงบประมาณ 2560
 ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการ
 นพ.สสจ.ระยอง ลงพื้นที่เยี่ยมให้กำลังใจ ที่ รพ.ปลวกแดง รพ.สต.คลองน้ำแดง และ รพ.สต.ดอกกราย
 นพ.สสจ.ระยอง และเจ้าหน้าที่ร่วมพิธีแสดงความสำนึก ในพระมหากรุณาธิคุณ ถวายความอาลัย แด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

หน้า 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 จากทั้งหมด82หน้า
| 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82

 
 
 
สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ. 2555 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดระยอง ถนนสุขุมวิท อ.เมือง จ.ระยอง 21000
โทรศัพท์ 038-967415-7 โทรสาร 038-611336 อีเมล์ rayong21 at gmail.com