ขอเชิญชวนแพทย์เข้าอบรมระยะสั้นโรคหัวใจและหลอดเลือด
 เชิญประชุมชมรมฟื้นฟูหัวใจ สมาคมแพทย์โรคหัวใจแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ เรื่อง Basic Cardiac Rehabilitation 2016
 ประชาสัมพันธ์ประชุมวิชาการรังสีเทคนิคประจำปี 2559
 ประกาศเลือกตั้งกรรมการแพทยสภา
 รับสมัครสอบคัดเลือกบุคลากรด้านนโยบายและยุทธศาสตร์ของกระทรวงสาธารณสุข ปีงบประมาณ 2559 "หลักสูตรฝึกอบรมผู้เชี่ยวชาญด้านนโยบายและยุทธศาสตร์สุขภาพ"
 ขอชเิญเข้าร่วมประชุมวิชาการ เรื่อง รวมพลังขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพและความปลอดภัยของผู้ป่วย
 ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการเพื่อพัฒนาวิชาชีพเภสัชกรรมโรงพยาบาล
 ประชาสัมพันธ์โครงการจัดทำมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพบริการสุขภาพ
 รับสมัครสอบคัดเลือก "หลักสูตรฝึกอบรมผู้เชี่ยวชาญด้านนโยบายและยุทธศาสตร์สุขภาพ"
 ขอเชิญเข้าประชุมวิชาการ มหาวิทยาลัยมหิดล
 ประชาสัมพันธ์การรับสมัครโครงการประชุมวิชาการประจำปี เรื่อง สังคมสูงวัย พยาบาลร่วมใจ ห่วงใยผู้สูงอายุ
 ขอเชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การประเมินสมรรถนะของวิธีทดสอบเชิงปริมาณ ครั้งที่ 2
 ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมประชุมวิชาการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ๘๔ พรรษา และทรงดำรงตำแหน่งสภานายิกา สภากาชาดไทย ๖๐ ปี เรื่อ
 ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการประจำปี คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักศึกษาหลักสูตรปริญญาโท ภาคพิเศษจังหวัดชลบุรี รุ่นที่ 19
 การจัดประชุมวิชาการสภากาชาดไทย
 การอบรมฟื้นฟูวิชาการวิสัญญีวิทยาสำหรับวิสัญญีพยาบาล
 ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการประจำปี ครั้งที่ 6 สมาคมโรคสมองเสื่อมแห่งประเทศไทย
 ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการ "การเสริมสร้างสมรรถนะการบริหารจัดการระบบสุขภาพระดับอำเภอ"
 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์หลักสูตร วิทยาลัยพานิชยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
 ขอเชิญประชุมวิชาการเวชศาสตร์และวิทยาการด้านผู้สูงอายุ
 ขอเชิญเข้าร่วมโครงการประชุมวิชาการการพยาบาลผู้ป่วยทางศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์
 ขอเชิญเข้าร่วมโครงการประชุมวิชาการ เรื่อง พยาบาล:พลังการเปลี่ยนแปลงเพื่อพลิกฟื้นการดูแลแบบไร้รอยต่อ
 การย้ายข้าราชการ ปี 2559 (รอบที่ 2)
 ขอเชิญเข้าร่วมการอบรมหลักสูตร การพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติทางตา รุ่นที่ 1
 ขอเชิญเสนอชื่อศิษย์เก่าดีเด่นระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปี 2559
 ขอเชิญประชุมวิชาการโรงพยาบาลสางขลา
 ขอเชิญผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลเข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง กลไกลจริยธรรมเพื่อการธำรงรักษาจริยธรรมแห่งวิชาชีพการพยาบาล:บทบาทพยาบาลวิชาชีพ กร
 ขอประชาสัมพันธ์และเชิญสมัครเข้าร่วมโครงการประชุมวิชาการ "การพัฒนางานสาธารณสุขไทย : สู่คุณค่าและความก้าวหน้าในวิชาชีพ"
 ขอเชิญเข้าร่วมประชุมและนำเสนอผลงาน
 ขอเชิญเข้ารับการอบรมทางวิชาการ
 ขอความอนุเคราะห์เสนอชื่อแพทย์ที่มีผลงานดีเด่นในชนบท
 ขอเชิญเข้าร่วมอบรมหลักสูตร ศิลปะเพื่อการเป็นวิทยากรในองค์กรกับการควบคุมสภาพแวดล้อมของการเรียนรู้
 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อเลื่อนให้ดำรงตำแหน่งสาธารณสุขอำเภอ (นักวิชาการสาธารณสุข) ระดับชำนาญการพิเศษ
 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อรับย้ายให้ดำรงตำแหน่งสาธารณสุขอำเภอ (นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ)
 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อรับย้ายให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าสถานึอนามัย (นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ)
 ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลฯ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อย้ายเปลี่ยนสายงานให้ดำรงตำแหน่ง พยาบาลวิชาฃชีพ (ด้านการพยาบาล) ระดับชำนาญการ
 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อย้ายเปลี่ยนสายงานให้ดำรงตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ (ด้านการพยาบาล) ระดับชำนาญการ
 ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมหลักสูตรระยะสั้น
 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา (โท - เอก)

หน้า 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 จากทั้งหมด82หน้า
| 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82

 
 
 
สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ. 2555 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดระยอง ถนนสุขุมวิท อ.เมือง จ.ระยอง 21000
โทรศัพท์ 038-967415-7 โทรสาร 038-611336 อีเมล์ rayong21 at gmail.com